Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania prawne dla podmiotów gospodarujących odpadami (online)

28 października 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Z uwagi na zmieniające się w latach 2018-2020 przepisy w zakresie odparowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpadami i gospodarujący odpadami jako zbierający/przetwarzający zostali zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do nowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, ale również do formalnej zmiany posiadanych z decyzji administracyjnych, jak również do prowadzenia on line bieżącej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pośrednictwem bazy BDO. Zaniechanie zmian i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ skutkują wysokimi karami pieniężnymi, wstrzymaniem działalności oraz cofnięciem zezwoleń/pozwoleń uniemożliwiającymi legalną działalność. Co więcej, projektowana nowelizacja przepisów przewidują powiązanie gospodarki odpadami w BDO z obrotem finansowym poprzez konieczność ewidencjonowania danych z BDO i faktur VAT celem możliwości głębszej kontroli obrotu odpadami przez administrację skarbową.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
 • Wytwarzają odpady - zarówno w ramach instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też w ramach prac budowlanych, działalności usługowej itp.
 • Są zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady.
 • Transportują odpady.
 • Wynajmują/wydzierżawiają hale magazynowe/place na potrzeby gospodarki odpadami.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie ONLINE:
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1.Zezwolenia i pozwolenia w gospodarowaniu odpadami:

 • Jakie rodzaje działań są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia/pozwolenia
 • Zwolnienia i ich zakres
 • Zwolnienia ewidencyjne i w zakresie wpisu do BDO.

2.Wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):

 • Kto powinien dokonać wpisu do BDO?
 • Obrót odpadami na podstawie kart przekazania odpadów - karty papierowe vs. karty elektroniczne.
 • Ewidencja odpadów w BDO, sprawozdawczość odpadowa do 31.10.2020.
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpadach - powiazanie BDO z fakturami za obrót odpadami.
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów, którym przekazujemy odpady, w BDO.

3.Złożenie wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia/pozwolenia dla gospodarujących odpadami:

 • Kto miał obowiązek złożyć wniosek o zmianę? - w tym wymagania dla pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zabezpieczenie roszczeń - czy polisa nam wystarczy?
 • Operat przeciwpożarowy - kto , kiedy i na jakich zasadach jest zobowiązany go wykonać?
 • “Wilczy bilet”. Wymagania wobec członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów.
 • Skutki prawne braku złożenia wniosku do 5 marca 2020. Weryfikacja kontrahentów.
 • Skutki prawne odmowy zmiany posiadanego zezwolenia/pozwolenia. Weryfikacja kontrahentów.

4.Monitoring wizyjny:

 • Monitoring “wizyjny” czyli jaki?
 • Kto ma obowiązek wprowadzenia monitoringu wizyjnego?
 • Sankcje za brak wymaganego monitoringu wizyjnego.

5.Magazynowanie odpadów - nowe wymagania dla wytwórców i zbierających odpady od 1.01.2021 r. :

6.Tytuł prawny do nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami.

 • Umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego.
 • Użyczenie w formie aktu notarialnego.
 • Klauzule umowne, w tym solidarna odpowiedzialność stron za postępowanie z odpadami.

7.“Istotna zmiana” w zakresie gospodarowania odpadami:

 • Czym jest “istotna zmiana?”
 • kiedy zmiana w prowadzonej działalności wymaga zmiany zezwolenia/pozwolenia?
 • Kiedy zmiana wymaga operatu przeciwpożarowego i kontroli p-poż.?

8.Kontrola WIOŚ (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska):

 • Czy WIOŚ musi informować o kontroli?
 • Działania operacyjne WIOŚ - użycie dronów, zatrzymanie środków transportu jako nowe uprawnienia kontrolne.

