Podatki

ABC podatku VAT. Kurs 4 dniowy.

22,23,26,27 sierpnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena


Przedmiotem kursu jest omówienie na przykładach najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT dla osób, które są na początkowym etapie znajomości zagadnień w zakresie podatku VAT lub będąc praktykami chcą uzupełnić lub usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku VAT. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku VAT.

Adresaci:

-pracownicy działów księgowych firm

-pracownicy biur rachunkowych

-właściciele firm

-inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności


DZIEŃ I

1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:

 • źródła prawa unijnego - dyrektywy a rozporządzenia unijne,
 • zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
 • sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
 • możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,
 • sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,
 • rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.

2. Podatek od towarów i usług w Polsce:

 • źródła prawa krajowego - Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
 • indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
 • organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
 • postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
 • rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

3. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:

 • zasada powszechności podatku VAT,
 • czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
 • forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:

 • przekształcenia kapitałowe - zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
 • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • czynności niestanowiące dostawy towarów oraz świadczenia usług,
 • opłaty publicznoprawne,
 • nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
 • ZFŚS,
 • spotkania służbowe,
 • promocja jednostki.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT:

 • pojęcie towaru,
 • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
 • warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
 • utrata towaru podczas transportu,
 • dostawy towarów o charakterze ciągłym,
 • moment dokonania dostawy towarów,
 • dostawa pakietowa,
 • dostawa towarów połączona z transportem,
 • sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
 • sprzedaż na próbę,
 • wieczyste użytkowanie gruntów,
 • leasing finansowy.

6. Odpłatne świadczenie usług:

 • pojęcie świadczenia,
 • wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
 • czynności niestanowiące świadczenia usług,
 • usługi kompleksowe,
 • moment wykonania usługi,
 • usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane etapowo,
 • refakturowanie usług.

7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

 • darowizny,
 • przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
 • poczęstunek kontrahentów,
 • przekazania na rzecz pracowników,
 • imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
 • nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
 • akcje marketingowe,
 • sprzedaż premiowa,
 • prezenty o małej wartości,
 • próbki.

8. Podatnik podatku VAT:

 • pojęcie działalności gospodarczej,
 • przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
 • działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT,
 • opodatkowanie
 • umów cywilnoprawnych - możliwości optymalizacji podatkowej,
 • podatnicy zagraniczni,
 • odwrotne obciążenie w VAT,
 • samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
 • rozliczenie VAT przez nabywcę dostawy złomu, odpadów oraz praw do emisji gazów cieplarnianych,
 • katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier oraz procesory),
 • wprowadzony nowy załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawców),
 • obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
 • odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
 • obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
 • NOWY od 2018 roku uzupełniający rejestr podatników VAT (podatnicy, którzy utracili status VAT czynnego; podatnicy, którym odmówiono rejestracji; podatnicy, których przywrócono do rejestru),
 • nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
 • zwolnienia podmiotowe (podwyższony limit w zakresie zwolnienia podmiotowego),
 • zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT, likwidacja zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług towarzyszących usłudze ubezpieczeniowej),
 • organy władzy publicznej jako podatnik VAT (skutki dla sektora komercyjnego),
 • centralizacja VAT w sektorze publicznym oraz skutki dla sektora komercyjnego.

9. Ewidencja VAT

 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
 • forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
 • ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych).

10. Ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej

 • nowe przesłanki (kryteri- dla podatników chcących skorzystać z rozliczenia kwartalnego w VAT,
 • plany w zakresie likwidacji deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników.

11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:

 • stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %) do końca 2018 roku,
 • przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek podatkowych,
 • najczęstsze przykłady stosowania stawki preferencyjnej w wysokości 8% (m. in. budownictwo mieszkaniowe, produkty lecznicze, media, honoraria autorów),
 • praktyczne przykłady opodatkowania transakcji stawką w wysokości 5%,
 • stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, dostawa towarów, sprzedaż samochodów osobowych).

12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT - czynności krajowe:

 • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
 • data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) - zasady prawidłowego określania,
 • obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego - budownictwo, media, najem, dzierżawa.

DZIEŃ II

1. Przepisy dotyczące fakturowania:

 • przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT,
 • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,

2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze,

 • pojęcie zapłaty,
 • czynności krajowe,
 • czynności nieodpłatne,
 • wymiana barterowa,
 • dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
 • opakowania zwrotne,
 • podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
 • podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem.
 • sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
 • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
 • poprawna treść faktury VAT,
 • zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach i na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego i publicznego),
 • terminy wystawienia faktury VAT,
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
 • pojęcie pustej faktury,
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne?,
 • faktury uproszczone - nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.

4. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

 • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
 • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
 • wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
 • wystawianie faktur w formacie PDF,
 • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
 • poprawna treść faktury elektronicznej,
 • termin wystawienia e-faktur,
 • e-faktury dokumentujące zaliczki,
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
 • wystawienie e-faktury po terminie,
 • symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
 • e-faktura a różne stawki VAT,
 • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:

 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
 • termin wystawienia faktur korygujących,
 • uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
 • korekty in plus i in minus,
 • korekty bieżące i wsteczne,
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

6. Zasady wystawiania not korygujących:

 • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
 • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
 • sposób wystawienia noty korygującej,
 • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

7. Zasady przechowywania faktur:

 • okres, w którym należy przechowywać faktury,
 • sposób przechowywania faktur,
 • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

8. Refakturowanie:

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczeni- a problematyka świadczeń kompleksowych - ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS - oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:

 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

10. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:

 • faktury wadliwe i nierzetelne,
 • sankcje karne (kara pozbawienia wolnośc- w zakresie tzw. “faktur pustych”.

11. Kasy rejestrujące w 2018 r - rewolucyjne zmiany dla podatników:

 • nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
 • zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
 • nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
 • kiedy znikną kasy z kopią papierową?
 • dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online?
 • Centralne Repozytorium Kas,
 • JPK_Paragon,
 • grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

12. Nowa forma płatności od 1 lipca 2018 roku (Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT):

 • dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
 • faktury zaliczkowe a Split Payment,
 • dozwolone operacje z rachunku VAT.

DZIEŃ III

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
 • opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
 • rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
 • podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
 • ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • pojęcie WDT,
 • przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
 • transakcje nieodpłatne jako WDT,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w WDT,
 • podstawa opodatkowania w WDT,
 • warunki stosowania stawki 0% VAT - wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • magazyn konsygnacyjny.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • pojęcie WNT,
 • towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • obowiązek podatkowy,
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
 • zaliczki w WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • magazyn konsygnacyjny,
 • obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 • instytucja płatnika VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 • nowy rodzaj deklaracji VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 • zmiany w terminach ewidencjonowania i rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego WNT (zmiana od 1 stycznia 2017 roku),

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:

 • miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
 • skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
 • możliwości stosowania procedury uproszczonej - warunki i obowiązki uczestników transakcji.

5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:

 • nabywca towaru jako podatnik,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy.

6. Eksport towarów:

 • pojęcie eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
 • dowody dokonania eksportu towarów,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie,
 • podstawa opodatkowania.

7. Import towarów:

 • sposoby rozliczania importu towarów,
 • podatnik w imporcie towarów,
 • procedura uproszczona w przypadku importu towarów - rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
 • obowiązek podatkowy VAT,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania.

8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:

 • pojęcie importu i “eksportu” usług,
 • określanie miejsca świadczenia usług,
 • ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,
 • pojęcie “siedziby działalności gospodarczej” oraz “stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
 • świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika,
 • opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
 • opodatkowanie usług transportowych,
 • miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.,
 • opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych,
 • miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • nowe zasady odliczania VAT z tytułu importu usług,
 • uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego (zmiana od 1 stycznia 2017 roku),
 • określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
 • podstawa opodatkowania,
 • stawki podatku,
 • dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski.

DZIEŃ IV

1. Odliczenie podatku naliczonego:

 • warunki odliczenia podatku naliczonego,
 • źródła odliczenia,
 • terminy odliczenia,
 • odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
 • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:

 • kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
 • usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
 • faktury od nieuczciwych kontrahentów,
 • odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.

3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:

 • definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT i w Prawie o ruchu drogowym,
 • sposób wykorzystania pojazdu:
  • pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
  • pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany,
  • pojazdy częściowo przeznaczone do najmu (np. na cele prywatne pracowników),
  • pojazdy o nieustalonym statusie.
 • sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do odliczenia,
 • zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek / prawo korekty podatku naliczonego,
 • typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia:
  • samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • samochody ciężarowe z homologacją typu N1,
  • samochody osobowe,
  • pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (m.in. busy, vany, pick-upy),
  • pojazdy specjalne (m.in. agregaty, koparki, pogrzebowe, bankowozy, żuraw drogowy),
  • jednoślady (motocykle, motorowery, skutery).
 • wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmowych a zakres prawa do odliczenia:
  • zakup pojazdu,
  • rata leasingowa / czynsz za najem,
  • wydatki na paliwo / olej napędowy / gaz do napędu,
  • pozostałe wydatki eksploatacyjne (serwis, części, przejazd autostradą, parkingi, myjnie itp.).
 • szczególny status pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu,
 • obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowiedniego statusu pojazdu (dowód rejestracyjny, homologacja itp.),
 • obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26),
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu:
  • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji,
  • sposób prowadzenia ewidencji,
  • sposób korygowania ewidencji,
  • dane, które powinna zawierać ewidencja,
  • częstotliwość prowadzenia ewidencji.

4. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:

 • obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
 • ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
 • zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

5. Korekta podatku naliczonego:

 • korekta roczna,
 • korekta 5- i 10-letnia,
 • zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
 • zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego - ważne orzecznictwo ETS.

6. Zmiany przepisów w 2017 i 2018 roku w zakresie obliczania prewspółczynnika:

 • analiza w jakim zakresie i jakich podatników zmiany mogą dotyczyć,
 • zasady ustalania prewspółczynnika,
 • podstawowe zasady dokonywania korekty prewspółczynnika po zakończeniu roku podatkowego.

7. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

 • podstawowe zasady zwrotu,
 • terminy zwrotu,
 • postępowanie kontrolne a zwrot,
 • zabezpieczenie majątkowe,
 • zwrot w terminie przyśpieszonym,
 • zwrot w braku sprzedaży.

8. Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT):

 • nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT,
 • przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT,
 • nowe limity dla transakcji bezgotówkowych.

9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT)

 • okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100%,
 • okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
 • przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
 • sankcje a ulga na złe długi.

10. Ulga na złe długi:

 • pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
 • warunki skorzystania z ulgi,
 • ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
 • zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.

11. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowe- - nowe narzędzie w 2018 roku Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT,

 • cel stworzenia STIR,
 • dane pozyskiwane w ramach STIR (informacje o danych na rachunkach bankowych),
 • skutki dla przedsiębiorcy,
 • blokada rachunku bankowego.

12. Split payment, czyli system podzielonych płatności - lipiec 2018 r.:

 • na czym polega split payment?
 • kto będzie musiał mieć rachunek VAT?
 • w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
 • korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment,
 • korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
 • zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1500 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1700 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 8 08

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

ABC podatku VAT. Kurs 4 dniowy.

22,23,26,27 sierpnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


Przedmiotem kursu jest omówienie na przykładach najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT dla osób, które są na początkowym etapie znajomości zagadnień w zakresie podatku VAT lub będąc praktykami chcą uzupełnić lub usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku VAT. Umożliwi to przygotowanie uczestników do samodzielnych rozliczeń w podatku VAT.

Adresaci:

-pracownicy działów księgowych firm

-pracownicy biur rachunkowych

-właściciele firm

-inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętnościPROGRAM

DZIEŃ I

1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:

 • źródła prawa unijnego - dyrektywy a rozporządzenia unijne,
 • zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
 • sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
 • możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,
 • sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,
 • rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.

2. Podatek od towarów i usług w Polsce:

 • źródła prawa krajowego - Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
 • indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
 • organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
 • postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
 • rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

3. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:

 • zasada powszechności podatku VAT,
 • czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
 • forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:

 • przekształcenia kapitałowe - zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
 • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • czynności niestanowiące dostawy towarów oraz świadczenia usług,
 • opłaty publicznoprawne,
 • nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
 • ZFŚS,
 • spotkania służbowe,
 • promocja jednostki.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT:

 • pojęcie towaru,
 • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
 • warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
 • utrata towaru podczas transportu,
 • dostawy towarów o charakterze ciągłym,
 • moment dokonania dostawy towarów,
 • dostawa pakietowa,
 • dostawa towarów połączona z transportem,
 • sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
 • sprzedaż na próbę,
 • wieczyste użytkowanie gruntów,
 • leasing finansowy.

6. Odpłatne świadczenie usług:

 • pojęcie świadczenia,
 • wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
 • czynności niestanowiące świadczenia usług,
 • usługi kompleksowe,
 • moment wykonania usługi,
 • usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane etapowo,
 • refakturowanie usług.

7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:

 • darowizny,
 • przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
 • poczęstunek kontrahentów,
 • przekazania na rzecz pracowników,
 • imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
 • nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
 • akcje marketingowe,
 • sprzedaż premiowa,
 • prezenty o małej wartości,
 • próbki.

