Podatki

FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH W VAT 2019

28 czerwca 2019 r.

hotel Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12, Katowice

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2019- kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 - stan prawny bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

 • a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych
  • faktura dokumentująca WDT
  • faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
  • faktura eksportowa
 • b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych
  • faktura dokumentująca WNT
  • faktura dokumentująca import usług
  • faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary

 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Kurs waluty obcej przy
 • Kurs waluty na fakturze korygującej

4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - zasady ogólne

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Szczególne terminy wystawiania faktur

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - obrót zagraniczny zasady szczególne

 • a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
  • Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów
  • Świadczenie poza terytorium kraju
  • Eksport towarów
  • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych
 • b)Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • Import usług a nabycie z montażem
  • Zaliczki w obrocie zagranicznym - czy i kiedy rozliczamy?
 • c)Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
  • Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
  • Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
  • Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
  • Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania

 • a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT - w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?

 • a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
  • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
  • Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
 • b) Korekta eksportu towarów
  • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
  • Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
  • Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%
 • c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
  • Rabaty i obniżki cen
  • Skonto
  • Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
 • Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES - obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES - obowiązki podatnika

 • Różnice pomiędzy deklaracją VAT-7 a VAT-UE
 • Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
 • Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
 • Zamówienia i umowy - jak spełnić przesłanki należytej staranności?
 • Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług

10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT - ćwiczenia

 • Sprzedaż i zakup towarów z montażem - sposób rozliczania transakcji.
 • Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
 • Dostawa nowego środka transportu do osoby fizycznej na terenie UE, niebędącej podatnikiem.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
 • Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
 • Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2019 r. - kto i jak odpowiada?
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 17 06

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 24 06

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH W VAT 2019

28 czerwca 2019 r.

hotel Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12, Katowice

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2019- kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 - stan prawny bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

 • a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych
  • faktura dokumentująca WDT
  • faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
  • faktura eksportowa
 • b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych
  • faktura dokumentująca WNT
  • faktura dokumentująca import usług
  • faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary

 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Kurs waluty obcej przy
 • Kurs waluty na fakturze korygującej

4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - zasady ogólne

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Szczególne terminy wystawiania faktur

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - obrót zagraniczny zasady szczególne

 • a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
  • Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów
  • Świadczenie poza terytorium kraju
  • Eksport towarów
  • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych
 • b)Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • Import usług a nabycie z montażem
  • Zaliczki w obrocie zagranicznym - czy i kiedy rozliczamy?
 • c)Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
  • Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
  • Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
  • Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
  • Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania

 • a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT - w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?

 • a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
  • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
  • Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
 • b) Korekta eksportu towarów
  • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
  • Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
  • Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%
 • c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
  • Rabaty i obniżki cen
  • Skonto
  • Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
 • Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES - obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES - obowiązki podatnika

 • Różnice pomiędzy deklaracją VAT-7 a VAT-UE
 • Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
 • Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
 • Zamówienia i umowy - jak spełnić przesłanki należytej staranności?
 • Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług

10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT - ćwiczenia

 • Sprzedaż i zakup towarów z montażem - sposób rozliczania transakcji.
 • Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
 • Dostawa nowego środka transportu do osoby fizycznej na terenie UE, niebędącej podatnikiem.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
 • Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
 • Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2019 r. - kto i jak odpowiada?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 17 06

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 24 06


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?