Podatki

Podatki 2020 z Panem Łukaszem Chłondem. 698zł za dwa dni.

17 - 18 lutego 2020 r.

Hotel Polonia*** w Krakowie, ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków

Cena szkolenia:
698 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

1.1. Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.

 • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.

 • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • rachunki cesyjne, rachunki walutowe, rachunki wirtualne, płatności dla pośredników, faktoring, zajęcia komornicze itp. - problemy praktyczne z użyciem białej listy podatników do weryfikacji kontrahenta
 • zagraniczny podatnik zarejestrowany dla VAT w Polsce a biała lista
 • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • objaśnienia MF dotyczące białej listy podatników

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - od 1.11.2019 r.

 • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - które transakcje będą objęte obowiązkiem?
 • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • kompensata oraz płatność kartą płatniczą a obowiązkowy MPP
 • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji - dopisek “mechanizm podzielonej płatności”
 • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
 • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych
 • objaśnienia MF dotyczące MPP

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
 • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

 • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania

1.6. Nowa matryca stawek VAT - od 1.04.2020 r.

 • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) - od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów - obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
 • pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT

II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

 • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
 • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
 • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
 • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
 • kolejne zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020 r. i zapowiedź nowelizacji przepisów
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane z nowymi regulacjami

1.4. Zmiany w PIT

 • zwolnienie z opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie stawki PIT z 18% do 17%

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
 • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową - zmiana stanowiska przez Szefa KAS
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 10 II

375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu do 10 II

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 10 II

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu po 10 II

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki 2020 z Panem Łukaszem Chłondem. 698zł za dwa dni.

17 - 18 lutego 2020 r.

Hotel Polonia*** w Krakowie, ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

1.1. Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.

 • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.

 • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • rachunki cesyjne, rachunki walutowe, rachunki wirtualne, płatności dla pośredników, faktoring, zajęcia komornicze itp. - problemy praktyczne z użyciem białej listy podatników do weryfikacji kontrahenta
 • zagraniczny podatnik zarejestrowany dla VAT w Polsce a biała lista
 • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • objaśnienia MF dotyczące białej listy podatników

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - od 1.11.2019 r.

 • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - które transakcje będą objęte obowiązkiem?
 • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • kompensata oraz płatność kartą płatniczą a obowiązkowy MPP
 • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji - dopisek “mechanizm podzielonej płatności”
 • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
 • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych
 • objaśnienia MF dotyczące MPP

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
 • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

 • wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania

1.6. Nowa matryca stawek VAT - od 1.04.2020 r.

 • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) - od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów - obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
 • pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT

II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

 • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
 • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
 • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
 • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
 • kolejne zawieszenie przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020 r. i zapowiedź nowelizacji przepisów
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane z nowymi regulacjami

1.4. Zmiany w PIT

 • zwolnienie z opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie stawki PIT z 18% do 17%

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • najnowsze orzeczenia i interpretacje dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania (noclegi pracowników mobilnych, diety, koszty podróży zagranicznych itp.)
 • sposób obliczania limitu 15 tys. złotych dla transakcji objętych jedną umową - zmiana stanowiska przez Szefa KAS

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 10 II

375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu do 10 II

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 10 II

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu po 10 II


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?