Windykacja

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

17 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Przedmiot egzekucji

 • zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości do innych praw
 • egzekucja z kilku nieruchomości

2. Zajęcie nieruchomości

 • tryb i chwila zajęcia
 • skutki zajęcia
 • zakres zajęcia
 • zajęcie przeciwko osobie w związku małżeńskim

3. Egzekucja z nieruchomości po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

 • zajęcie prawa dłużnika do działu majątku
 • egzekucja z udziału w nieruchomości objętej majątkiem wspólnym

4. Wpis prawa dłużnika w księdze wieczystej

 • wpis prawa w księdze wieczystej jako przesłanka jego zajęcia
 • wpis prawa w księdze wieczystej na wniosek wierzyciela
 • powództwo o ustalenie
 • powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

5. Egzekucja w razie uznania czynności dłużnika za bezskuteczną

 • egzekucja na podstawie wyroku pauliańskiego z tytułem wykonawczym
 • zajęcie nieruchomości osoby trzeciej (nabywcy)
 • kolizja z egzekucją prowadzoną przez wierzycieli osoby trzeciej
 • kolejność zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego

6. Przyłączenie się innego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości

 • dopuszczalność przyłączenia
 • charakter postępowania
 • koszty egzekucji
 • wpis o przyłączeniu w księdze wieczystej

7. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

8. Opis i oszacowanie nieruchomości

 • wniosek o opis i oszacowanie
 • elementy składowe opisu
 • oszacowanie
 • aktualność i kontrola operatu szacunkowego
 • warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości

9. Licytacja nieruchomości

 • warunki licytacyjne
 • przebieg licytacji
 • udział małżonka w przetargu
 • zwolnienie z rękojmi

10. Zbycie nieruchomości rolnej

11. Przejęcie nieruchomości

 • przesłanki przejęcia
 • zaliczenie wierzytelności na poczet ceny

12. Przybicie nieruchomości

 • przesłanki przybicia

13. Przysądzenie nieruchomości

 • przesłanki przysądzenia
 • skutki przysądzenia
 • status lokatora zajmującego nabytą nieruchomość

14. Opłata egzekucyjna i koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

15. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

 • uczestnicy podziału
 • kolejność i zakres zaspokojenia należności
 • zarzuty przeciwko planowi podziału
 • zakaz rozpoznawania sporu co do istnienia należności

16. Postępowanie postpodziałowe

 • pozostawienie należności wierzyciela hipotecznego na rachunku depozytowym
 • uzupełniający plan podziału

17. Zagadnienia intertemporalne

 • nowelizacje przepisów dotyczących egzekucji
 • reguła kontynuacji (ciągłości) postępowania
 • zasada aktualności (natychmiastowego stosowania nowych przepisów)

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

530 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

17 listopada 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Przedmiot egzekucji

 • zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości do innych praw
 • egzekucja z kilku nieruchomości

2. Zajęcie nieruchomości

 • tryb i chwila zajęcia
 • skutki zajęcia
 • zakres zajęcia
 • zajęcie przeciwko osobie w związku małżeńskim

3. Egzekucja z nieruchomości po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

 • zajęcie prawa dłużnika do działu majątku
 • egzekucja z udziału w nieruchomości objętej majątkiem wspólnym

4. Wpis prawa dłużnika w księdze wieczystej

 • wpis prawa w księdze wieczystej jako przesłanka jego zajęcia
 • wpis prawa w księdze wieczystej na wniosek wierzyciela
 • powództwo o ustalenie
 • powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

5. Egzekucja w razie uznania czynności dłużnika za bezskuteczną

 • egzekucja na podstawie wyroku pauliańskiego z tytułem wykonawczym
 • zajęcie nieruchomości osoby trzeciej (nabywcy)
 • kolizja z egzekucją prowadzoną przez wierzycieli osoby trzeciej
 • kolejność zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego

6. Przyłączenie się innego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości

 • dopuszczalność przyłączenia
 • charakter postępowania
 • koszty egzekucji
 • wpis o przyłączeniu w księdze wieczystej

7. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

8. Opis i oszacowanie nieruchomości

 • wniosek o opis i oszacowanie
 • elementy składowe opisu
 • oszacowanie
 • aktualność i kontrola operatu szacunkowego
 • warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości

9. Licytacja nieruchomości

 • warunki licytacyjne
 • przebieg licytacji
 • udział małżonka w przetargu
 • zwolnienie z rękojmi

10. Zbycie nieruchomości rolnej

11. Przejęcie nieruchomości

 • przesłanki przejęcia
 • zaliczenie wierzytelności na poczet ceny

12. Przybicie nieruchomości

 • przesłanki przybicia

13. Przysądzenie nieruchomości

 • przesłanki przysądzenia
 • skutki przysądzenia
 • status lokatora zajmującego nabytą nieruchomość

14. Opłata egzekucyjna i koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

15. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

 • uczestnicy podziału
 • kolejność i zakres zaspokojenia należności
 • zarzuty przeciwko planowi podziału
 • zakaz rozpoznawania sporu co do istnienia należności

16. Postępowanie postpodziałowe

 • pozostawienie należności wierzyciela hipotecznego na rachunku depozytowym
 • uzupełniający plan podziału

17. Zagadnienia intertemporalne

 • nowelizacje przepisów dotyczących egzekucji
 • reguła kontynuacji (ciągłości) postępowania
 • zasada aktualności (natychmiastowego stosowania nowych przepisów)

HARMONOGRAM

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

530 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?