Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe w procesie inwestycyjnym - założenia nowelizacji ustawy OOŚ z 2019 r.

30 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z założeniami projektowanej nowelizacji z 2019 r.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanych zmiany ustawy OOŚ z marca 2019 r. zakładającego usprawnienie procedury wydania DUŚ przyspieszenia postępowania, obniżenia jego kosztów dla inwestorów, zmiany wymaganych załączników, udziału stron itp.

Dzieki szkoleniu, uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę o sposobie prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury OOŚ i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmniejszą ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji,
 • uzyskają wiedze praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu.
Metody prowadzenia zajęć: wykład, prezentacja, dyskusja, analiza studiów przypadku.

ADRESACI SZKOLENIA

Przedstawiciele administracji publicznej (różnego szczebla), RDOŚ, specjaliści ds. ochrony środowiska / inwestycji, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.1.Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja “główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji “wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę),

 • Pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
 • Jakie przedsięwzięcia wymagają OOŚ?
 • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.

2.Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • przedsięwzięcia z tzw. I grupy
 • dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I
 • przedsięwzięcia z II grupy
 • screening - kryteria selekcji,
 • kumulacja przedsięwzięć - nowe kryteria
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie
 • likwidacja postanowienia w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ - zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 9 marca 2019 r.

3.Raport OOŚ i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):

 • zakres raportu, zawartość KIP,
 • “kompetentni eksperci” jako autorzy raportów i projektowane zmiany w tym zakresie,

4.Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ.

5.Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • opinie i uzgodnienia - charakter prawny,
 • wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
 • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) - zakres i skutki współdziałania,
 • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych - zakres i skutki współdziałania,
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
 • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,
 • zmiany w zakresie wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.

6.Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
 • pojęcie strony postępowania - analiza dotychczasowych przesłanek oraz propozycji wynikającej z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.
 • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -kryterium odległościowe wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.
 • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów w projekcie nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r.; domniemanie prawdziwości danych, projektowane rozwiązania w przypadku śmierci strony.
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia,
 • rozprawa administracyjna z kpa a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
 • mediacje po nowelizacji kpa.

7.Postępowanie z udziałem społecznym:

 • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
 • udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków,
 • rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

8.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu (co z “ warunkami” po nowelizacji?),
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
 • wykonalność i “używalność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotychczasowa ocena “etapowości” realizacji inwestycji i likwidacja tego wymogu wynikająca z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r.
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ (nowelizacja uuiś i kpa),
 • “następcza” OOŚ a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Praktyk z 15 letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, radca prawny w firmie gospodarującej odpadami, specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Profesor nauk prawnych i pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 16.09

690 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 16.09

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe w procesie inwestycyjnym - założenia nowelizacji ustawy OOŚ z 2019 r.

30 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z założeniami projektowanej nowelizacji z 2019 r.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanych zmiany ustawy OOŚ z marca 2019 r. zakładającego usprawnienie procedury wydania DUŚ przyspieszenia postępowania, obniżenia jego kosztów dla inwestorów, zmiany wymaganych załączników, udziału stron itp.

Dzieki szkoleniu, uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę o sposobie prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury OOŚ i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmniejszą ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji,
 • uzyskają wiedze praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu.
Metody prowadzenia zajęć: wykład, prezentacja, dyskusja, analiza studiów przypadku.

ADRESACI SZKOLENIA

Przedstawiciele administracji publicznej (różnego szczebla), RDOŚ, specjaliści ds. ochrony środowiska / inwestycji, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
PROGRAM

1.Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja “główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji “wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę),

 • Pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
 • Jakie przedsięwzięcia wymagają OOŚ?
 • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.

2.Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • przedsięwzięcia z tzw. I grupy
 • dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I
 • przedsięwzięcia z II grupy
 • screening - kryteria selekcji,
 • kumulacja przedsięwzięć - nowe kryteria
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie
 • likwidacja postanowienia w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ - zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 9 marca 2019 r.

3.Raport OOŚ i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):

 • zakres raportu, zawartość KIP,
 • “kompetentni eksperci” jako autorzy raportów i projektowane zmiany w tym zakresie,

4.Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ.

5.Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • opinie i uzgodnienia - charakter prawny,
 • wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
 • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) - zakres i skutki współdziałania,
 • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych - zakres i skutki współdziałania,
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
 • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,
 • zmiany w zakresie wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.

6.Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
 • pojęcie strony postępowania - analiza dotychczasowych przesłanek oraz propozycji wynikającej z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.
 • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -kryterium odległościowe wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.
 • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów w projekcie nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r.; domniemanie prawdziwości danych, projektowane rozwiązania w przypadku śmierci strony.
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia,
 • rozprawa administracyjna z kpa a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
 • mediacje po nowelizacji kpa.

7.Postępowanie z udziałem społecznym:

 • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
 • udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków,
 • rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

8.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu (co z “ warunkami” po nowelizacji?),
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
 • wykonalność i “używalność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotychczasowa ocena “etapowości” realizacji inwestycji i likwidacja tego wymogu wynikająca z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r.
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ (nowelizacja uuiś i kpa),
 • “następcza” OOŚ a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 marca 2019 r.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Praktyk z 15 letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, radca prawny w firmie gospodarującej odpadami, specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Profesor nauk prawnych i pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 16.09

690 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 16.09

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?