Podatki

Podatki 2020/2021- zmiany oraz aktualne problemy w VAT/CIT/PIT

28 - 29 września 2020 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
698 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I. Podatek VAT

1. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.10.2020 r.

 • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
 • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK - które faktury raportować z kodem MPP?
 • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
 • nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

2. Ułatwienia dokumentacyjne w imporcie towarów rozliczanym na zasadach uproszczonych - od 1.10.2020 r.

3. Pakiet SLIM VAT - od 1.01.2021 r.

 • podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

4. Rozliczanie dostaw wewnątrzwspólnotowych po zmianach z 2020 r.

 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta, który podał swój aktywny numer VAT UE - w jaki sposób nabywca ma potwierdzić/podać swój numer VAT UE, aby dostawca mógł bezpiecznie stosować stawkę VAT 0%?
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub popełnienia błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT a nowe zasady dokumentowania wynikające z Rozporządzenia Wykonawczego do Dyrektywy VAT, praktyczne przykłady dokumentów, które mogą dać prawo do stosowania stawki VAT 0%
 • weryfikacja kontrahenta jako element należytej staranności wymaganej do stosowania stawki VAT 0% - jak ją przeprowadzić?

5. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi z Dyrektywą VAT
 • wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, który uprzednio był objęty kontrolą podatkową
 • wyrok TSUE w sprawie opodatkowania VAT kar umownych

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych - odmienne zasady obowiązujące w roku 2020 oraz 2021

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

2. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT

 • ogólne zasady i szczegółowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do tej formy opodatkowania, wysokość ryczałtu, podstawa opodatkowania, domiar podatku
 • ograniczenia podmiotowe w zakresie możliwości wyboru ryczałtu
 • wybór i rezygnacja z ryczałtu jako formy rozliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość
 • minimalny okres, na który ryczałt może zostać wybrany
 • obowiązek utworzenia funduszu inwestycyjnego, zasady dokonywania odpisów na fundusz inwestycyjny, zaliczenie tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu
 • przepisy szczególne dotyczące rozpoznania przychodów i kosztów w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem, ustalenie dochodu z przekształcenia w odniesieniu do podatników przekształcających się z jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki osobowej w spółkę kapitałową i chcących skorzystać z ryczałtu
 • rozliczenie strat powstałych przed skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
 • sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej ze spółki kapitałowej korzystającej z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

3. Nowe przepisy dotyczące struktur hybrydowych w CIT

 • podstawowe definicje dotyczące struktur hybrydowych
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu oraz kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania, a także brak możliwości rozliczenia kosztów i strat hybrydowych
 • praktyczne przykłady struktur hybrydowych uzasadniających zastosowanie nowych wyłączeń w CIT

4. Odroczenie do 31.12.2020 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego

5. Nowe rozporządzenie MF regulujące rodzaje należności regulowanych na mikrorachunek podatnika/płatnika

6. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip - kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP
 • kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu - regulacje oraz praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Logowanie (rejestracja)
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa(lunch)
14:00 - 16:00 Szkolenie
 
Dzień drugi
09:45 - 10:00 Logowanie (rejestracja)
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa (lunch)
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

349 + 23% VAT
ONLINE koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
ONLINE koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

Podatki 2020/2021- zmiany oraz aktualne problemy w VAT/CIT/PIT

28 - 29 września 2020 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I. Podatek VAT

1. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.10.2020 r.

 • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
 • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK - które faktury raportować z kodem MPP?
 • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
 • nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?

2. Ułatwienia dokumentacyjne w imporcie towarów rozliczanym na zasadach uproszczonych - od 1.10.2020 r.

3. Pakiet SLIM VAT - od 1.01.2021 r.

 • podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

4. Rozliczanie dostaw wewnątrzwspólnotowych po zmianach z 2020 r.

 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta, który podał swój aktywny numer VAT UE - w jaki sposób nabywca ma potwierdzić/podać swój numer VAT UE, aby dostawca mógł bezpiecznie stosować stawkę VAT 0%?
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub popełnienia błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT a nowe zasady dokumentowania wynikające z Rozporządzenia Wykonawczego do Dyrektywy VAT, praktyczne przykłady dokumentów, które mogą dać prawo do stosowania stawki VAT 0%
 • weryfikacja kontrahenta jako element należytej staranności wymaganej do stosowania stawki VAT 0% - jak ją przeprowadzić?

5. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi z Dyrektywą VAT
 • wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, który uprzednio był objęty kontrolą podatkową
 • wyrok TSUE w sprawie opodatkowania VAT kar umownych

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych - odmienne zasady obowiązujące w roku 2020 oraz 2021

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

2. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT

 • ogólne zasady i szczegółowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do tej formy opodatkowania, wysokość ryczałtu, podstawa opodatkowania, domiar podatku
 • ograniczenia podmiotowe w zakresie możliwości wyboru ryczałtu
 • wybór i rezygnacja z ryczałtu jako formy rozliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość
 • minimalny okres, na który ryczałt może zostać wybrany
 • obowiązek utworzenia funduszu inwestycyjnego, zasady dokonywania odpisów na fundusz inwestycyjny, zaliczenie tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu
 • przepisy szczególne dotyczące rozpoznania przychodów i kosztów w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem, ustalenie dochodu z przekształcenia w odniesieniu do podatników przekształcających się z jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki osobowej w spółkę kapitałową i chcących skorzystać z ryczałtu
 • rozliczenie strat powstałych przed skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
 • sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej ze spółki kapitałowej korzystającej z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

3. Nowe przepisy dotyczące struktur hybrydowych w CIT

 • podstawowe definicje dotyczące struktur hybrydowych
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu oraz kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania, a także brak możliwości rozliczenia kosztów i strat hybrydowych
 • praktyczne przykłady struktur hybrydowych uzasadniających zastosowanie nowych wyłączeń w CIT

4. Odroczenie do 31.12.2020 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego

5. Nowe rozporządzenie MF regulujące rodzaje należności regulowanych na mikrorachunek podatnika/płatnika

6. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ustalenie wartości początkowej, zmiany wartości początkowej, ulepszenie a remont, korekty odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji, oprogramowanie jako wnip - kiedy amortyzować i od jakiej wartości, a kiedy zaliczać jednorazowo do KUP
 • kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu - regulacje oraz praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Logowanie (rejestracja)
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa(lunch)
14:00 - 16:00 Szkolenie
 
Dzień drugi
09:45 - 10:00 Logowanie (rejestracja)
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa (lunch)
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

349 + 23% VAT
ONLINE koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
ONLINE koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: