Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska w 2020 r. - najważniejsze regulacje prawne i praktyka (online)

18 - 19 czerwca 2020

Online

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy serdecznie na 2-dniowe szkolenie w formie webinarium online. Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza .

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z wymaganiami w zakresie sprawozdawczości jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawne w ochronie środowiska.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie umiejętności identyfikacji obowiązków przedsiębiorców wobec środowiska,
 • Zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • dostraczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (2 x 5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

Dzień I (9:00 - 14:30)

1.Prawodawstwo ochrony środowiska mające wpływ na działalność przedsiębiorstw:

 • Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych,
 • Uchwalone i projektowane zmiany omówienie najważniejszych zmian,
 • Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska zakres kompetencji.

2.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska - obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska

 • źródła obowiązków
 • sposób i zakres przekazywanych informacji
 • prowadzenie pomiarów
 • sankcje
 • opłaty za korzystanie ze środowiska

3.Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

 • pozwolenia zintegrowane;
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

4.KOBiZE - najwazniejsze informacje i zmiany:

 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • zmiany dotyczące raportowania.

5.Gospodarka wodno-ściekowa - zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego.

 • zgody wodnoprawne,
 • system naliczania i poboru opłat,
 • pomiary i sprawozdawczość.

6.Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna):

 • zakres zastosowania,
 • obowiązki sprawcy szkody oraz organów,
 • kalkulacja wysokości potencjalnych kosztów.

7.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.

8. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i uzyskaj odpowiedź.

Dzień II (9:00 - 14:30)

1.Nowe zasady gospodarowania odpadami:

 • BDO - obowiązek wpisu i jego aktualizacja,
 • elektroniczna ewidencja od 01.01.2020 r.
 • sprawozdawczość i inne obowiązki nałożone na przedsiębiorców,
 • opłaty związane z gospodarką odpadami,
 • obowiązki i uprawnienia organów,
 • projekt rozporządzenia w sprawie miejsc magazynowania odpadów,

2.Ochrona środowiska a proces inwestycyjny:

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • kwalifikacja inwestycji
 • udział społeczeństwa oraz organizacji w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • opinie i uzgodnienia w procesie określania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

3. Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

 • kwalifikacja ryzyka - omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • Zgłoszenie prowadzenia zakładu - co powinno zawierać zgłoszenie, do kogo i w jakim terminie należy złożyć zgłoszenie:
  • wymagane dokumenty,
  • zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
   • program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym - co powinien zawierać,
   • system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska - opracowanie i wdrożenie,
   • plan operacyjno-ratowniczy - złożenie u komendanta wojewódzkiego PSP.
  • zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
   • raport o bezpieczeństwie - co powinien zawierać.
  • zatwierdzanie raportu przez PSP i WIOŚ,
  • obowiązek analizy raportu o bezpieczeństwie co 5 lat,
  • rozpoczęcie działalności zakładu o dużym ryzyku lub o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

4. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • wdrożenie dyrektywy MCP,
 • nowe konkluzje BAT,
 • objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
 • standardy emisyjne.
 • 5. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i uzyskaj odpowiedź.

DZIEŃ I I II
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi uczestników

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska w 2020 r. - najważniejsze regulacje prawne i praktyka (online)

18 - 19 czerwca 2020

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy serdecznie na 2-dniowe szkolenie w formie webinarium online. Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza .

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z wymaganiami w zakresie sprawozdawczości jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawne w ochronie środowiska.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie umiejętności identyfikacji obowiązków przedsiębiorców wobec środowiska,
 • Zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • dostraczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (2 x 5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


PROGRAM

Dzień I (9:00 - 14:30)

1.Prawodawstwo ochrony środowiska mające wpływ na działalność przedsiębiorstw:

 • Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych,
 • Uchwalone i projektowane zmiany omówienie najważniejszych zmian,
 • Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska zakres kompetencji.

2.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska - obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska

 • źródła obowiązków
 • sposób i zakres przekazywanych informacji
 • prowadzenie pomiarów
 • sankcje
 • opłaty za korzystanie ze środowiska

3.Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

 • pozwolenia zintegrowane;
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

4.KOBiZE - najwazniejsze informacje i zmiany:

 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • zmiany dotyczące raportowania.

5.Gospodarka wodno-ściekowa - zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego.

 • zgody wodnoprawne,
 • system naliczania i poboru opłat,
 • pomiary i sprawozdawczość.

6.Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna):

 • zakres zastosowania,
 • obowiązki sprawcy szkody oraz organów,
 • kalkulacja wysokości potencjalnych kosztów.

7.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.

8. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i uzyskaj odpowiedź.

Dzień II (9:00 - 14:30)

1.Nowe zasady gospodarowania odpadami:

 • BDO - obowiązek wpisu i jego aktualizacja,
 • elektroniczna ewidencja od 01.01.2020 r.
 • sprawozdawczość i inne obowiązki nałożone na przedsiębiorców,
 • opłaty związane z gospodarką odpadami,
 • obowiązki i uprawnienia organów,
 • projekt rozporządzenia w sprawie miejsc magazynowania odpadów,

2.Ochrona środowiska a proces inwestycyjny:

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • kwalifikacja inwestycji
 • udział społeczeństwa oraz organizacji w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • opinie i uzgodnienia w procesie określania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

3. Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

 • kwalifikacja ryzyka - omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • Zgłoszenie prowadzenia zakładu - co powinno zawierać zgłoszenie, do kogo i w jakim terminie należy złożyć zgłoszenie:
  • wymagane dokumenty,
  • zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
   • program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym - co powinien zawierać,
   • system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska - opracowanie i wdrożenie,
   • plan operacyjno-ratowniczy - złożenie u komendanta wojewódzkiego PSP.
  • zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
   • raport o bezpieczeństwie - co powinien zawierać.
  • zatwierdzanie raportu przez PSP i WIOŚ,
  • obowiązek analizy raportu o bezpieczeństwie co 5 lat,
  • rozpoczęcie działalności zakładu o dużym ryzyku lub o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

4. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • wdrożenie dyrektywy MCP,
 • nowe konkluzje BAT,
 • objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
 • standardy emisyjne.
 • 5. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i uzyskaj odpowiedź.


HARMONOGRAM

DZIEŃ I I II
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi uczestników

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?