Fundusze UE

Identyfikowanie, wykrywanie i aktywne zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.

3 - 4 czerwca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną:

 • rodzaje nadużyć finansowych,
 • różnice pomiędzy nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami,
 • sposoby identyfikowania i skutecznego wykrywania nadużyć finansowych,
 • sposoby i sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zwalczania już wykrytych nadużyć finansowych.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach ilustrowanych przykładami (40%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (60% czasu szkolenia). Dyskusje grupowe ? będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji, Ćwiczenia ? praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek publicznych, w tym administracji centralnej jak i samorządowej realizujących projekty unijne oraz do pracowników instytucji wdrażających i pośredniczących kontrolujących projekty i zatwierdzających wnioski o płatność.I Dzień

1.Podstawy prawne - definicja i rodzaje nadużyć finansowych:

 • trójkąt nadużyć Cressey?a,
 • definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
 • najczęściej występujące nadużycia finansowe: zmowy przetargowe, konflikty interesów, korupcja, fałszerstwa dokumentów,
 • rozróżnienie nieprawidłowości i nadużyć finansowych,
 • identyfikacja nadużyć finansowych.

2.Identyfikowanie i wykrywanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w projektach unijnych,
 • alerty - symptomy nadużyć finansowych, na co zwracać uwagę,
 • identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych nadużyciami finansowymi,
 • sposoby identyfikacji i wykrycia nadużyć finansowych,
 • opracowanie rejestru ryzyk nadużyć finansowych - ćwiczenie,
 • czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania:
  • przypadkom konfliktu interesów,
  • zdarzeniom korupcyjnym,
  • fałszowania dokumentów,
  • zmowom przetargowym.

(omówienie i rozbudowane ćwiczenie).

3.Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • sposoby i metody zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
  • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym,
  • wykrywanie i zgłaszanie,
  • informowanie, raportowanie i korygowanie,
  • ściganie.
 • etyka w organizacji , kodeks etyki,
 • praca na tzw. stanowiskach pracy wrażliwych,
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • kontrola projektów,
 • system kontroli wewnętrznej,
 • prowadzone rejestry.

II Dzień

1.Analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - metody jego ograniczania:

 • metoda ARACHNE - rekomendowana przez Komisję Europejską,
 • ocena własna ryzyka nadużyć finansowych:
  • ocena ryzyka brutto,
  • ocena ryzyka netto (rezydualnego),
  • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
  • ocena ryzyka docelowego.
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych,
 • Ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
  • na etapie realizacji projektu,
  • na etapie certyfikacji i płatności,
  • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.,
 • Korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć,
 • Zarządzanie ryzykiem - analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - rozbudowane ćwiczenie wraz z omówieniem wyników ćwiczenia.

3.Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego - zwalczanie nadużycia finansowego:

 • procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia,
 • postępowanie w sytuacji wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego,
 • powiadamianie organów, zabezpieczanie dowodów, przykładowe procedury,
 • działania i rola centralnych organów kontrolnych w obszarze nadużyć finansowych,
  • agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • policja i Prokuratura,
  • urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów,
 • powiadamianie o nadużyciach: KE i/lub OLAF.

4.Podsumowanie szkolenia, dodatkowe pytania i wyjaśnienia.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Fundusze UE

Identyfikowanie, wykrywanie i aktywne zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE.

3 - 4 czerwca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną:

 • rodzaje nadużyć finansowych,
 • różnice pomiędzy nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami,
 • sposoby identyfikowania i skutecznego wykrywania nadużyć finansowych,
 • sposoby i sprawdzone metody zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zwalczania już wykrytych nadużyć finansowych.

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach ilustrowanych przykładami (40%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (60% czasu szkolenia). Dyskusje grupowe ? będą stosowane przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywna forma wymiany informacji i współpracy trenera z uczestnikami. Trener będzie moderatorem dyskusji, Ćwiczenia ? praca indywidualna uczestników na zadany temat. Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek publicznych, w tym administracji centralnej jak i samorządowej realizujących projekty unijne oraz do pracowników instytucji wdrażających i pośredniczących kontrolujących projekty i zatwierdzających wnioski o płatność.
PROGRAM

I Dzień

1.Podstawy prawne - definicja i rodzaje nadużyć finansowych:

 • trójkąt nadużyć Cressey?a,
 • definicje i rodzaje nadużyć finansowych,
 • najczęściej występujące nadużycia finansowe: zmowy przetargowe, konflikty interesów, korupcja, fałszerstwa dokumentów,
 • rozróżnienie nieprawidłowości i nadużyć finansowych,
 • identyfikacja nadużyć finansowych.

2.Identyfikowanie i wykrywanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w projektach unijnych,
 • alerty - symptomy nadużyć finansowych, na co zwracać uwagę,
 • identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych nadużyciami finansowymi,
 • sposoby identyfikacji i wykrycia nadużyć finansowych,
 • opracowanie rejestru ryzyk nadużyć finansowych - ćwiczenie,
 • czynności w zakresie wykrywania i przeciwdziałania:
  • przypadkom konfliktu interesów,
  • zdarzeniom korupcyjnym,
  • fałszowania dokumentów,
  • zmowom przetargowym.

(omówienie i rozbudowane ćwiczenie).

3.Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE:

 • sposoby i metody zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
  • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym,
  • wykrywanie i zgłaszanie,
  • informowanie, raportowanie i korygowanie,
  • ściganie.
 • etyka w organizacji , kodeks etyki,
 • praca na tzw. stanowiskach pracy wrażliwych,
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
 • kontrola projektów,
 • system kontroli wewnętrznej,
 • prowadzone rejestry.

II Dzień

1.Analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - metody jego ograniczania:

 • metoda ARACHNE - rekomendowana przez Komisję Europejską,
 • ocena własna ryzyka nadużyć finansowych:
  • ocena ryzyka brutto,
  • ocena ryzyka netto (rezydualnego),
  • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
  • ocena ryzyka docelowego.
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych,
 • Ocena ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
  • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
  • na etapie realizacji projektu,
  • na etapie certyfikacji i płatności,
  • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.,
 • Korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć,
 • Zarządzanie ryzykiem - analiza i ocena ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego - rozbudowane ćwiczenie wraz z omówieniem wyników ćwiczenia.

3.Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego - zwalczanie nadużycia finansowego:

 • procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia,
 • postępowanie w sytuacji wejścia w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego,
 • powiadamianie organów, zabezpieczanie dowodów, przykładowe procedury,
 • działania i rola centralnych organów kontrolnych w obszarze nadużyć finansowych,
  • agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • policja i Prokuratura,
  • urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów,
 • powiadamianie o nadużyciach: KE i/lub OLAF.

4.Podsumowanie szkolenia, dodatkowe pytania i wyjaśnienia.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?