Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami i opakowaniami po nowelizacji przepisów z lipca 2019 r. - decyzje administracyjne wg. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja - warsztaty.

02 - 03 grudnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

CenaCEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i opakowaniami w oparciu o Ustawę o odpadach oraz Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r., obowiązujące rozporządzenia i projekty rozporządzeń.

ADRESACI SZKOLENIA:
 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania, podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich.


Dzień I

1.Ustawa o odpadach oraz zmiany po nowelizacji 20 lipca 2018 r oraz ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. Rozporządzenia i projekty rozporządzeń:

 • Katalog odpadów - jak prawidłowo kodować odpady (case study).
 • Odpowiedzialność za odpady, jej przenoszenie - na uprawnione podmioty wg. najnowszych zmian ustawy.
 • Właściwe magazynowanie odpadów - projekt rozporządzenia dotyczącego magazynowania odpadów.
 • Monitoring miejsc magazynowania odpadów obowiązkowy od 2019 r.

2.Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów:

 • Konieczność zmian decyzji, wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowaną ustawę o odpadach, kiedy następuje utrata ważności decyzji - według najnowszych zmian ustawy o z lipca 2019 r.
 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów i odpowiedzialność za szkody w środowisku.
 • Jak określić limity magazynowanych odpadów, rodzaje opadów (warsztat).
 • Odpady z instalacji i z poza instalacji (warsztat).
 • Kompetencje organów wydających i opiniujących nowe decyzje.
 • Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.
 • Operat przeciwpożarowy.
 • Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami.
 • Zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami, ich forma i sposób naliczenia.

3.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego:

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki wymagania, jakie nowe obowiązki nakłada.
 • Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia.
 • Produkt uboczny - procedura uznania (case study).
 • Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?
 • Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań.
 • Organy wydające decyzje i opłaty skarbowe.

Dzień II

1.Rejestr BDO, transport odpadów:

 • Rejestr BDO, rodzaje wpisów, numer gdzie należy go umieszczać.
 • Nowe zasady transportu odpadów, zniesienie pozwoleń, wpis do BDO, oznakowania, zasady przewozu i kary
 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.
 • Jak wyszukiwać i weryfikować podmioty w rejestrze BDO.
 • Nowe sankcje karne w gospodarowaniu odpadami.

2.Ewidencja i sprawozdawczość:

 • KPO, KEO, roczne sprawozdania (warsztat),
 • Proponowana ewidencja w bazie BDO od 2020 r.

3.Gospodarowanie opakowaniami:

 • Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty i produkty w opakowaniach.
 • Opłata produktowa, naliczenie, rodzaje opakowań, sposoby ewidencji (warsztat).
 • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.
 • Opłata recyklingowa - zmiany od 1 września 2019 r.
 • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami.
 • Ewidencja i sprawozdawczości, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu (warsztat)
 • Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.
 • Rejestr BDO - praktyka wpisywania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach.

4.Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1130 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami i opakowaniami po nowelizacji przepisów z lipca 2019 r. - decyzje administracyjne wg. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja - warsztaty.

02 - 03 grudnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIACEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i opakowaniami w oparciu o Ustawę o odpadach oraz Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r., obowiązujące rozporządzenia i projekty rozporządzeń.

ADRESACI SZKOLENIA:
 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania, podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich.PROGRAM

Dzień I

1.Ustawa o odpadach oraz zmiany po nowelizacji 20 lipca 2018 r oraz ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. Rozporządzenia i projekty rozporządzeń:

 • Katalog odpadów - jak prawidłowo kodować odpady (case study).
 • Odpowiedzialność za odpady, jej przenoszenie - na uprawnione podmioty wg. najnowszych zmian ustawy.
 • Właściwe magazynowanie odpadów - projekt rozporządzenia dotyczącego magazynowania odpadów.
 • Monitoring miejsc magazynowania odpadów obowiązkowy od 2019 r.

2.Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów:

 • Konieczność zmian decyzji, wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowaną ustawę o odpadach, kiedy następuje utrata ważności decyzji - według najnowszych zmian ustawy o z lipca 2019 r.
 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów i odpowiedzialność za szkody w środowisku.
 • Jak określić limity magazynowanych odpadów, rodzaje opadów (warsztat).
 • Odpady z instalacji i z poza instalacji (warsztat).
 • Kompetencje organów wydających i opiniujących nowe decyzje.
 • Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności.
 • Operat przeciwpożarowy.
 • Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami.
 • Zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami, ich forma i sposób naliczenia.

3.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego:

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki wymagania, jakie nowe obowiązki nakłada.
 • Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia.
 • Produkt uboczny - procedura uznania (case study).
 • Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?
 • Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań.
 • Organy wydające decyzje i opłaty skarbowe.

Dzień II

1.Rejestr BDO, transport odpadów:

 • Rejestr BDO, rodzaje wpisów, numer gdzie należy go umieszczać.
 • Nowe zasady transportu odpadów, zniesienie pozwoleń, wpis do BDO, oznakowania, zasady przewozu i kary
 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.
 • Jak wyszukiwać i weryfikować podmioty w rejestrze BDO.
 • Nowe sankcje karne w gospodarowaniu odpadami.

2.Ewidencja i sprawozdawczość:

 • KPO, KEO, roczne sprawozdania (warsztat),
 • Proponowana ewidencja w bazie BDO od 2020 r.

3.Gospodarowanie opakowaniami:

 • Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty i produkty w opakowaniach.
 • Opłata produktowa, naliczenie, rodzaje opakowań, sposoby ewidencji (warsztat).
 • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.
 • Opłata recyklingowa - zmiany od 1 września 2019 r.
 • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami.
 • Ewidencja i sprawozdawczości, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu (warsztat)
 • Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.
 • Rejestr BDO - praktyka wpisywania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach.

4.Pytania i odpowiedzi, dyskusja.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od 15 lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1130 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?