Podatki

PRZYGOTOWANIE DO JPK_DEK PODATEK VAT 2020- FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH PO ZMIANACH NIE TYLKO DLA KSIĘGOWYCH. ONLINE 10:00- 16:00.

20 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA:

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK . Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT.

Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity.

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
 • początkujących i zaawansowanych księgowych,
 • pracowników działów sprzedaży i zakupu, logistyki
 • osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
 • dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie JPK

PROGRAM

Część pierwsza

ZMIANY - STYCZEŃ, KWIECIEŃ 2020

1. WAŻNE! Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny

 • Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
 • Faktury wystawiane na podatnika VAT
 • Faktury uproszczone a paragon
 • Sankcje dla wystawcy i nabywcy za naruszenie przepisów

2. Deklaracje VAT w formacie JPK

 • Rodzaje deklaracji, które będą przesyłane w nowym formacie JPK
 • Podatnicy są zobowiązani przesyłać deklaracje w nowym formacie JPK od rozliczenia za kwiecień
 • Dobrowolne rozpoczęcie stosowania nowych przepisów

3. Ewidencja VAT

 • Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów
 • Przesyłanie korekty ewidencji
 • Elementy ewidencji VAT

4. Klasyfikacje towarów i usług dla celów ustalania obowiązku podatkowego

POZOSTAŁE ZMIANY

5. Mechanizm podzielnej płatności a zmiany na fakturze VAT

 • Zasady stosowania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu “mechanizm podzielonej płatności”
 • Sankcje dla wystawcy faktury i nabywcy, z powodu braku podania na fakturze dodatkowych oznaczeń oraz uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności

6. Uchylenie załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialnością podatkową - SKUTKI dla fakturowania tych transakcji po zmianach

7. PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - obowiązek dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i skutki z tym związane oraz sankcje dla podatników

8. PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - BAZA PODATNIKÓW VAT a płatność za fakturę na konto, które nie figuruje w nowym wykazie MF - dotkliwe skutki dla podatników

Część druga

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2020 roku - kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2020 - stan bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
 • Faktura przy różnych stawkach VAT
 • Wyrazy “metoda kasowa” na fakturze
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Faktury uproszczone
 • Kurs waluty obcej przy

3. NOWOŚCI 2019/2020

NOWE SANKCJE I KARY W VAT DLA PODATNIKÓW W 2020

 • wymogi dokumentacyjne i dowody sprzedaży i zakupu zgodnie z wytycznymi ETS i MF 2019/2020
 • analiza przestępstwa karuzelowego pod kątem niebezpieczeństw dla zawieranych kontraktów
 • analiza etapów transakcji i kontrahentów potencjalnie dotkniętych działalności a przestępczą
 • wytyczne MF dla wszystkich przedsiębiorców odnośnie postępowania przeciwdziałającego nadużyciom podatkowym
 • konsekwencje podatkowe i karne związane z udziałem umyślnym i nieumyślnym w przestępstwie gospodarczym

4. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania

 • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
 • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
 • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • umowa w sprawie EDI
 • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
 • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
 • pojęcie “wystawienia” i “otrzymania” e-faktury

Część trzecia

TRANSAKCJE POLSKIE

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi w transakcjach krajowych

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania

 • Jak dokumentować otrzymane zaliczki
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

 • Korekta podatku należnego - zasady rozliczania
 • Podstawa prawna w dyrektywach i ostawie o VAT - zmiana elementów ceny
 • Skonto, Opusty i obniżki cen
 • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
 • Kursy walut na fakturach korygujących
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
 • Termin rozliczenia faktury korygującej
 • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
 • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
 • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
 • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
 • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK
 • SPLIT PAYMENT - wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT
 • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnik

 • Sprawdzanie kontrahenta przed transakcją
 • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2019/2020
 • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
 • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
 • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
 • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
 • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
 • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy
 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

10. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019/2020
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2020 r. - kto i jak odpowiada?
 • BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PRZYGOTOWANIE DO JPK_DEK PODATEK VAT 2020- FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH PO ZMIANACH NIE TYLKO DLA KSIĘGOWYCH. ONLINE 10:00- 16:00.

