Pomoc publiczna

Praktyczne aspekty udzielania pomocy publicznej i de minimis - warsztaty.

28 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktyką udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • zakresem informacji, których powinien udzielić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (w tym m.in. limity pomocy, franczyza, zasada kumulacji, obowiązek rozdzielności rachunkowej, inne),
 • zaświadczeniami o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • zakresem informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (przedsiębiorstwa partnerskie, ocena sytuacji ekonomicznej beneficjenta, określanie ratingu przedsiębiorstwa, kumulacja pomocy),
 • Sukcesją prawną - jak postępować w przypadku zmiany przedsiębiorców lub formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia).

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników powiatowych urzędów pracy,
 • pracowników urzędów centralnych,
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,

Zapraszamy również beneficjentów, którzy ubiegają się o udzielanie pomocy publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematką szkolenia.

1.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.,
 • pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
 • pomoc de minimis a franczyza,
 • zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: np. postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych,
 • zmiana podejścia do pomocy w sektorze transportu drogowego towarów,
 • obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej przez beneficjenta pomocy - praktyczne spojrzenie na podmioty prowadzące uproszczoną oraz pełną rachunkowość,
 • wpływ sytuacji ekonomicznej beneficjenta na możliwość udzielenia pomocy de minimis,
 • kumulacja pomocy de minimis inną pomocą uzyskaną na te same koszty kwalifikowane,
 • odmienne spojrzenie na działalność w zakresie produkcji rolnej oraz w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury.

2.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.,
 • dane podmiotu udzielającego pomocy,
 • określenie beneficjenta pomocy w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych i osobowych,
 • podstawy prawne udzielania pomocy,
 • korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis..

3.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 2 lutego 2016 r.,
 • pojęcie przedsiębiorstw partnerskich oraz związanych w kontekście ustalania wielkości przedsiębiorstwa oraz wpływu na jego sytuację ekonomiczną,
 • wpływ sytuacji ekonomicznej beneficjenta na możliwość udzielenia pomocy publicznej (ocena sytuacji na podstawie jego dokumentów finansowych;
 • określanie ratingu przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy finansowej (analiza wskaźnikowa oraz modele dyskryminacyjne)
 • kumulacja pomocy publicznej inną pomocą uzyskaną na te same koszty kwalifikowane.

4.Sukcesja prawna - zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia).


09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 - 17:00 Konsultacje indywidualne z Prelegentem (dla osób zainteresowanych)

Ekonomista i praktyk w zakresie pomocy publicznej z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w Ministerstwie Gospodarki. Autor szeregu publikacji z zakresu pomocy państwa, w tym na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor ekspertyz z zakresu udzielania pomocy publicznej w regionalnych oraz krajowych programach operacyjnych. Ekspert z zakresu pomocy publicznej w PO IŚ wpisany na listę przez Ministerstwo Energii. W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej i jest prelegentem wysoko ocenianym przez uczestników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Praktyczne aspekty udzielania pomocy publicznej i de minimis - warsztaty.

28 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z praktyką udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • zakresem informacji, których powinien udzielić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (w tym m.in. limity pomocy, franczyza, zasada kumulacji, obowiązek rozdzielności rachunkowej, inne),
 • zaświadczeniami o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • zakresem informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (przedsiębiorstwa partnerskie, ocena sytuacji ekonomicznej beneficjenta, określanie ratingu przedsiębiorstwa, kumulacja pomocy),
 • Sukcesją prawną - jak postępować w przypadku zmiany przedsiębiorców lub formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia).

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • pracowników powiatowych urzędów pracy,
 • pracowników urzędów centralnych,
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,

Zapraszamy również beneficjentów, którzy ubiegają się o udzielanie pomocy publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematką szkolenia.


PROGRAM

1.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.,
 • pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
 • pomoc de minimis a franczyza,
 • zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: np. postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych,
 • zmiana podejścia do pomocy w sektorze transportu drogowego towarów,
 • obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej przez beneficjenta pomocy - praktyczne spojrzenie na podmioty prowadzące uproszczoną oraz pełną rachunkowość,
 • wpływ sytuacji ekonomicznej beneficjenta na możliwość udzielenia pomocy de minimis,
 • kumulacja pomocy de minimis inną pomocą uzyskaną na te same koszty kwalifikowane,
 • odmienne spojrzenie na działalność w zakresie produkcji rolnej oraz w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury.

2.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.,
 • dane podmiotu udzielającego pomocy,
 • określenie beneficjenta pomocy w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych i osobowych,
 • podstawy prawne udzielania pomocy,
 • korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis..

3.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 2 lutego 2016 r.,
 • pojęcie przedsiębiorstw partnerskich oraz związanych w kontekście ustalania wielkości przedsiębiorstwa oraz wpływu na jego sytuację ekonomiczną,
 • wpływ sytuacji ekonomicznej beneficjenta na możliwość udzielenia pomocy publicznej (ocena sytuacji na podstawie jego dokumentów finansowych;
 • określanie ratingu przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy finansowej (analiza wskaźnikowa oraz modele dyskryminacyjne)
 • kumulacja pomocy publicznej inną pomocą uzyskaną na te same koszty kwalifikowane.

4.Sukcesja prawna - zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia).


HARMONOGRAM


09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 - 17:00 Konsultacje indywidualne z Prelegentem (dla osób zainteresowanych)

PRELEGENCI

Ekonomista i praktyk w zakresie pomocy publicznej z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zdobytym w Ministerstwie Gospodarki. Autor szeregu publikacji z zakresu pomocy państwa, w tym na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor ekspertyz z zakresu udzielania pomocy publicznej w regionalnych oraz krajowych programach operacyjnych. Ekspert z zakresu pomocy publicznej w PO IŚ wpisany na listę przez Ministerstwo Energii. W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej i jest prelegentem wysoko ocenianym przez uczestników.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: