Windykacja

Kodeks Postępowania Cywilnego - aktualne regulacje

17 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Nadużycie prawa procesowego - sankcje i skutki

2. Pouczenia stron o czynnościach procesowych, prawdopodobnym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia

3. Wymogi formalne pism procesowych

4. Doręczanie pozwu, w szczególności przez komornika

5. Ustalenie adresu zamieszkania lub siedziby pozwanego

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania na skutek niewskazania adresu zamieszkania pozwanego

7. Właściwość miejscowa sądu

8. Wyłączenie sędziego

9. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia

10. Posiedzenie przygotowawcze

11. Plan rozprawy - uprawnienia i obowiązki stron i sądu

12. Złożenie zeznań świadka na piśmie

13. Oddalenie oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym i dalsze etapy tego postępowania

14. Przesłanki wydania wyroku zaocznego (w tym na posiedzeniu niejawnym)

15. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnień orzeczeń

16. Wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia

17. Terminy i sposoby wnoszenia środków zaskarżenia

18. "Zażalenia poziome" (rozpoznawane przez ten sam sąd w innym składzie)

19. Rozpoznawanie sprawy po uchyleniu orzeczenia przez sąd I instancji w tym samym składzie

20. Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji

21. Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych

 • definicja sprawy gospodarczej
 • prekluzja dowodowa
 • niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń
 • umowa dowodowa
 • ograniczenie dowodu ze świadków
 • rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy w zwykłym postępowaniu

22. Zmiany w postępowaniu upominawczym, nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

23. Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami

24. Odsetki od zasądzonych kosztów procesu

25. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych

26. Rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

630 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Kodeks Postępowania Cywilnego - aktualne regulacje

17 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Nadużycie prawa procesowego - sankcje i skutki

2. Pouczenia stron o czynnościach procesowych, prawdopodobnym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia

3. Wymogi formalne pism procesowych

4. Doręczanie pozwu, w szczególności przez komornika

5. Ustalenie adresu zamieszkania lub siedziby pozwanego

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania na skutek niewskazania adresu zamieszkania pozwanego

7. Właściwość miejscowa sądu

8. Wyłączenie sędziego

9. Regulacja procesowego zarzutu potrącenia

10. Posiedzenie przygotowawcze

11. Plan rozprawy - uprawnienia i obowiązki stron i sądu

12. Złożenie zeznań świadka na piśmie

13. Oddalenie oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym i dalsze etapy tego postępowania

14. Przesłanki wydania wyroku zaocznego (w tym na posiedzeniu niejawnym)

15. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnień orzeczeń

16. Wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia

17. Terminy i sposoby wnoszenia środków zaskarżenia

18. "Zażalenia poziome" (rozpoznawane przez ten sam sąd w innym składzie)

19. Rozpoznawanie sprawy po uchyleniu orzeczenia przez sąd I instancji w tym samym składzie

20. Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji

21. Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych

 • definicja sprawy gospodarczej
 • prekluzja dowodowa
 • niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń
 • umowa dowodowa
 • ograniczenie dowodu ze świadków
 • rozpoznanie sprawy przez sąd gospodarczy w zwykłym postępowaniu

22. Zmiany w postępowaniu upominawczym, nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

23. Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami

24. Odsetki od zasądzonych kosztów procesu

25. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych

26. Rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych


HARMONOGRAM

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

630 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?