20 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CEL SZKOLENIA:

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK . Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT.

Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity.

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
 • początkujących i zaawansowanych księgowych,
 • pracowników działów sprzedaży i zakupu, logistyki
 • osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
 • dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie JPK

PROGRAM

Część pierwsza

ZMIANY - STYCZEŃ, KWIECIEŃ 2020

1. WAŻNE! Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny

 • Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
 • Faktury wystawiane na podatnika VAT
 • Faktury uproszczone a paragon
 • Sankcje dla wystawcy i nabywcy za naruszenie przepisów

2. Deklaracje VAT w formacie JPK

 • Rodzaje deklaracji, które będą przesyłane w nowym formacie JPK
 • Podatnicy są zobowiązani przesyłać deklaracje w nowym formacie JPK od rozliczenia za kwiecień
 • Dobrowolne rozpoczęcie stosowania nowych przepisów

3. Ewidencja VAT

 • Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów
 • Przesyłanie korekty ewidencji
 • Elementy ewidencji VAT

4. Klasyfikacje towarów i usług dla celów ustalania obowiązku podatkowego

POZOSTAŁE ZMIANY

5. Mechanizm podzielnej płatności a zmiany na fakturze VAT

 • Zasady stosowania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu “mechanizm podzielonej płatności”
 • Sankcje dla wystawcy faktury i nabywcy, z powodu braku podania na fakturze dodatkowych oznaczeń oraz uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności

6. Uchylenie załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialnością podatkową - SKUTKI dla fakturowania tych transakcji po zmianach

7. PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - obowiązek dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i skutki z tym związane oraz sankcje dla podatników

8. PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ - BAZA PODATNIKÓW VAT a płatność za fakturę na konto, które nie figuruje w nowym wykazie MF - dotkliwe skutki dla podatników

Część druga

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2020 roku - kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2020 - stan bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
 • Faktura przy różnych stawkach VAT
 • Wyrazy “metoda kasowa” na fakturze
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Faktury uproszczone
 • Kurs waluty obcej przy

3. NOWOŚCI 2019/2020

NOWE SANKCJE I KARY W VAT DLA PODATNIKÓW W 2020

 • wymogi dokumentacyjne i dowody sprzedaży i zakupu zgodnie z wytycznymi ETS i MF 2019/2020
 • analiza przestępstwa karuzelowego pod kątem niebezpieczeństw dla zawieranych kontraktów
 • analiza etapów transakcji i kontrahentów potencjalnie dotkniętych działalności a przestępczą
 • wytyczne MF dla wszystkich przedsiębiorców odnośnie postępowania przeciwdziałającego nadużyciom podatkowym
 • konsekwencje podatkowe i karne związane z udziałem umyślnym i nieumyślnym w przestępstwie gospodarczym

4. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania

 • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
 • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
 • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • umowa w sprawie EDI
 • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
 • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
 • pojęcie “wystawienia” i “otrzymania” e-faktury

Część trzecia

TRANSAKCJE POLSKIE

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi w transakcjach krajowych

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania

 • Jak dokumentować otrzymane zaliczki
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

 • Korekta podatku należnego - zasady rozliczania
 • Podstawa prawna w dyrektywach i ostawie o VAT - zmiana elementów ceny
 • Skonto, Opusty i obniżki cen
 • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
 • Kursy walut na fakturach korygujących
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
 • Termin rozliczenia faktury korygującej
 • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
 • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
 • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
 • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
 • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK
 • SPLIT PAYMENT - wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT
 • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnik

 • Sprawdzanie kontrahenta przed transakcją
 • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2019/2020
 • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
 • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
 • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
 • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
 • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
 • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy
 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

10. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019/2020
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2020 r. - kto i jak odpowiada?
 • BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?