Podatki

Kurs VAT dla zaawansowanych 3 dni online.

8-16- 24 lutego 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I dzień 8 02 2021

I. “Biała lista podatników VAT” od 1 stycznia 2020r.

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
 • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
 • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
 • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
 • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 • odpowiedzialność solidarna
 • czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

II. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.

Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment.

 • Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
 • Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur.
 • Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana zasad.
 • Zbiorcze przelewy split payment.
 • Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
 • Przepisy przejściowe
 • nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,
 • odpowiedzialność karna - skarbowa przy braku stosowania obowiązkowego split payment

III. Pierwsze zasiedlenie w VAT - skutki orzeczenia Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16) - zmiany od 1 września 2019r.

 • Omówienie orzeczenia Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16)
 • Definicja pierwszego zasiedlenia
 • Planowana nowelizacja definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT - od kiedy będzie obowiązywać i co się zmieni?
 • Warunki skorzystania ze zwolnienia w ramach pierwszego zasiedlenia
 • Warunki rezygnacji ze zwolnienia w ramach pierwszego zasiedlenia
 • Zasady opodatkowania gruntów w ramach pierwszego zasiedlenia

IV. Faktury 2020 - zagadnienia kontrowersyjne:

 • Faktury “pro - forma” - czy są fakturą VAT od 2020r?
 • Faktury prognozowe, bilety, faktury “niekompletne” - jakie nieprawidłowości wykluczają uznanie danego dokumentu za fakturę? Jakich błędów unikać?
 • Faktury elektroniczne - aktualne interpretacje podatkowe (wysłanie do klienta faktury w dwóch wersjach - papierowej i elektronicznej, moment otrzymania faktury elektronicznej),
 • Skutki wystawienia faktury korygującej przed i po terminie (kiedy ryzyko uznania przedwczesnej faktury za “pustą fakturę”, sposoby korekty),
 • Faktury nierzetelne a wadliwe - jaka jest różnica?
 • Faktury nierzetelne, a prawo do odliczenia VAT
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie nierzetelnych faktur VAT - kto odpowiada i jakie są przesłanki?
 • Faktury z oznaczeniem “mechanizm podzielonej płatności”
 • zapłata za fakturę VAT na rachunek bankowy spoza białej listy podatników VAT

II dzień 16 02 2021

I. Stawki podatku VAT - nowa matrycy stawek VAT od 1 lipca 2020r

 • Jak prawidłowo sklasyfikować PKWiU - opinie Urzędu Statystycznego, zasady uzyskiwania opinii, czy opinia jest wiążąca dla podatnika?
 • Nowa “matryca stawek” - rezygnacja z PKWiU przy identyfikowaniu towarów, nomenklatura scalona -Omówienie założeń
 • Wiążąca Informacja Stawkowa - zasady uzyskania informacji o stawce podatku VAT, zasady zaskarżania WIS
 • Skutki zastosowania wadliwej stawki podatku VAT

II. NOWY JPK_VAT od 1 października 2020r.

 • Rodzaje JPK_VAT i terminy przesyłania
 • Elementy nowego pliku JPK VAT (połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT)
 • Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
 • Wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży.
 • Wymóg stosowania nowych oznaczeń GTU od 01 do 13
 • Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja,
 • JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem “MPP”?
 • Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 • Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia.
 • Zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych.
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi. Jak je oznaczać?
 • Sprzedaż na rzecz pracowników.
 • Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

III. Kasy fiskalne on-line - 2020

 • nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
 • zapoznanie pracownika z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników już od 1 lipca 2020r.
 • ulga na zakup kasy fiskalnej
 • zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on- line
 • terminy wymiany kas
 • kategorie kas według nowego rozporządzenia
 • użytkowanie kas fiskalnych w przypadku problemów z dostępem do Internetu
 • NIP nabywcy na paragonie

III dzień 24 02 2021

I. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2020r.

 • Prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych
 • Źródła podatku naliczonego
 • Moment powstania prawa do odliczenia i termin realizacji tego prawa
 • Podatek naliczony dotyczący pojazdów samochodowych
 • Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku nieregulowania należności wynikającej z faktury
 • Odliczanie proporcjonalne oraz korekta podatku naliczonego
 • Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Ciężar dowodowy - kto ma udowodnić prawo do odliczenia?

II. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:

 • Czym jest należyta staranność kupiecka? - definicja
 • Dobra wiara podatnika
 • Forma prawna metodyki
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT).
 • Zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
 • Kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji
 • Kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji
 • Geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
 • Należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE
 • Należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.
 • Należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych.
 • Metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

III. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów

 • Komu potrzebna jest procedura?
 • Istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych
 • Elementy procedury
 • Weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna.
 • Ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy.

IV. Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku VAT

 • Przypadki stosowania sankcji 30%
 • Przypadki stosowania sankcji 15%
 • Przypadki stosowania sankcji 100%
 • warunki wyłączające stosowanie sankcji w VAT
 • mechanizm podzielonej płatności jako sposób na ograniczenie ryzyka związanego z odliczeniem podatku naliczonego

V. Raportowanie schematów podatkowych w VAT na przykładach

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 16 01 2021

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 16 01 2021

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Kurs VAT dla zaawansowanych 3 dni online.