8. Podatnik podatku VAT:

 • pojęcie działalności gospodarczej,
 • przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
 • działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT,
 • opodatkowanie
 • umów cywilnoprawnych - możliwości optymalizacji podatkowej,
 • podatnicy zagraniczni,
 • odwrotne obciążenie w VAT,
 • samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
 • rozliczenie VAT przez nabywcę dostawy złomu, odpadów oraz praw do emisji gazów cieplarnianych,
 • katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier oraz procesory),
 • wprowadzony nowy załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawców),
 • obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
 • odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
 • obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
 • NOWY od 2018 roku uzupełniający rejestr podatników VAT (podatnicy, którzy utracili status VAT czynnego; podatnicy, którym odmówiono rejestracji; podatnicy, których przywrócono do rejestru),
 • nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
 • zwolnienia podmiotowe (podwyższony limit w zakresie zwolnienia podmiotowego),
 • zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT, likwidacja zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług towarzyszących usłudze ubezpieczeniowej),
 • organy władzy publicznej jako podatnik VAT (skutki dla sektora komercyjnego),
 • centralizacja VAT w sektorze publicznym oraz skutki dla sektora komercyjnego.

9. Ewidencja VAT

 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
 • forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
 • ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych).

10. Ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej

 • nowe przesłanki (kryteri- dla podatników chcących skorzystać z rozliczenia kwartalnego w VAT,
 • plany w zakresie likwidacji deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników.

11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:

 • stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %) do końca 2018 roku,
 • przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek podatkowych,
 • najczęstsze przykłady stosowania stawki preferencyjnej w wysokości 8% (m. in. budownictwo mieszkaniowe, produkty lecznicze, media, honoraria autorów),
 • praktyczne przykłady opodatkowania transakcji stawką w wysokości 5%,
 • stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, dostawa towarów, sprzedaż samochodów osobowych).

12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT - czynności krajowe:

 • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
 • data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) - zasady prawidłowego określania,
 • obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego - budownictwo, media, najem, dzierżawa.

DZIEŃ II

1. Przepisy dotyczące fakturowania:

 • przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT,
 • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT,

2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze,

 • pojęcie zapłaty,
 • czynności krajowe,
 • czynności nieodpłatne,
 • wymiana barterowa,
 • dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
 • opakowania zwrotne,
 • podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
 • podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem.
 • sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
 • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
 • poprawna treść faktury VAT,
 • zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach i na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego i publicznego),
 • terminy wystawienia faktury VAT,
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
 • pojęcie pustej faktury,
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne?,
 • faktury uproszczone - nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.

4. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

 • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
 • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
 • wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
 • wystawianie faktur w formacie PDF,
 • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
 • poprawna treść faktury elektronicznej,
 • termin wystawienia e-faktur,
 • e-faktury dokumentujące zaliczki,
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
 • wystawienie e-faktury po terminie,
 • symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
 • e-faktura a różne stawki VAT,
 • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:

 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
 • termin wystawienia faktur korygujących,
 • uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
 • korekty in plus i in minus,
 • korekty bieżące i wsteczne,
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.

6. Zasady wystawiania not korygujących:

 • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
 • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
 • sposób wystawienia noty korygującej,
 • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

7. Zasady przechowywania faktur:

 • okres, w którym należy przechowywać faktury,
 • sposób przechowywania faktur,
 • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

8. Refakturowanie:

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczeni- a problematyka świadczeń kompleksowych - ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS - oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:

 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

10. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:

 • faktury wadliwe i nierzetelne,
 • sankcje karne (kara pozbawienia wolnośc- w zakresie tzw. “faktur pustych”.

11. Kasy rejestrujące w 2018 r - rewolucyjne zmiany dla podatników:

 • nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
 • zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
 • nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne,
 • kiedy znikną kasy z kopią papierową?
 • dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online?
 • Centralne Repozytorium Kas,
 • JPK_Paragon,
 • grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

12. Nowa forma płatności od 1 lipca 2018 roku (Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT):

 • dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
 • faktury zaliczkowe a Split Payment,
 • dozwolone operacje z rachunku VAT.

DZIEŃ III

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:

 • określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
 • opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
 • rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
 • podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
 • ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • pojęcie WDT,
 • przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
 • transakcje nieodpłatne jako WDT,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w WDT,
 • podstawa opodatkowania w WDT,
 • warunki stosowania stawki 0% VAT - wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • magazyn konsygnacyjny.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • pojęcie WNT,
 • towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • obowiązek podatkowy,
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
 • zaliczki w WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • magazyn konsygnacyjny,
 • obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 • instytucja płatnika VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 • nowy rodzaj deklaracji VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 • zmiany w terminach ewidencjonowania i rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego WNT (zmiana od 1 stycznia 2017 roku),

4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:

 • miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
 • skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
 • możliwości stosowania procedury uproszczonej - warunki i obowiązki uczestników transakcji.

