Podatki

Online- Sprzedaż towarów i usług na rynkach zagranicznych - aspekty podatkowe. Warsztaty praktyczne. 2 dni. 10:00- 16:00.

29 - 30 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień I 

Modele ekspansji na rynki zagraniczne i ich skutki podatkowe

 • założenie spółki w innym kraju - spółka kapitałowa vs. spółka osobowa
 • pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej w polskich przepisach - potencjalny obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznej spółki w Polsce
 • pojęcie zakładu podatkowego w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami - możliwość podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym kraju
 • utworzenie spółki osobowej za granicą a powstanie zakładu podatkowego
 • utworzenie oddziału zagranicznego/biura handlowego a powstanie zakładu podatkowego w innym kraju
 • pojęcie przedstawiciela zależnego i niezależnego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • przedstawiciel handlowy w innym kraju a możliwość powstania zakładu podatkowego
 • świadczenie usług w innym kraju a możliwość powstanie zakładu podatkowego
 • sprzedaż internetowa a zakład podatkowy
 • wykonywanie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych w innym kraju a zakład podatkowy - terminy, warunki, przypadki szczególne (np. kilka niezależnych placów budowy w tym samym czasie)
 • utworzenie magazynu w innym kraju a zakład podatkowy
 • przykłady interpretacji pojęcia zakładu podatkowego w innych krajach
 • jak optymalnie zarządzać strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, aby ekspansja zagraniczna była bezpieczna i efektywna podatkowo?

Podatek u źródła przy wypłatach należności do innego kraju

 • katalog należności objętych podatkiem u źródła w polskich ustawach o CIT/PIT - dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zakup usług niematerialnych itd.
 • zasady stosowania zwolnień unijnych przy wypłacie dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych
 • przykładowe należności wypłacane za granicę a obowiązek poboru podatku u źródła w Polsce (np. odsetki, opłaty za zarządzanie, usługi doradcze, reklamę, badania i analizy, certyfikaty, korzystanie z programów komputerowych, wynajem samochodów, zakup materiałów graficznych, prowizje dla pośredników itp.)
 • należyta staranność przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • certyfikat rezydencji jako podstawowy dokument w podatku u źródła - przykłady certyfikatów, dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

Pracownik za granicą - oddelegowanie vs. podróż służbowa

 • oddelegowanie a podróż służbowa - definicje, różnice w rozliczeniu
 • podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski
 • zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej (tzw. test rezydencji)
 • inne niż wynagrodzenie należności wypłacane w związku z oddelegowaniem - koszty przeprowadzki, kursy językowe, zapewnienie mieszkania, podróże do miejsca oddelegowania i do Polski itp.
 • należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej - diety, ryczałty, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika (koszty uzyskania przychodu oraz przychód dla pracownika)
 • zaliczka w walucie obcej i jej rozliczenie
 • przeliczenie delegacji z waluty obcej na złote - jaki kurs przyjąć

DZIEŃ II

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w podatku VAT

 • posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju a obowiązek rejestracji i deklarowania podatku VAT
 • pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Dyrektywie VAT oraz w polskiej ustawie o VAT
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • spółka zależna, oddział, magazyn w innym kraju - jaki rodzaj obecności w innym kraju może skutkować powstaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?
 • przykłady interpretacji pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz eksport towarów

 • warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT
 • dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020 r.
 • aktywny numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
 • przemieszczenie towaru własnego do innego kraju UE - skutki podatkowe
 • sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
 • zaliczki na poczet WDT i WNT - brak opodatkowania
 • obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy
 • eksport pośredni i bezpośredni - różnice
 • obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
 • warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
 • transakcje łańcuchowe - zasady ustalania sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu

Transgraniczne świadczenie usług

 • miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
 • definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
 • usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
 • usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
 • moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 • refakturowanie usług międzynarodowych
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- Sprzedaż towarów i usług na rynkach zagranicznych - aspekty podatkowe. Warsztaty praktyczne. 2 dni. 10:00- 16:00.

