Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

20 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami przepisów w zakresie obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencji organów z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z dn. 04 lipca 2019 r. oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r.

Podczas szkolenia omówimy znowelizowane przepisy, które zmieniają szereg obowiązków ciążących na:
 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi,
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.
Omówione zostaną w szczególności:
 • poprawienie ustawy pożarowej i przedłużenie terminu składania wniosków,
 • liberalizacja wymagań w zakresie magazynowania odpadów, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego,
 • deregionalizacja gospodarki odpadami.
 • przepisy dotyczące magazynowania oraz monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportu odpadów,
 • wymagania dotyczące zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków,
 • zabezpieczenie roszczeń oraz obowiązek zmiany posiadanych decyzji.


ADRESACI SZKOLENIA

 • Przedstawiciele administracji publicznej,
 • Przedstawiciele firm gospodarujących odpadami,
 • Wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie tematu szkolenia.

ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH.

1.Działania organu w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów ze względu na zagrożenia.

2.Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:

 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • zróżnicowanie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • zmienione wymagania w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

3.Wymagania dotyczące transportu odpadów:

 • wpis do rejestru i posługiwanie się numerem rejestrowym oraz zwolnienia z tych obowiązków,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO,
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów.

4.Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach,
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych,
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku,
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

5.Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym rozszerzenie zabezpieczenia roszczeń na nowe przypadki,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.

6.Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. wilczego biletu.

7.Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:

 • uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
 • aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.

8.Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

9.Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny.

10.Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi,
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji,
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych,

ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

1.Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:

 • zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania,
 • tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania,
 • opłata podwyższona,
 • sankcje karne.

2.Inne obowiązki właścicieli nieruchomości.

3.Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym.

4.Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa.

5.Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.

6.Zmiany dotyczące deklaracji.

Rozszerzenie opłaty recyklingowej na nowe rodzaje toreb z tworzyw sztucznych i nowe wymagania dla podmiotów związane z realizacją obowiązków w tym zakresie.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny specjalizujący się w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

20 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami przepisów w zakresie obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencji organów z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z dn. 04 lipca 2019 r. oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r.

Podczas szkolenia omówimy znowelizowane przepisy, które zmieniają szereg obowiązków ciążących na:
 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi,
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach oraz na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.
Omówione zostaną w szczególności:
 • poprawienie ustawy pożarowej i przedłużenie terminu składania wniosków,
 • liberalizacja wymagań w zakresie magazynowania odpadów, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego,
 • deregionalizacja gospodarki odpadami.
 • przepisy dotyczące magazynowania oraz monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania i składowania odpadów, transportu odpadów,
 • wymagania dotyczące zaświadczeń i oświadczeń stanowiących załączniki do wniosków,
 • zabezpieczenie roszczeń oraz obowiązek zmiany posiadanych decyzji.


ADRESACI SZKOLENIA

 • Przedstawiciele administracji publicznej,
 • Przedstawiciele firm gospodarujących odpadami,
 • Wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie tematu szkolenia.

PROGRAM

ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH.

1.Działania organu w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów ze względu na zagrożenia.

2.Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:

 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • zróżnicowanie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • zmienione wymagania w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

3.Wymagania dotyczące transportu odpadów:

 • wpis do rejestru i posługiwanie się numerem rejestrowym oraz zwolnienia z tych obowiązków,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO,
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów.

4.Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach,
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych,
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku,
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

5.Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym rozszerzenie zabezpieczenia roszczeń na nowe przypadki,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.

6.Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. wilczego biletu.

7.Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:

 • uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
 • aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.

8.Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

9.Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny.

10.Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi,
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji,
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych,

ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

1.Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:

 • zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania,
 • tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania,
 • opłata podwyższona,
 • sankcje karne.

2.Inne obowiązki właścicieli nieruchomości.

3.Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym.

4.Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa.

5.Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.

6.Zmiany dotyczące deklaracji.

Rozszerzenie opłaty recyklingowej na nowe rodzaje toreb z tworzyw sztucznych i nowe wymagania dla podmiotów związane z realizacją obowiązków w tym zakresie.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?