Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska - najważniejsze regulacje prawne

9 - 10 grudnia 2019 r.

ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza oraz omawia kwestie sprawozdawczości środowiskowej w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.

CEL SZKOLENIA

 • nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności realizacji obowiązków przedsiębiorców wynikających z aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska.
 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • ograniczenie ryzyka (operacyjnego, finansowego, technicznego) związanego z niespełnieniem wymagań prawa ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji zabezpieczenie firmy i uniknięcie dotkliwych sankcji karnych,
 • dostraczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych.
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.

Dzień I

1.Prawodawstwo ochrony środowiska mające wpływ na działalność przedsiębiorstw:

 • Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych,
 • Uchwalone i projektowane zmiany omówienie najważniejszych zmian,
 • Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska zakres kompetencji.

2.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska - obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska

 • źródła obowiązków
 • sposób i zakres przekazywanych informacji
 • prowadzenie pomiarów
 • sankcje
 • opłaty za korzystanie ze środowiska

3.Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

 • pozwolenia zintegrowane;
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

4.KOBiZE - najwazniejsze informacje i zmiany:

 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • zmiany dotyczące raportowania.

5.Gospodarka wodno-ściekowa - zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego.

6.Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna):

 • zakres zastosowania,
 • obowiązki sprawcy szkody oraz organów,
 • kalkulacja wysokości potencjalnych kosztów.

7.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.

Dzień II

1.Postępowanie administracyjne w sprawach związanych z ochroną środowiska.

2.Nowe zasady gospodarowania odpadami:

 • BDO - obowiązek wpisu i jego aktualizacja,
 • elektroniczna ewidencja od 01.01.2020 r.
 • sprawozdawczość i inne obowiązki nałożone na przedsiębiorców,
 • opłaty związane z gospodarką odpadami,
 • obowiązki i uprawnienia organów,
 • projekt rozporządzenia w sprawie miejsc magazynowania odpadów,

3.Ochrona środowiska a proces inwestycyjny:

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • kwalifikacja inwestycji
 • udział społeczeństwa oraz organizacji w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Natura 2000 a inwestycja
 • opinie i uzgodnienia w procesie określania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

4.System zarządzania jakością w ochronie środowiska (norma ISO 14001) minimalizacja ryzyka biznesowego.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1130 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu min. 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska - najważniejsze regulacje prawne

9 - 10 grudnia 2019 r.

ATLAS TOWER, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza oraz omawia kwestie sprawozdawczości środowiskowej w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.

CEL SZKOLENIA

 • nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności realizacji obowiązków przedsiębiorców wynikających z aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska.
 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • ograniczenie ryzyka (operacyjnego, finansowego, technicznego) związanego z niespełnieniem wymagań prawa ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji zabezpieczenie firmy i uniknięcie dotkliwych sankcji karnych,
 • dostraczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych.
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.


PROGRAM

Dzień I

1.Prawodawstwo ochrony środowiska mające wpływ na działalność przedsiębiorstw:

 • Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych,
 • Uchwalone i projektowane zmiany omówienie najważniejszych zmian,
 • Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska zakres kompetencji.

2.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska - obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska

 • źródła obowiązków
 • sposób i zakres przekazywanych informacji
 • prowadzenie pomiarów
 • sankcje
 • opłaty za korzystanie ze środowiska

3.Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:

 • pozwolenia zintegrowane;
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

4.KOBiZE - najwazniejsze informacje i zmiany:

 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • zmiany dotyczące raportowania.

5.Gospodarka wodno-ściekowa - zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego.

6.Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna):

 • zakres zastosowania,
 • obowiązki sprawcy szkody oraz organów,
 • kalkulacja wysokości potencjalnych kosztów.

7.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.

Dzień II

1.Postępowanie administracyjne w sprawach związanych z ochroną środowiska.

2.Nowe zasady gospodarowania odpadami:

 • BDO - obowiązek wpisu i jego aktualizacja,
 • elektroniczna ewidencja od 01.01.2020 r.
 • sprawozdawczość i inne obowiązki nałożone na przedsiębiorców,
 • opłaty związane z gospodarką odpadami,
 • obowiązki i uprawnienia organów,
 • projekt rozporządzenia w sprawie miejsc magazynowania odpadów,

3.Ochrona środowiska a proces inwestycyjny:

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • kwalifikacja inwestycji
 • udział społeczeństwa oraz organizacji w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Natura 2000 a inwestycja
 • opinie i uzgodnienia w procesie określania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

4.System zarządzania jakością w ochronie środowiska (norma ISO 14001) minimalizacja ryzyka biznesowego.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1130 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu min. 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?