5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:

 • nabywca towaru jako podatnik,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy.

6. Eksport towarów:

 • pojęcie eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
 • dowody dokonania eksportu towarów,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie,
 • podstawa opodatkowania.

7. Import towarów:

 • sposoby rozliczania importu towarów,
 • podatnik w imporcie towarów,
 • procedura uproszczona w przypadku importu towarów - rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
 • obowiązek podatkowy VAT,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania.

8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:

 • pojęcie importu i “eksportu” usług,
 • określanie miejsca świadczenia usług,
 • ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,
 • pojęcie “siedziby działalności gospodarczej” oraz “stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
 • świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika,
 • opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
 • opodatkowanie usług transportowych,
 • miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.,
 • opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych,
 • miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • nowe zasady odliczania VAT z tytułu importu usług,
 • uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego (zmiana od 1 stycznia 2017 roku),
 • określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
 • podstawa opodatkowania,
 • stawki podatku,
 • dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski.

DZIEŃ IV

1. Odliczenie podatku naliczonego:

 • warunki odliczenia podatku naliczonego,
 • źródła odliczenia,
 • terminy odliczenia,
 • odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
 • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:

 • kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
 • usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
 • faktury od nieuczciwych kontrahentów,
 • odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.

3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:

 • definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT i w Prawie o ruchu drogowym,
 • sposób wykorzystania pojazdu:
  • pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
  • pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany,
  • pojazdy częściowo przeznaczone do najmu (np. na cele prywatne pracowników),
  • pojazdy o nieustalonym statusie.
 • sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do odliczenia,
 • zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek / prawo korekty podatku naliczonego,
 • typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia:
  • samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  • samochody ciężarowe z homologacją typu N1,
  • samochody osobowe,
  • pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (m.in. busy, vany, pick-upy),
  • pojazdy specjalne (m.in. agregaty, koparki, pogrzebowe, bankowozy, żuraw drogowy),
  • jednoślady (motocykle, motorowery, skutery).
 • wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmowych a zakres prawa do odliczenia:
  • zakup pojazdu,
  • rata leasingowa / czynsz za najem,
  • wydatki na paliwo / olej napędowy / gaz do napędu,
  • pozostałe wydatki eksploatacyjne (serwis, części, przejazd autostradą, parkingi, myjnie itp.).
 • szczególny status pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu,
 • obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowiedniego statusu pojazdu (dowód rejestracyjny, homologacja itp.),
 • obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26),
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu:
  • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji,
  • sposób prowadzenia ewidencji,
  • sposób korygowania ewidencji,
  • dane, które powinna zawierać ewidencja,
  • częstotliwość prowadzenia ewidencji.

4. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:

 • obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
 • ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
 • zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

5. Korekta podatku naliczonego:

 • korekta roczna,
 • korekta 5- i 10-letnia,
 • zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
 • zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego - ważne orzecznictwo ETS.

6. Zmiany przepisów w 2017 i 2018 roku w zakresie obliczania prewspółczynnika:

 • analiza w jakim zakresie i jakich podatników zmiany mogą dotyczyć,
 • zasady ustalania prewspółczynnika,
 • podstawowe zasady dokonywania korekty prewspółczynnika po zakończeniu roku podatkowego.

7. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

 • podstawowe zasady zwrotu,
 • terminy zwrotu,
 • postępowanie kontrolne a zwrot,
 • zabezpieczenie majątkowe,
 • zwrot w terminie przyśpieszonym,
 • zwrot w braku sprzedaży.

8. Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT):

 • nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT,
 • przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT,
 • nowe limity dla transakcji bezgotówkowych.

9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT)

 • okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100%,
 • okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
 • przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
 • sankcje a ulga na złe długi.

10. Ulga na złe długi:

 • pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
 • warunki skorzystania z ulgi,
 • ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
 • zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.

11. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowe- - nowe narzędzie w 2018 roku Ministerstwa Finansów do walki z wyłudzeniami VAT,

 • cel stworzenia STIR,
 • dane pozyskiwane w ramach STIR (informacje o danych na rachunkach bankowych),
 • skutki dla przedsiębiorcy,
 • blokada rachunku bankowego.

12. Split payment, czyli system podzielonych płatności - lipiec 2018 r.:

 • na czym polega split payment?
 • kto będzie musiał mieć rachunek VAT?
 • w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT?
 • korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment,
 • korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
 • zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

1500 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1700 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 8 08


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?