Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe - prowadzenie procedury OOŚ i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanej zmiany ustawy ocenowej (online)

28 października 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r. oraz projektowanej nowelizacji zmieniającej m.in. uprawnienia organizacji ekologicznych z 24.01.2020 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329452/katalog/12658346#12658346). Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. usprawnienie procedury wydania DUŚ, przyspieszenie postępowania, obniżenie jego kosztów dla inwestorów, zmiany wymaganych załączników, udziału stron i uprawnień organizacji ekologicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji a także uzyskają wiedzę praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu.

ADRESACI SZKOLENIA organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające - organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.

1.Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP)(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja “główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji “wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę).

2.Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
 • dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • przedsięwzięcia z II grupy,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie.

3. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • wniosek i wymagane załączniki,
 • Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • nowe kompetencje RDOŚ.

4.Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • opinie i uzgodnienia - charakter prawny wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
 • wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • nowe organy współdziałające - zakres i skutki współdziałania,
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,

5.Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • pojęcie strony postępowania - zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe rozwiązania w przypadku śmierci strony.
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 24.01.2020
 • doręczenie decyzji przez obwieszenie publiczne z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 24.01.2020

6.Postępowanie z udziałem społecznym:

 • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym,
 • udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.

7.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z “warunkami”,
 • etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
 • “następcza” ooś a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Współautorka raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji (w tym na zlecenie Ministerstwa Klimatu) i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe - prowadzenie procedury OOŚ i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanej zmiany ustawy ocenowej (online)

28 października 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r. oraz projektowanej nowelizacji zmieniającej m.in. uprawnienia organizacji ekologicznych z 24.01.2020 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329452/katalog/12658346#12658346). Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. usprawnienie procedury wydania DUŚ, przyspieszenie postępowania, obniżenie jego kosztów dla inwestorów, zmiany wymaganych załączników, udziału stron i uprawnień organizacji ekologicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji a także uzyskają wiedzę praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu.

ADRESACI SZKOLENIA organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające - organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.


PROGRAM

1.Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP)(decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja “główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji “wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę).

2.Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
 • dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • przedsięwzięcia z II grupy,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie.

3. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • wniosek i wymagane załączniki,
 • Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • nowe kompetencje RDOŚ.

4.Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • opinie i uzgodnienia - charakter prawny wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
 • wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • nowe organy współdziałające - zakres i skutki współdziałania,
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,

5.Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • pojęcie strony postępowania - zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe rozwiązania w przypadku śmierci strony.
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 24.01.2020
 • doręczenie decyzji przez obwieszenie publiczne z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 24.01.2020

6.Postępowanie z udziałem społecznym:

 • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym,
 • udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.

7.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z “warunkami”,
 • etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
 • “następcza” ooś a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Współautorka raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji (w tym na zlecenie Ministerstwa Klimatu) i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?