29 - 30 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień I 

Modele ekspansji na rynki zagraniczne i ich skutki podatkowe

 • założenie spółki w innym kraju - spółka kapitałowa vs. spółka osobowa
 • pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej w polskich przepisach - potencjalny obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznej spółki w Polsce
 • pojęcie zakładu podatkowego w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami - możliwość podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym kraju
 • utworzenie spółki osobowej za granicą a powstanie zakładu podatkowego
 • utworzenie oddziału zagranicznego/biura handlowego a powstanie zakładu podatkowego w innym kraju
 • pojęcie przedstawiciela zależnego i niezależnego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • przedstawiciel handlowy w innym kraju a możliwość powstania zakładu podatkowego
 • świadczenie usług w innym kraju a możliwość powstanie zakładu podatkowego
 • sprzedaż internetowa a zakład podatkowy
 • wykonywanie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych w innym kraju a zakład podatkowy - terminy, warunki, przypadki szczególne (np. kilka niezależnych placów budowy w tym samym czasie)
 • utworzenie magazynu w innym kraju a zakład podatkowy
 • przykłady interpretacji pojęcia zakładu podatkowego w innych krajach
 • jak optymalnie zarządzać strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, aby ekspansja zagraniczna była bezpieczna i efektywna podatkowo?

Podatek u źródła przy wypłatach należności do innego kraju

 • katalog należności objętych podatkiem u źródła w polskich ustawach o CIT/PIT - dywidendy, odsetki, należności licencyjne, zakup usług niematerialnych itd.
 • zasady stosowania zwolnień unijnych przy wypłacie dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych
 • przykładowe należności wypłacane za granicę a obowiązek poboru podatku u źródła w Polsce (np. odsetki, opłaty za zarządzanie, usługi doradcze, reklamę, badania i analizy, certyfikaty, korzystanie z programów komputerowych, wynajem samochodów, zakup materiałów graficznych, prowizje dla pośredników itp.)
 • należyta staranność przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • certyfikat rezydencji jako podstawowy dokument w podatku u źródła - przykłady certyfikatów, dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

Pracownik za granicą - oddelegowanie vs. podróż służbowa

 • oddelegowanie a podróż służbowa - definicje, różnice w rozliczeniu
 • podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski
 • zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej (tzw. test rezydencji)
 • inne niż wynagrodzenie należności wypłacane w związku z oddelegowaniem - koszty przeprowadzki, kursy językowe, zapewnienie mieszkania, podróże do miejsca oddelegowania i do Polski itp.
 • należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej - diety, ryczałty, zwrot kosztów poniesionych przez pracownika (koszty uzyskania przychodu oraz przychód dla pracownika)
 • zaliczka w walucie obcej i jej rozliczenie
 • przeliczenie delegacji z waluty obcej na złote - jaki kurs przyjąć

DZIEŃ II

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w podatku VAT

 • posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju a obowiązek rejestracji i deklarowania podatku VAT
 • pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Dyrektywie VAT oraz w polskiej ustawie o VAT
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • spółka zależna, oddział, magazyn w innym kraju - jaki rodzaj obecności w innym kraju może skutkować powstaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?
 • przykłady interpretacji pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innych krajach

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz eksport towarów

 • warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT
 • dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 1.01.2020 r.
 • aktywny numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0% (w tym zmiany w prawie unijnym od 1.01.2020 r.)
 • przemieszczenie towaru własnego do innego kraju UE - skutki podatkowe
 • sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą (w tym zmiany i ujednolicenie przepisów unijnych w zakresie procedury magazynu call-off stock od 1.01.2020 r.)
 • zaliczki na poczet WDT i WNT - brak opodatkowania
 • obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 1.01.2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy
 • eksport pośredni i bezpośredni - różnice
 • obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
 • warunki stosowania stawki VAT 0 % (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
 • transakcje łańcuchowe - zasady ustalania sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu

Transgraniczne świadczenie usług

 • miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
 • definicja podatnika, siedziby działalności, stałego miejsca wykonywania działalności - jak ustalić miejsce wykonania usługi?
 • usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
 • usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
 • moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 • refakturowanie usług międzynarodowych

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?