Administracja publiczna

KPA po zmianach w 2017 i 2018 roku - ocena nowelizacji na podstawie orzecznictwa i praktyki urzędowej

9 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji i charakter postępowania administracyjnego

 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych).
 • Zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r.
 • Ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów - nowy art. 14a.
 • Konsekwencje naruszenia zasad ogólnych postępowania na podstawie orzecznictwa.

2. Zagadnienia ogólne postępowania

 • Strona postępowania po zmianach obowiązujących od listopada 2018 r.
 • Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
 • Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym - charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 • Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.
 • Podpis zaufany zamiast profilu zaufanego ePUAP - nowy instrument do elektronicznej identyfikacji uczestników postępowania od września 2018 r.

3. Postępowanie przed organem I instancji

 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Zakończenie postępowania wyjaśniającego a wyjaśnienie sprawy. Kiedy należy zawiadomić o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji?
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony - nowe zasady postępowania dowodowego.
 • Mediacja - nowa instytucja w kodeksie. Mediator i jego zadania. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
 • Nowe przepisy o zawieszeniu postępowania - zmiany obowiązujące od listopada 2018 r.
 • Postępowanie uproszczone - przypadki i zasady stosowania nowego rodzaju postępowania.
 • Rozstrzygnięcia kończące postępowanie - rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki dla stron i organu. Czy postępowanie zawsze musi kończyć się wydaniem decyzji?
 • Decyzje administracyjne ?- rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.

Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia. Decyzja prawomocna.

 • Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania na nowych zasadach.
 • Milczące załatwienie sprawy - konsekwencje zastosowania i obowiązki organu. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

4. Postępowanie odwoławcze

 • Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji
 • Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy. Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

5. Administracyjna kara pieniężna - zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu. Zmiany wprowadzone w lutym 2018 r.

6. Zasady prowadzenia europejskiej współpracy administracyjnej. Przekazywanie informacji - komu, kiedy i w jakim trybie?

7. Projektowana nowelizacja kpa w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO (dotycząca zakresu stosowania kpa i wprowadzenia obowiązku informacyjnego do przepisów regulujących wezwania, wszczęcie postępowania, odmowę wszczęcia postępowania, przekazanie podania według właściwości, udostępnianie akt sprawy, milczące załatwienie sprawy, wydawanie zaświadczeń oraz rozpatrywanie skarg i wniosków).

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących.
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie Autor wielu szkoleń dla administracji publicznej z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, e-administracji i instrukcji kancelaryjnych.
Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę na stanowiskach związanych z obsługą prawną urzędów terenowych organów administracji rządowej w Lublinie, a także podczas aplikacji radcowskiej odbywanej w latach 2007 - 2011. Obecnie odpowiada za obsługę prawną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.
Obszary specjalizacji: Kodeks postępowania administracyjnego, w tym: Wydawanie decyzji Prowadzenie postępowań administracyjnych Postępowanie odwoławcze Postępowania nadzwyczajne Wydawanie zaświadczeń Skargi i wnioski Metryka sprawy Postępowanie przed sądami administracyjnymi Instrukcje kancelaryjne i obieg dokumentów w urzędzie Służba przygotowawcza w korpusie służby cywilnej E - administracja Pragmatyki służbowe (ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o służbie cywilnej)
Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji, 9-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 +VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

KPA po zmianach w 2017 i 2018 roku - ocena nowelizacji na podstawie orzecznictwa i praktyki urzędowej

9 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zakres obowiązywania kpa po nowelizacji i charakter postępowania administracyjnego

 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego po nowelizacji. Nowe zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie dla organu (zasada przyjaznej interpretacji prawa, zasada bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności, zasada pewności prawa, zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych).
 • Zasada pisemności postępowania po zmianach z kwietnia 2018 r.
 • Ocena działania urzędów i pracowników tych urzędów - nowy art. 14a.
 • Konsekwencje naruszenia zasad ogólnych postępowania na podstawie orzecznictwa.

2. Zagadnienia ogólne postępowania

 • Strona postępowania po zmianach obowiązujących od listopada 2018 r.
 • Terminy załatwiania spraw i obowiązek sygnalizacji po nowelizacji. Instytucja ponaglenia organu. Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.
 • Terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.
 • Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym - charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 • Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów.
 • Podpis zaufany zamiast profilu zaufanego ePUAP - nowy instrument do elektronicznej identyfikacji uczestników postępowania od września 2018 r.

3. Postępowanie przed organem I instancji

 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism według nowych zasad. Nowy termin uzupełnienia braków formalnych podania.
 • Zakończenie postępowania wyjaśniającego a wyjaśnienie sprawy. Kiedy należy zawiadomić o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji?
 • Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 • Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Posiedzenie w trybie współdziałania.
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony - nowe zasady postępowania dowodowego.
 • Mediacja - nowa instytucja w kodeksie. Mediator i jego zadania. Dobrowolność i poufność mediacji. Sposoby zakończenia mediacji. Koszty mediacji.
 • Nowe przepisy o zawieszeniu postępowania - zmiany obowiązujące od listopada 2018 r.
 • Postępowanie uproszczone - przypadki i zasady stosowania nowego rodzaju postępowania.
 • Rozstrzygnięcia kończące postępowanie - rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki dla stron i organu. Czy postępowanie zawsze musi kończyć się wydaniem decyzji?
 • Decyzje administracyjne ?- rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.

Zrzeczenie się prawa do odwołania i nowy zakres pouczenia. Decyzja prawomocna.

 • Ugoda administracyjna i przypadki jej zastosowania na nowych zasadach.
 • Milczące załatwienie sprawy - konsekwencje zastosowania i obowiązki organu. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

4. Postępowanie odwoławcze

 • Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji
 • Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
 • Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie i decyzję organu I instancji. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy. Nowe zasady zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

5. Administracyjna kara pieniężna - zasady nakładania lub wymierzania kary i udzielania ulg w jej wykonaniu. Zmiany wprowadzone w lutym 2018 r.

6. Zasady prowadzenia europejskiej współpracy administracyjnej. Przekazywanie informacji - komu, kiedy i w jakim trybie?

7. Projektowana nowelizacja kpa w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO (dotycząca zakresu stosowania kpa i wprowadzenia obowiązku informacyjnego do przepisów regulujących wezwania, wszczęcie postępowania, odmowę wszczęcia postępowania, przekazanie podania według właściwości, udostępnianie akt sprawy, milczące załatwienie sprawy, wydawanie zaświadczeń oraz rozpatrywanie skarg i wniosków).


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących.
Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie Autor wielu szkoleń dla administracji publicznej z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, e-administracji i instrukcji kancelaryjnych.
Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę na stanowiskach związanych z obsługą prawną urzędów terenowych organów administracji rządowej w Lublinie, a także podczas aplikacji radcowskiej odbywanej w latach 2007 - 2011. Obecnie odpowiada za obsługę prawną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.
Obszary specjalizacji: Kodeks postępowania administracyjnego, w tym: Wydawanie decyzji Prowadzenie postępowań administracyjnych Postępowanie odwoławcze Postępowania nadzwyczajne Wydawanie zaświadczeń Skargi i wnioski Metryka sprawy Postępowanie przed sądami administracyjnymi Instrukcje kancelaryjne i obieg dokumentów w urzędzie Służba przygotowawcza w korpusie służby cywilnej E - administracja Pragmatyki służbowe (ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o służbie cywilnej)
Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji, 9-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie).


CENA SZKOLENIA

590 +VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?