9. Administracyjne kary pieniężne, sankcje za naruszenie przepisów:

 • Stawki administracyjnych kar pieniężnych.
 • Skutki dla prowadzonej działalności (wilczy bilet).
 • Wstrzymanie pracy instalacji, cofnięcie zezwolenia/pozwolenia.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz gospodarowaniu odpadami, obsługujący firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania prawne dla podmiotów gospodarujących odpadami (online)

28 października 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Z uwagi na zmieniające się w latach 2018-2020 przepisy w zakresie odparowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpadami i gospodarujący odpadami jako zbierający/przetwarzający zostali zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do nowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, ale również do formalnej zmiany posiadanych z decyzji administracyjnych, jak również do prowadzenia on line bieżącej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pośrednictwem bazy BDO. Zaniechanie zmian i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ skutkują wysokimi karami pieniężnymi, wstrzymaniem działalności oraz cofnięciem zezwoleń/pozwoleń uniemożliwiającymi legalną działalność. Co więcej, projektowana nowelizacja przepisów przewidują powiązanie gospodarki odpadami w BDO z obrotem finansowym poprzez konieczność ewidencjonowania danych z BDO i faktur VAT celem możliwości głębszej kontroli obrotu odpadami przez administrację skarbową.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
 • Wytwarzają odpady - zarówno w ramach instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też w ramach prac budowlanych, działalności usługowej itp.
 • Są zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady.
 • Transportują odpady.
 • Wynajmują/wydzierżawiają hale magazynowe/place na potrzeby gospodarki odpadami.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie ONLINE:
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


PROGRAM

1.Zezwolenia i pozwolenia w gospodarowaniu odpadami:

 • Jakie rodzaje działań są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia/pozwolenia
 • Zwolnienia i ich zakres
 • Zwolnienia ewidencyjne i w zakresie wpisu do BDO.

2.Wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami):

 • Kto powinien dokonać wpisu do BDO?
 • Obrót odpadami na podstawie kart przekazania odpadów - karty papierowe vs. karty elektroniczne.
 • Ewidencja odpadów w BDO, sprawozdawczość odpadowa do 31.10.2020.
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpadach - powiazanie BDO z fakturami za obrót odpadami.
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów, którym przekazujemy odpady, w BDO.

3.Złożenie wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia/pozwolenia dla gospodarujących odpadami:

 • Kto miał obowiązek złożyć wniosek o zmianę? - w tym wymagania dla pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zabezpieczenie roszczeń - czy polisa nam wystarczy?
 • Operat przeciwpożarowy - kto , kiedy i na jakich zasadach jest zobowiązany go wykonać?
 • “Wilczy bilet”. Wymagania wobec członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów.
 • Skutki prawne braku złożenia wniosku do 5 marca 2020. Weryfikacja kontrahentów.
 • Skutki prawne odmowy zmiany posiadanego zezwolenia/pozwolenia. Weryfikacja kontrahentów.

4.Monitoring wizyjny:

 • Monitoring “wizyjny” czyli jaki?
 • Kto ma obowiązek wprowadzenia monitoringu wizyjnego?
 • Sankcje za brak wymaganego monitoringu wizyjnego.

5.Magazynowanie odpadów - nowe wymagania dla wytwórców i zbierających odpady od 1.01.2021 r. :

6.Tytuł prawny do nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami.

 • Umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego.
 • Użyczenie w formie aktu notarialnego.
 • Klauzule umowne, w tym solidarna odpowiedzialność stron za postępowanie z odpadami.

7.“Istotna zmiana” w zakresie gospodarowania odpadami:

 • Czym jest “istotna zmiana?”
 • kiedy zmiana w prowadzonej działalności wymaga zmiany zezwolenia/pozwolenia?
 • Kiedy zmiana wymaga operatu przeciwpożarowego i kontroli p-poż.?

8.Kontrola WIOŚ (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska):

 • Czy WIOŚ musi informować o kontroli?
 • Działania operacyjne WIOŚ - użycie dronów, zatrzymanie środków transportu jako nowe uprawnienia kontrolne.

9. Administracyjne kary pieniężne, sankcje za naruszenie przepisów:

 • Stawki administracyjnych kar pieniężnych.
 • Skutki dla prowadzonej działalności (wilczy bilet).
 • Wstrzymanie pracy instalacji, cofnięcie zezwolenia/pozwolenia.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz gospodarowaniu odpadami, obsługujący firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?