Podatki

Podatki 2019/20 - najnowsze zmiany w VAT/CIT/PIT oraz aktualne problemy.

5 - 6 listopada 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

Cena szkolenia:
698 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

1.1. Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.

 • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.

 • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - od 1.11.2019 r.

 • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - które transakcje będą objęte obowiązkiem?
 • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji - dopisek “mechanizm podzielonej płatności”
 • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
 • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
 • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
 • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
 • opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców

1.6. Nowa matryca stawek VAT - od 1.04.2020 r.

 • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) - od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów - obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyroki TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego - czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?
 • wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną - kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę?
 • wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników

II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

 • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
 • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
 • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
 • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
 • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Zmiany dotyczące cen transferowych

 • zmiana definicji podmiotów powiązanych
 • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
 • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
 • zakres dokumentacji cen transferowych
 • inne zmiany w zakresie CT

1.4. Zmiany w tzw. podatku od przychodów z budynków

 • rozszerzenie opodatkowania na wszystkie obiekty będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów
 • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania, w tym kwoty wolnej od opodatkowania
 • zasady opodatkowania budynków będących własnością spółek osobowych
 • zasady opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków w grupach kapitałowych

1.5. Zmiany w PIT w trakcie 2019 r.

 • brak opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia
 • podwyższenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie stawki PIT z 18% do 17%

1.6. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

 • wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych - zasady korygowania przychodów oraz kosztów podatkowych

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • zmienna linia interpretacyjna dotycząca korekty kosztów podatkowych w przypadku pominięcia obowiązku płatności bezgotówkowej - w jaki sposób limit 15 tys. zł odnosi się do transakcji ciągłych oraz złożonych
 • najnowsze orzeczenia dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania
 • pojęcie urządzenia przemysłowego na gruncie podatku u źródła
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 25 X

375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia do 25 X

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 25 X

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia po 25 X

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki 2019/20 - najnowsze zmiany w VAT/CIT/PIT oraz aktualne problemy.

5 - 6 listopada 2019 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Podatek VAT

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

1.1. Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.

 • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.

 • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
 • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
 • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - od 1.11.2019 r.

 • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - które transakcje będą objęte obowiązkiem?
 • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji - dopisek “mechanizm podzielonej płatności”
 • sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
 • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
 • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
 • utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
 • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
 • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT - od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
 • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
 • opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców

1.6. Nowa matryca stawek VAT - od 1.04.2020 r.

 • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) - od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów - obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyroki TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego - czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?
 • wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną - kiedy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie, czy inne dokumenty też należy brać pod uwagę?
 • wyrok TS UE w odliczenia VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników

II. Podatki dochodowe

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

 • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
 • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
 • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

 • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności - na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
 • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
 • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
 • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Zmiany dotyczące cen transferowych

 • zmiana definicji podmiotów powiązanych
 • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
 • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
 • zakres dokumentacji cen transferowych
 • inne zmiany w zakresie CT

1.4. Zmiany w tzw. podatku od przychodów z budynków

 • rozszerzenie opodatkowania na wszystkie obiekty będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów
 • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania, w tym kwoty wolnej od opodatkowania
 • zasady opodatkowania budynków będących własnością spółek osobowych
 • zasady opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków w grupach kapitałowych

1.5. Zmiany w PIT w trakcie 2019 r.

 • brak opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia
 • podwyższenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu
 • obniżenie stawki PIT z 18% do 17%

1.6. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

 • wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych - zasady korygowania przychodów oraz kosztów podatkowych

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • zmienna linia interpretacyjna dotycząca korekty kosztów podatkowych w przypadku pominięcia obowiązku płatności bezgotówkowej - w jaki sposób limit 15 tys. zł odnosi się do transakcji ciągłych oraz złożonych
 • najnowsze orzeczenia dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania
 • pojęcie urządzenia przemysłowego na gruncie podatku u źródła

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 25 X

375 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia do 25 X

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 25 X

399 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w wybranym dniu szkolenia po 25 X


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?