Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w Prawie restrukturyzacyjnym - nowelizacja przepisów

18 listopada 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, znowelizowano przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej.

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację wynikających z zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocowego, tj. Pomoc państwa SA.43594 (2015/N) - Polska - Polski program pomocy na ratowanie i restrukturyzację MŚP.

Dzięki wprowadzonym zamianom możliwe będzie udzielanie pomocy na restrukturyzację bez konieczności jej każdorazowej notyfikacji w Komisji Europejskiej, co znacznie przyspieszy i ułatwi proces udzielania tej pomocy.

Celem szkolenia jest zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych umożliwiających:
 • identyfikowanie pomocy publicznej w ramach postepowań restrukturyzacyjnych;
 • sporządzanie Testu prywatnego wierzyciela;
 • określenie wielkości przedsiębiorstw na potrzeby kryteriów MŚP;
 • weryfikowanie warunków dopuszczalności pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
 • weryfikowanie warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację;
 • ustalenie stopy referencyjnej i dyskontowej;
 • obliczenie wartości pomocy publicznej w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty oraz umorzeń należności publicznych;


ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników urzędów skarbowych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników zakładu ubezpieczeń społecznych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników wojewódzkich urzędów pracy odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników innych organów odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności
 • publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • przedsiębiorców, członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów;
 • praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (syndycy, prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni).


Wprowadzenie do pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym

 • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Definicja MŚP
 • Schemat pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym

Test prywatnego wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym

 • Idea testu prywatnego wierzyciela (TPW)
 • Orzecznictwo i praktyka decyzja KE dot. TPW
 • Test prywatnego wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym
 • Zasady przeprowadzania testu prywatnego wierzyciela
 • Niezbędne informacje i dokumenty do przeprowadzenia testów
 • Przykłady

Pomoc de minimis w prawie restrukturyzacyjnym

 • Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • Kryteria tzw. “jednego przedsiębiorstwa”
 • Dopuszczalne formy pomocy - formy przejrzyste (stopa referencyjna i dyskontowa oraz obliczanie wartości pomocy)
 • Limity pomocy de minimis (transport, rolnictwo, rybołówstwo)
 • Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą publiczną, w tym pomocą na restrukturyzację (czy pomoc de minimis możną łączyć z pomocą na restrukturyzację)
 • Dokumenty przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Pomoc na restrukturyzację w prawie restrukturyzacyjnym

 • Zakres sektorowy
 • Kryteria trudnej sytuacji
 • Elementy planu restrukturyzacji
 • Trudności społeczne i niedoskonałości rynku
 • Potrzeba interwencji i efekt zachęty
 • Odpowiedniość pomocy (dopuszczalne formy pomocy i zasady ustalania wartości pomocy na restrukturyzację)
 • Wkład własny (możliwość obniżenia wkładu własnego dla MŚP) oraz zasady podziału obciążeń
 • Zasada “pierwszy i ostatni raz” (ang. “one time last time”)
 • Środki mające na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji
 • Dokumenty przedstawiane przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc na restrukturyzację
 • Pomoc na restrukturyzację zwolniona z obowiązku notyfikacji

Stopa referencyjna i dyskontowa oraz obliczanie wartości pomocy publicznej

 • stopa dyskontowa i dyskontowanie pomocy
 • stopa referencyjna (rating i ocena zabezpieczeń)
 • ekwiwalent dotacji brutto
 • Obliczanie wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty oraz umorzeń należności publicznych

Podsumowanie, pytania i dyskusja.

08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:15 Przerwa kawowa
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:30 - 16:00 Lunch
16:00 Zakończenie szkolenia

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w Prawie restrukturyzacyjnym - nowelizacja przepisów

18 listopada 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, znowelizowano przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej.

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację wynikających z zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocowego, tj. Pomoc państwa SA.43594 (2015/N) - Polska - Polski program pomocy na ratowanie i restrukturyzację MŚP.

Dzięki wprowadzonym zamianom możliwe będzie udzielanie pomocy na restrukturyzację bez konieczności jej każdorazowej notyfikacji w Komisji Europejskiej, co znacznie przyspieszy i ułatwi proces udzielania tej pomocy.

Celem szkolenia jest zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych umożliwiających:
 • identyfikowanie pomocy publicznej w ramach postepowań restrukturyzacyjnych;
 • sporządzanie Testu prywatnego wierzyciela;
 • określenie wielkości przedsiębiorstw na potrzeby kryteriów MŚP;
 • weryfikowanie warunków dopuszczalności pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
 • weryfikowanie warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację;
 • ustalenie stopy referencyjnej i dyskontowej;
 • obliczenie wartości pomocy publicznej w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty oraz umorzeń należności publicznych;


ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników urzędów skarbowych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników zakładu ubezpieczeń społecznych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników wojewódzkich urzędów pracy odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • pracowników innych organów odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności
 • publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
 • przedsiębiorców, członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów;
 • praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (syndycy, prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni).PROGRAM

Wprowadzenie do pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym

 • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Definicja MŚP
 • Schemat pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym

Test prywatnego wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym

 • Idea testu prywatnego wierzyciela (TPW)
 • Orzecznictwo i praktyka decyzja KE dot. TPW
 • Test prywatnego wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym
 • Zasady przeprowadzania testu prywatnego wierzyciela
 • Niezbędne informacje i dokumenty do przeprowadzenia testów
 • Przykłady

Pomoc de minimis w prawie restrukturyzacyjnym

 • Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • Kryteria tzw. “jednego przedsiębiorstwa”
 • Dopuszczalne formy pomocy - formy przejrzyste (stopa referencyjna i dyskontowa oraz obliczanie wartości pomocy)
 • Limity pomocy de minimis (transport, rolnictwo, rybołówstwo)
 • Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą publiczną, w tym pomocą na restrukturyzację (czy pomoc de minimis możną łączyć z pomocą na restrukturyzację)
 • Dokumenty przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Pomoc na restrukturyzację w prawie restrukturyzacyjnym

 • Zakres sektorowy
 • Kryteria trudnej sytuacji
 • Elementy planu restrukturyzacji
 • Trudności społeczne i niedoskonałości rynku
 • Potrzeba interwencji i efekt zachęty
 • Odpowiedniość pomocy (dopuszczalne formy pomocy i zasady ustalania wartości pomocy na restrukturyzację)
 • Wkład własny (możliwość obniżenia wkładu własnego dla MŚP) oraz zasady podziału obciążeń
 • Zasada “pierwszy i ostatni raz” (ang. “one time last time”)
 • Środki mające na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji
 • Dokumenty przedstawiane przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc na restrukturyzację
 • Pomoc na restrukturyzację zwolniona z obowiązku notyfikacji

Stopa referencyjna i dyskontowa oraz obliczanie wartości pomocy publicznej

 • stopa dyskontowa i dyskontowanie pomocy
 • stopa referencyjna (rating i ocena zabezpieczeń)
 • ekwiwalent dotacji brutto
 • Obliczanie wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty oraz umorzeń należności publicznych

Podsumowanie, pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:15 Przerwa kawowa
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:30 - 16:00 Lunch
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?