Windykacja

Upadłość konsumencka po nowelizacji - zmiany obowiązujące od 24.03.2020

22 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa / Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego w zakresie oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców (Dz. U. z 23.09.2019 roku, poz. 1802).

Zasygnalizowane również będą inne zmiany w przepisach prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego jakie wynikają z treści uchwalonej ustawy obowiązującej od 24.03.2020 roku.

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie zmodyfikowany obraz przebiegu postępowania upadłościowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nowe obowiązki i zadania syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

ADRESACI SZKOLENIA

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

1. Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców.

 • Analiza porównawcza z dotychczas obowiązującymi przepisami.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości - zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.

3. Dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu - atuty i zagrożenia dla uczestników

4. Schematy przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza). Podstawowe etapy postępowań , skutki prawne i formy zakończenia postępowania.

5. Nowa rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań.

 • Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji (w tym pre-pack).
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

6. Metody uzyskania oddłużenia - korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli

 • Plan spłaty wierzycieli - tryb ustalenia planu spłaty, nowe obowiązki dla syndyka;
 • Warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

7. Przewidywane formy ingerencji wierzycieli w toku postępowania.

 • Możliwości kontroli działań syndyka (skarga na czynności syndyka) oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

8. Podsumowanie, z uwzględnieniem zasygnalizowania innych zmian wprowadzonych do przepisów prawa upadłościowego.

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osobyW przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Upadłość konsumencka po nowelizacji - zmiany obowiązujące od 24.03.2020

22 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa / Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 30.08.2019 roku przepisów prawa upadłościowego w zakresie oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców (Dz. U. z 23.09.2019 roku, poz. 1802).

Zasygnalizowane również będą inne zmiany w przepisach prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego jakie wynikają z treści uchwalonej ustawy obowiązującej od 24.03.2020 roku.

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie zmodyfikowany obraz przebiegu postępowania upadłościowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nowe obowiązki i zadania syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

ADRESACI SZKOLENIA

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.


PROGRAM

1. Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców.

 • Analiza porównawcza z dotychczas obowiązującymi przepisami.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości - zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości.

3. Dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu - atuty i zagrożenia dla uczestników

4. Schematy przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza). Podstawowe etapy postępowań , skutki prawne i formy zakończenia postępowania.

5. Nowa rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań.

 • Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji (w tym pre-pack).
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

6. Metody uzyskania oddłużenia - korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli

 • Plan spłaty wierzycieli - tryb ustalenia planu spłaty, nowe obowiązki dla syndyka;
 • Warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

7. Przewidywane formy ingerencji wierzycieli w toku postępowania.

 • Możliwości kontroli działań syndyka (skarga na czynności syndyka) oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

8. Podsumowanie, z uwzględnieniem zasygnalizowania innych zmian wprowadzonych do przepisów prawa upadłościowego.


HARMONOGRAM

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osobyW przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?