Ochrona środowiska

Audyt środowiskowy - szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska.

15 - 16 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1090 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności weryfikacji, czy firma stosuje się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska a także umiejętności określania zakresu korzystania ze środowiska przedsiębiorstwa oraz spełniania wymagań prawnych. W zakres szkolenia wchodzi kompleksowy przegląd przepisów, kontrola prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości.ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania,
 • podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich.
 • osoby zajmujące się zawodowo ochroną środowiska, gospodarką odpadami,


1.Emisje gazów i pyłów do powierza:

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów, ustalenie składu i poziomu emisji.
 • Uzgodnienie warunków emisji gazów i pyłów do powietrza:
  • kwalifikacja instalacji do obowiązku dokonania uzgodnień wielkości emisji,
  • zgłoszenie instalacji powodującej emisje,
  • pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza,
 • Obowiązki pomiarowe:
  • pomiary wielkości emisji,
  • decyzja o obowiązku wykonania pomiarów,
  • pomiary emisji z instalacji spalania paliw,
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji:
  • raport o emisjach (KOBiZE),
  • opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza.

2.Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Zakres zastosowania przepisów nowej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, opłat oraz kontroli przedsiębiorców.
 • Kwalifikacja korzystania z wód i związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców.
 • Usługi wodne.
 • Zmiana kwalifikacji wód opadowych i związane z tym konsekwencje prawne.
 • Zgody wodnoprawne:
  • pozwolenie wodnoprawne,
  • zgłoszenie wodnoprawne,
  • ocena wodnoprawna,
  • decyzja zwalniająca.
 • Obowiązki pomiarowe i sprawozdawcze.
 • System opłat za usługi wodne.

Dzień II

1.Gospodarka odpadami i opakowaniami:

 • Gospodarka odpadami:
  • podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami,
  • podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami,
  • utrata statusu odpadu - kryteria, procedura,
  • produkt uboczny,
  • klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji,
  • pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
  • zmiany ustawy o odpadach - zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach,
  • ewidencja i sprawozdawczość,
  • zasady odpowiedzialności administracyjnej.
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • zasady gospodarki opakowaniami w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania,
  • wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • eksporterów/importerów opakowań i produktów w opakowaniach.
  • zasady współpracy z organizacją odzysku - przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku,
  • wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • ewidencja opakowań i sprawozdawczość,
  • publiczne kampanie edukacyjne,
  • wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych,
  • opłata recyklingowa.

2.Sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze wskazaniem zmian obowiązujących od 01.01.2018 r.
 • Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO.
 • Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • sposobu realizacji obowiązków,
  • ewidencja wprowadzanego sprzętu,
  • sprawozdawczość,
  • zobowiązania finansowe.
 • Baterie i akumulatory.
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o bateriach i akumulatorach:
  • definicje,
  • wymagania dot. baterii i akumulatorów wprowadzanych na rynek.
 • Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO.
 • Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • wybór sposobu realizacji obowiązków (samodzielnie czy z organizacją odzysku?),
  • ewidencja wprowadzanych baterii,
  • sprawozdawczość,
  • zobowiązania finansowe.
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS, procesu inwestycyjnego. Audytor wewnętrzny ISO 14001, od 15 lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 30.04

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 30.04

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Audyt środowiskowy - szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska.

15 - 16 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności weryfikacji, czy firma stosuje się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska a także umiejętności określania zakresu korzystania ze środowiska przedsiębiorstwa oraz spełniania wymagań prawnych. W zakres szkolenia wchodzi kompleksowy przegląd przepisów, kontrola prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości.ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania,
 • podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich.
 • osoby zajmujące się zawodowo ochroną środowiska, gospodarką odpadami,PROGRAM

1.Emisje gazów i pyłów do powierza:

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów, ustalenie składu i poziomu emisji.
 • Uzgodnienie warunków emisji gazów i pyłów do powietrza:
  • kwalifikacja instalacji do obowiązku dokonania uzgodnień wielkości emisji,
  • zgłoszenie instalacji powodującej emisje,
  • pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza,
 • Obowiązki pomiarowe:
  • pomiary wielkości emisji,
  • decyzja o obowiązku wykonania pomiarów,
  • pomiary emisji z instalacji spalania paliw,
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji:
  • raport o emisjach (KOBiZE),
  • opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza.

2.Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Zakres zastosowania przepisów nowej ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, opłat oraz kontroli przedsiębiorców.
 • Kwalifikacja korzystania z wód i związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców.
 • Usługi wodne.
 • Zmiana kwalifikacji wód opadowych i związane z tym konsekwencje prawne.
 • Zgody wodnoprawne:
  • pozwolenie wodnoprawne,
  • zgłoszenie wodnoprawne,
  • ocena wodnoprawna,
  • decyzja zwalniająca.
 • Obowiązki pomiarowe i sprawozdawcze.
 • System opłat za usługi wodne.

Dzień II

1.Gospodarka odpadami i opakowaniami:

 • Gospodarka odpadami:
  • podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami,
  • podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami,
  • utrata statusu odpadu - kryteria, procedura,
  • produkt uboczny,
  • klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji,
  • pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
  • zmiany ustawy o odpadach - zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach,
  • ewidencja i sprawozdawczość,
  • zasady odpowiedzialności administracyjnej.
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • zasady gospodarki opakowaniami w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania,
  • wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • eksporterów/importerów opakowań i produktów w opakowaniach.
  • zasady współpracy z organizacją odzysku - przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku,
  • wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • ewidencja opakowań i sprawozdawczość,
  • publiczne kampanie edukacyjne,
  • wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych,
  • opłata recyklingowa.

2.Sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze wskazaniem zmian obowiązujących od 01.01.2018 r.
 • Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO.
 • Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • sposobu realizacji obowiązków,
  • ewidencja wprowadzanego sprzętu,
  • sprawozdawczość,
  • zobowiązania finansowe.
 • Baterie i akumulatory.
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o bateriach i akumulatorach:
  • definicje,
  • wymagania dot. baterii i akumulatorów wprowadzanych na rynek.
 • Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO.
 • Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • wybór sposobu realizacji obowiązków (samodzielnie czy z organizacją odzysku?),
  • ewidencja wprowadzanych baterii,
  • sprawozdawczość,
  • zobowiązania finansowe.

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS, procesu inwestycyjnego. Audytor wewnętrzny ISO 14001, od 15 lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 30.04

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 30.04


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?