Windykacja

Upadłość konsumencka - otwarte możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie przepisów prawa upadłościowego

18 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29.08.2014 roku przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie "oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej" (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306), z uwzględnieniem kolejnych zmian w puin, wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r. przepisami Prawo restrukturyzacyjne.

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją najczęściej występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

Cel i założenia programowe:

Ustawą z dnia 5.12.2008 roku ustawodawca nowelizując przepisy prawa upadłościowego i naprawczego wprowadził do polskiego porządku prawnego "upadłość konsumencką", która obowiązuje od dnia 31.03.2009 roku. Ponad pięcioletni okres stosowania tych przepisów wskazał na wiele trudności w wykorzystaniu procedury upadłościowej dla tego typu osób, co mijało się z oczekiwaniami dłużników. Stąd też ustawą z 29.08.2014 roku, (która obowiązuje od 31.12.2014 roku), ustawodawca zdecydował się na modyfikację i znaczną liberalizację przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -"tzw. upadłości konsumenckiej". Rozwiązania te zostały rozwinięte w nowych przepisach Prawa upadłościowego obowiązujących od 1.01.2016 roku.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty dotyczące roli dłużnika i jego wierzycieli w czynnościach procesowych podejmowanych w trakcie postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zostaną przedstawione niezbędne informacje odnoszące się do nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania upadłości konsumenckiej dla umorzenia zobowiązań niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazane będą podstawy formalne i materialnoprawne ogłoszenia upadłości, jego przebieg, jak i skutki prawne związane z tokiem każdego etapu postępowania. Porównawczo przedstawiony zostanie również schemat możliwości umorzenia części zobowiązań przez prywatnych przedsiębiorców. Zasygnalizowane zostaną również planowane kierunki zmian tych przepisów.

1. Kwestie ogólne.

 • Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców. Analiza porównawcza.

2. Znowelizowane podstawy prawne umorzenia zobowiązań konsumenta.

 • Nowe kryteria dostępu i różnice w stosunku do dotychczasowych rozwiązań - zmiana optyki.
 • Schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec “konsumentów” z uwzględnieniem podstawowych etapów postępowania i skutków prawnych. Formy zakończenia postępowania.
 • Ubóstwo masy - brak bariery majątkowej i tryb tymczasowego pokrywania kosztów przez Skarb Państwa.
 • Otwarcie możliwości oddłużenia poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Modelowy przebieg postępowania z możliwością zawarcia układu - zasady i przewidywane warianty restrukturyzacji.

3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta

 • Nowa definicja niewypłacalności,
 • Zdolność upadłościowa dłużnika
 • Warunki formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Badanie moralności płatniczej dłużnika i pozostałe przesłanki ogłoszenia upadłości (pozytywne i negatywne)

4. Przebieg postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku masy upadłości, ustalenie listy wierzycieli i wykonania planu podziału funduszy masy.

 • Rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego i jego majątku. Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji.
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy. Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

5. Ustalenie planu spłaty zobowiązań i umorzenie zobowiązań upadłego - zasady i skutki prawne.

 • Tryb ustalenia planu spłaty zobowiązań i jego realizacja
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Warunki umorzenie zobowiązań upadłego (oddłużenie)

6. Środki ochrony praw uczestników postępowania upadłościowego

 • Przesłanki umorzenia postępowania bez oddłużenia upadłego;
 • Przewidywane formy ingerencji wierzycieli w toku postępowania;
 • Możliwości kontroli działań syndyka oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Upadłość konsumencka - otwarte możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie przepisów prawa upadłościowego

18 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29.08.2014 roku przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie "oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej" (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306), z uwzględnieniem kolejnych zmian w puin, wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r. przepisami Prawo restrukturyzacyjne.

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją najczęściej występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

Cel i założenia programowe:

Ustawą z dnia 5.12.2008 roku ustawodawca nowelizując przepisy prawa upadłościowego i naprawczego wprowadził do polskiego porządku prawnego "upadłość konsumencką", która obowiązuje od dnia 31.03.2009 roku. Ponad pięcioletni okres stosowania tych przepisów wskazał na wiele trudności w wykorzystaniu procedury upadłościowej dla tego typu osób, co mijało się z oczekiwaniami dłużników. Stąd też ustawą z 29.08.2014 roku, (która obowiązuje od 31.12.2014 roku), ustawodawca zdecydował się na modyfikację i znaczną liberalizację przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -"tzw. upadłości konsumenckiej". Rozwiązania te zostały rozwinięte w nowych przepisach Prawa upadłościowego obowiązujących od 1.01.2016 roku.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty dotyczące roli dłużnika i jego wierzycieli w czynnościach procesowych podejmowanych w trakcie postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zostaną przedstawione niezbędne informacje odnoszące się do nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania upadłości konsumenckiej dla umorzenia zobowiązań niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazane będą podstawy formalne i materialnoprawne ogłoszenia upadłości, jego przebieg, jak i skutki prawne związane z tokiem każdego etapu postępowania. Porównawczo przedstawiony zostanie również schemat możliwości umorzenia części zobowiązań przez prywatnych przedsiębiorców. Zasygnalizowane zostaną również planowane kierunki zmian tych przepisów.


PROGRAM

1. Kwestie ogólne.

 • Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców. Analiza porównawcza.

2. Znowelizowane podstawy prawne umorzenia zobowiązań konsumenta.

 • Nowe kryteria dostępu i różnice w stosunku do dotychczasowych rozwiązań - zmiana optyki.
 • Schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec “konsumentów” z uwzględnieniem podstawowych etapów postępowania i skutków prawnych. Formy zakończenia postępowania.
 • Ubóstwo masy - brak bariery majątkowej i tryb tymczasowego pokrywania kosztów przez Skarb Państwa.
 • Otwarcie możliwości oddłużenia poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Modelowy przebieg postępowania z możliwością zawarcia układu - zasady i przewidywane warianty restrukturyzacji.

3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta

 • Nowa definicja niewypłacalności,
 • Zdolność upadłościowa dłużnika
 • Warunki formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Badanie moralności płatniczej dłużnika i pozostałe przesłanki ogłoszenia upadłości (pozytywne i negatywne)

4. Przebieg postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku masy upadłości, ustalenie listy wierzycieli i wykonania planu podziału funduszy masy.

 • Rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego i jego majątku. Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji.
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy. Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

5. Ustalenie planu spłaty zobowiązań i umorzenie zobowiązań upadłego - zasady i skutki prawne.

 • Tryb ustalenia planu spłaty zobowiązań i jego realizacja
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Warunki umorzenie zobowiązań upadłego (oddłużenie)

6. Środki ochrony praw uczestników postępowania upadłościowego

 • Przesłanki umorzenia postępowania bez oddłużenia upadłego;
 • Przewidywane formy ingerencji wierzycieli w toku postępowania;
 • Możliwości kontroli działań syndyka oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?