Pomoc publiczna

Pomoc publiczna dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szkolenie specjalistyczne - aktualizacja 2020 (online)

8 - 9 października 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • definicje związane z pomocą publiczną
 • procedura notyfikacyjna
 • Przeznaczenia pomocy publicznej

2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

 • określanie statusu przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem Komisji UE 651/2014r. - kryteria MŚP,
 • Zasady określania danych finansowych
 • Zasady ustalania wielkości zatrudnienia - sposoby kwalifikacji osób, jako personelu przedsiębiorstwa”
 • różnica między przedsiębiorstwami samodzielnymi, powiązanymi, a partnerskimi,
 • powiązania kapitałowe i osobowe i ich wpływ na określenie statusu przedsiębiorcy:
 • powiązania kapitałowe zachodzące bezpośrednio między przedsiębiorstwami
 • powiązania osobowe - powiązania zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych
 • powiązanie oparte na relacjach gospodarczych
 • definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego (rynku upstream i downstream”) - rola PKD
 • dobór danych dla nowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw podlegających przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji - kiedy stosujemy tzw. dwuletni okres przejściowy
 • zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • interpretacje Komisji Europejskiej - studia przypadków
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

3. Pomoc de minimis na ochronę środowiska

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limity pomocy de minmis na jedno przedsiębiorstwo
 • zasady identyfikacji jednego przedsiębiorstwa (powiązania przez osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe, grupy kapitałowe, franczyza)
 • dopuszczalne formy pomocy de minimis
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie
 • pomoc de minismis w rybołóstwie

4. Pomoc regionalna na ochronę środowiska - rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

 • zakres sektorowy
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • problem delokalizacji
 • dopuszczalne formy pomocy
 • rodzaje inwestycji początkowych
 • mapa pomocy regionalnej - intensywność pomocy
 • wkład własny
 • koszty kwalifikowalne
 • efekt zachęty
 • obowiązki notyfikacyjne

5. Pomoc horyzontalna na cele środowiskowe - rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

 • nowe rozporządzenie MŚ oparte na zasadach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014)
 • zakres sektorowy
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • dopuszczalne formy pomocy
 • przeznaczenia pomocy środowiskowej
 • Intensywność pomocy
 • Koszty kwalifikowalne i zasady ich ustalania
 • obowiązki notyfikacyjne

6. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych:

 • idea rekompensaty tytułu świadczenia usług publicznych
 • kiedy rekompensata jest zwolniona z notyfikacji,
 • ogólne zasady udzielania pomocy w formie rekompensaty:
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
  • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012)
  • Komunikat Komisji - Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012, s.15)
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007)

7. Pomoc publiczna udzielania w obliczu COVID - 19 - Komunikat Komisji- Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 - zasady udzielania i kumulacji pomocy oraz przykłady instrumentów pomocowych:

 • Pomoc w formie ograniczonych kwot
 • Pomoc w formie gwarancji kredytowych
 • Pomoc w formie subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek
 • Pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych
 • Pomoc na badania i rozwój związane z epidemią COVID-19
 • Pomoc inwestycyjna przeznaczona na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania produktu do masowej produkcji
 • Pomoc inwestycyjna na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
 • Pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia przymusowych urlopów bezpłatnych podczas epidemii COVID-19
 • Pomoc w formie zastrzyków kapitałowych

8 Zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej - komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

 • Stop bazowana ogłaszana przez Komisję Europejską - nowa stopa od 1 czerwca 2020 r.
 • Stopa dyskontowa i zasady jej ustalania
 • Stopa referencyjna i zasady jej ustalania:
  • Rating przedsiębiorcy
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • wskaźniki i narzędzia służące do wyznaczają stopy referencyjnej

9 Zasady ustalania ekwiwalentu dotacji brutto - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.);

 • czynnik dyskontujący
 • EDB
 • dyskontowanie pomocy udzielonej w transzach i kosztów kwalifikowanych rozłożonych w czasie - przykłady
 • obliczanie wartości pomocy (EDB) w przypadku:
  • dotacji,
  • pożyczek (uproszczona metoda ustalania EDB w przypadku pożyczek de minimis);
  • poręczeń i gwarancji;
  • umorzeń.
  • Zmian warunków spłaty pożyczek.

10. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • uproszczony formularz na potrzeby pomocy udzielanej w obliczu COVID - 19
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1871)

11. Podsumowanie, panel dyskusyjny

Dzień I i II
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Pomoc publiczna dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szkolenie specjalistyczne - aktualizacja 2020 (online)

8 - 9 października 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • definicje związane z pomocą publiczną
 • procedura notyfikacyjna
 • Przeznaczenia pomocy publicznej

2. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

 • określanie statusu przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem Komisji UE 651/2014r. - kryteria MŚP,
 • Zasady określania danych finansowych
 • Zasady ustalania wielkości zatrudnienia - sposoby kwalifikacji osób, jako personelu przedsiębiorstwa”
 • różnica między przedsiębiorstwami samodzielnymi, powiązanymi, a partnerskimi,
 • powiązania kapitałowe i osobowe i ich wpływ na określenie statusu przedsiębiorcy:
 • powiązania kapitałowe zachodzące bezpośrednio między przedsiębiorstwami
 • powiązania osobowe - powiązania zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych
 • powiązanie oparte na relacjach gospodarczych
 • definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego (rynku upstream i downstream”) - rola PKD
 • dobór danych dla nowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw podlegających przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji - kiedy stosujemy tzw. dwuletni okres przejściowy
 • zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • interpretacje Komisji Europejskiej - studia przypadków
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

3. Pomoc de minimis na ochronę środowiska

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limity pomocy de minmis na jedno przedsiębiorstwo
 • zasady identyfikacji jednego przedsiębiorstwa (powiązania przez osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe, grupy kapitałowe, franczyza)
 • dopuszczalne formy pomocy de minimis
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie
 • pomoc de minismis w rybołóstwie

4. Pomoc regionalna na ochronę środowiska - rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

 • zakres sektorowy
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • problem delokalizacji
 • dopuszczalne formy pomocy
 • rodzaje inwestycji początkowych
 • mapa pomocy regionalnej - intensywność pomocy
 • wkład własny
 • koszty kwalifikowalne
 • efekt zachęty
 • obowiązki notyfikacyjne

5. Pomoc horyzontalna na cele środowiskowe - rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

 • nowe rozporządzenie MŚ oparte na zasadach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014)
 • zakres sektorowy
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • dopuszczalne formy pomocy
 • przeznaczenia pomocy środowiskowej
 • Intensywność pomocy
 • Koszty kwalifikowalne i zasady ich ustalania
 • obowiązki notyfikacyjne

6. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych:

 • idea rekompensaty tytułu świadczenia usług publicznych
 • kiedy rekompensata jest zwolniona z notyfikacji,
 • ogólne zasady udzielania pomocy w formie rekompensaty:
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
  • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012)
  • Komunikat Komisji - Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012, s.15)
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007)

7. Pomoc publiczna udzielania w obliczu COVID - 19 - Komunikat Komisji- Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 - zasady udzielania i kumulacji pomocy oraz przykłady instrumentów pomocowych:

 • Pomoc w formie ograniczonych kwot
 • Pomoc w formie gwarancji kredytowych
 • Pomoc w formie subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek
 • Pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych
 • Pomoc na badania i rozwój związane z epidemią COVID-19
 • Pomoc inwestycyjna przeznaczona na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania produktu do masowej produkcji
 • Pomoc inwestycyjna na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19
 • Pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia przymusowych urlopów bezpłatnych podczas epidemii COVID-19
 • Pomoc w formie zastrzyków kapitałowych

8 Zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej - komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

 • Stop bazowana ogłaszana przez Komisję Europejską - nowa stopa od 1 czerwca 2020 r.
 • Stopa dyskontowa i zasady jej ustalania
 • Stopa referencyjna i zasady jej ustalania:
  • Rating przedsiębiorcy
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • wskaźniki i narzędzia służące do wyznaczają stopy referencyjnej

9 Zasady ustalania ekwiwalentu dotacji brutto - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.);

 • czynnik dyskontujący
 • EDB
 • dyskontowanie pomocy udzielonej w transzach i kosztów kwalifikowanych rozłożonych w czasie - przykłady
 • obliczanie wartości pomocy (EDB) w przypadku:
  • dotacji,
  • pożyczek (uproszczona metoda ustalania EDB w przypadku pożyczek de minimis);
  • poręczeń i gwarancji;
  • umorzeń.
  • Zmian warunków spłaty pożyczek.

10. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • uproszczony formularz na potrzeby pomocy udzielanej w obliczu COVID - 19
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 1871)

11. Podsumowanie, panel dyskusyjny


HARMONOGRAM

Dzień I i II
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

990 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?