Podatki

Online- Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym- nowe uregulowania od 2020 r. 10:00- 16:00

9 kwietnia 2020 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2020 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z ustawą w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny.
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nową ustawą.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności - zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności.

Profil uczestnika

 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
 • Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji.
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków;
 • Osoby wykonujący przelewy, ustalający warunki transakcji

1. Tzw tarcza antykryzysowa a nowa ustawa o terminach zapłat i zapobieganiu zatorom płatniczym:

 • Odraczanie spłat kredytów;
 • Maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych w czasie epidemii;
 • Zwrot wpłaconych zaliczek na imprezy po 180 dniach;
 • Odraczanie i umorzenie należności a uregulowania ustawy o terminach zapłaty;
 • Zlikwidowanie skutków tzw ulgi na złe dugi po stronie dłużnika - skutki praktyczne;
 • Brak zapłat a nowe przestępstwo gospodarcze wprowadzone ustawą o zatorach płatniczych.

2. Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:

 • pojęcie transakcji handlowej w ustawie - kiedy obowiązuje ustawa;
 • pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
 • pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
 • NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę;
 • oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
 • wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR.

3. Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych - uregulowania ustawy a uregulowania tzw tarczy antykryzysowej:

 • Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku - sposób rozliczeń;
 • Wyłączanie w trakcie roku - zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;
 • Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów;
 • Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT;
 • Zawieszenie stosowania przepisów po stronie dłużnika - zasady wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej.

4. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:

 • NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US;
 • Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
 • Skutki nie złożenia sprawozdania.

5. NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Postępowanie karne - zasady, tryb;
 • Kary przewidziane ustawą;
 • Ponowne karanie w przypadku “recydywy”

6. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:

 • termin 30 dni jako termin wynikający z faktury - podstawowa zasada;
 • zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
 • otrzymanie a wystawienie faktury - znaczenie praktyczne uregulowań;
 • ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
 • pojęcie zapłaty według ustawy;
 • skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
 • termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

7. Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:

 • termin 60 - dniowy;
 • konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela - omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
 • termin liczony od otrzymania faktury;
 • termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
 • zasady umowne a zasady zawarte w ustawie - problemy praktyczne.

8. Terminy płatności dla podmiotów publicznych:

 • zasady ustalania terminów zapłat;
 • termin 30-dniowy - kiedy?
 • termin 60 - dniowy jako wyjątek od zasady;
 • zasady płatności przy podmiotach leczniczych.

8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:

 • uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
 • konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
 • zapłaty częściowe a terminy płatności;
 • sankcje przewidziane w ustawie;
 • naliczanie odsetek ustawowych;
 • SANKCJA KARNA;
 • zasady wyliczania rekompensaty;
 • przeliczanie rekompensaty na złote polskie.

9. Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań:

 • dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe;
 • konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę;
 • obowiązek naliczania rekompensaty - czy zawsze?
 • częściowa zapłata;
 • ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę;
 • przychód podatkowy od rekompensaty - kiedy?
 • odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe;
 • wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Online- Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym- nowe uregulowania od 2020 r. 10:00- 16:00

9 kwietnia 2020 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2020 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z ustawą w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny.
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nową ustawą.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności - zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności.

Profil uczestnika

 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
 • Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji.
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków;
 • Osoby wykonujący przelewy, ustalający warunki transakcji

1. Tzw tarcza antykryzysowa a nowa ustawa o terminach zapłat i zapobieganiu zatorom płatniczym:

 • Odraczanie spłat kredytów;
 • Maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych w czasie epidemii;
 • Zwrot wpłaconych zaliczek na imprezy po 180 dniach;
 • Odraczanie i umorzenie należności a uregulowania ustawy o terminach zapłaty;
 • Zlikwidowanie skutków tzw ulgi na złe dugi po stronie dłużnika - skutki praktyczne;
 • Brak zapłat a nowe przestępstwo gospodarcze wprowadzone ustawą o zatorach płatniczych.

2. Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:

 • pojęcie transakcji handlowej w ustawie - kiedy obowiązuje ustawa;
 • pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
 • pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
 • NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę;
 • oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
 • wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR.

3. Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych - uregulowania ustawy a uregulowania tzw tarczy antykryzysowej:

 • Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku - sposób rozliczeń;
 • Wyłączanie w trakcie roku - zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;
 • Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów;
 • Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT;
 • Zawieszenie stosowania przepisów po stronie dłużnika - zasady wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej.

4. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:

 • NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US;
 • Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
 • Skutki nie złożenia sprawozdania.

5. NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Postępowanie karne - zasady, tryb;
 • Kary przewidziane ustawą;
 • Ponowne karanie w przypadku “recydywy”

6. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:

 • termin 30 dni jako termin wynikający z faktury - podstawowa zasada;
 • zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
 • otrzymanie a wystawienie faktury - znaczenie praktyczne uregulowań;
 • ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
 • pojęcie zapłaty według ustawy;
 • skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
 • termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

7. Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:

 • termin 60 - dniowy;
 • konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela - omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
 • termin liczony od otrzymania faktury;
 • termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
 • zasady umowne a zasady zawarte w ustawie - problemy praktyczne.

8. Terminy płatności dla podmiotów publicznych:

 • zasady ustalania terminów zapłat;
 • termin 30-dniowy - kiedy?
 • termin 60 - dniowy jako wyjątek od zasady;
 • zasady płatności przy podmiotach leczniczych.

8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:

 • uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
 • konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
 • zapłaty częściowe a terminy płatności;
 • sankcje przewidziane w ustawie;
 • naliczanie odsetek ustawowych;
 • SANKCJA KARNA;
 • zasady wyliczania rekompensaty;
 • przeliczanie rekompensaty na złote polskie.

9. Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań:

 • dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe;
 • konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę;
 • obowiązek naliczania rekompensaty - czy zawsze?
 • częściowa zapłata;
 • ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę;
 • przychód podatkowy od rekompensaty - kiedy?
 • odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe;
 • wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?