8-16- 24 lutego 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I dzień 8 02 2021

I. “Biała lista podatników VAT” od 1 stycznia 2020r.

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
 • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
 • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
 • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
 • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 • odpowiedzialność solidarna
 • czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

II. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.

Nowy załącznik nr 15 do ustawy - wykaz towarów i usług objętych split payment.

 • Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
 • Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur.
 • Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT - istotna zmiana zasad.
 • Zbiorcze przelewy split payment.
 • Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
 • Przepisy przejściowe
 • nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,
 • odpowiedzialność karna - skarbowa przy braku stosowania obowiązkowego split payment

III. Pierwsze zasiedlenie w VAT - skutki orzeczenia Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16) - zmiany od 1 września 2019r.

 • Omówienie orzeczenia Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16)
 • Definicja pierwszego zasiedlenia
 • Planowana nowelizacja definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT - od kiedy będzie obowiązywać i co się zmieni?
 • Warunki skorzystania ze zwolnienia w ramach pierwszego zasiedlenia
 • Warunki rezygnacji ze zwolnienia w ramach pierwszego zasiedlenia
 • Zasady opodatkowania gruntów w ramach pierwszego zasiedlenia

IV. Faktury 2020 - zagadnienia kontrowersyjne:

 • Faktury “pro - forma” - czy są fakturą VAT od 2020r?
 • Faktury prognozowe, bilety, faktury “niekompletne” - jakie nieprawidłowości wykluczają uznanie danego dokumentu za fakturę? Jakich błędów unikać?
 • Faktury elektroniczne - aktualne interpretacje podatkowe (wysłanie do klienta faktury w dwóch wersjach - papierowej i elektronicznej, moment otrzymania faktury elektronicznej),
 • Skutki wystawienia faktury korygującej przed i po terminie (kiedy ryzyko uznania przedwczesnej faktury za “pustą fakturę”, sposoby korekty),
 • Faktury nierzetelne a wadliwe - jaka jest różnica?
 • Faktury nierzetelne, a prawo do odliczenia VAT
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie nierzetelnych faktur VAT - kto odpowiada i jakie są przesłanki?
 • Faktury z oznaczeniem “mechanizm podzielonej płatności”
 • zapłata za fakturę VAT na rachunek bankowy spoza białej listy podatników VAT

II dzień 16 02 2021

I. Stawki podatku VAT - nowa matrycy stawek VAT od 1 lipca 2020r

 • Jak prawidłowo sklasyfikować PKWiU - opinie Urzędu Statystycznego, zasady uzyskiwania opinii, czy opinia jest wiążąca dla podatnika?
 • Nowa “matryca stawek” - rezygnacja z PKWiU przy identyfikowaniu towarów, nomenklatura scalona -Omówienie założeń
 • Wiążąca Informacja Stawkowa - zasady uzyskania informacji o stawce podatku VAT, zasady zaskarżania WIS
 • Skutki zastosowania wadliwej stawki podatku VAT

II. NOWY JPK_VAT od 1 października 2020r.

 • Rodzaje JPK_VAT i terminy przesyłania
 • Elementy nowego pliku JPK VAT (połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT)
 • Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
 • Wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży.
 • Wymóg stosowania nowych oznaczeń GTU od 01 do 13
 • Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja,
 • JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem “MPP”?
 • Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
 • Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia.
 • Zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych.
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi. Jak je oznaczać?
 • Sprzedaż na rzecz pracowników.
 • Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

III. Kasy fiskalne on-line - 2020

 • nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
 • zapoznanie pracownika z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników już od 1 lipca 2020r.
 • ulga na zakup kasy fiskalnej
 • zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on- line
 • terminy wymiany kas
 • kategorie kas według nowego rozporządzenia
 • użytkowanie kas fiskalnych w przypadku problemów z dostępem do Internetu
 • NIP nabywcy na paragonie

III dzień 24 02 2021

I. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2020r.

 • Prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych
 • Źródła podatku naliczonego
 • Moment powstania prawa do odliczenia i termin realizacji tego prawa
 • Podatek naliczony dotyczący pojazdów samochodowych
 • Ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku nieregulowania należności wynikającej z faktury
 • Odliczanie proporcjonalne oraz korekta podatku naliczonego
 • Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Ciężar dowodowy - kto ma udowodnić prawo do odliczenia?

II. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:

 • Czym jest należyta staranność kupiecka? - definicja
 • Dobra wiara podatnika
 • Forma prawna metodyki
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT).
 • Zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
 • Kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji
 • Kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji
 • Geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
 • Należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE
 • Należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.
 • Należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych.
 • Metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

III. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów

 • Komu potrzebna jest procedura?
 • Istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych
 • Elementy procedury
 • Weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna.
 • Ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy.

IV. Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku VAT

 • Przypadki stosowania sankcji 30%
 • Przypadki stosowania sankcji 15%
 • Przypadki stosowania sankcji 100%
 • warunki wyłączające stosowanie sankcji w VAT
 • mechanizm podzielonej płatności jako sposób na ograniczenie ryzyka związanego z odliczeniem podatku naliczonego

V. Raportowanie schematów podatkowych w VAT na przykładach


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 16 01 2021

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 16 01 2021


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?