Podatki

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

22 sierpnia 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Faktury korygujące oraz korekty zdarzeń gospodarczych bez wystawienia faktury korygującej:

1). Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących :

 • następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
 • pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym.

2) obowiązek wystawienia faktury korygującej:

 • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą,
 • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej,
 • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
 • czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
 • faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?

3) treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:

 • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.

4) kiedy można wystawić faktury korygujące ?do zera??

 • wystawianie faktur korygujących ?do zera? w interpretacjach organów podatkowych,
 • korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących ?do zera? - czy prawidłowe?

5) anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura wyeliminowania faktury z obiegu prawnego:

 • aktualne stanowisko organów podatkowych,
 • technika anulowania faktury,
 • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
 • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej ?do zera??

6) faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:

 • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek,
 • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.,
 • zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy,
 • błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT,
 • korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy,
 • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy,
 • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty,
 • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników.

7) korekty w transakcjach zagranicznych:

 • korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
 • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą?
 • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku,
 • korekta importu towarów,
 • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych.

8) dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:

 • kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego.

II. Inne korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

1) korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

 • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
 • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.

2) korekty samochodowe:

 • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
 • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.

3) zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

 • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?

4) współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej:

 • roczne korekty wieloletnie,
 • sposób liczenia współczynnika odliczenia,
 • kwalifikowanie wydatków w przypadku struktury odliczenia,
 • współczynnik odliczenia a podatnicy działający w Grupie VAT od lipca 2022 roku,
 • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od 2022 roku, a wpływ na współczynnik odliczenia.

III. Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

1) okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:

 • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
 • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
 • korekta JPK_V7 a ?czynny żal? ? zmiana przepisów od 2022 r.

2) dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7

 • korekty wykazywane dokumentem WEW,
 • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.
09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Marcin Otręba Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych. Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021/2022 z elementami Slim VAT 3

22 sierpnia 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Faktury korygujące oraz korekty zdarzeń gospodarczych bez wystawienia faktury korygującej:

1). Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących :

 • następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
 • pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym.

2) obowiązek wystawienia faktury korygującej:

 • w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą,
 • jaki jest termin wystawienia faktury korygującej,
 • czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej?
 • czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR?
 • obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej?
 • faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?

3) treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku:

 • obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku,
 • faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.

4) kiedy można wystawić faktury korygujące ?do zera??

 • wystawianie faktur korygujących ?do zera? w interpretacjach organów podatkowych,
 • korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących ?do zera? - czy prawidłowe?

5) anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura wyeliminowania faktury z obiegu prawnego:

 • aktualne stanowisko organów podatkowych,
 • technika anulowania faktury,
 • czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury?
 • czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej ?do zera??

6) faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku:

 • zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek,
 • zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp.,
 • zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy,
 • błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT,
 • korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy,
 • błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy,
 • odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty,
 • błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy?
 • inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników.

7) korekty w transakcjach zagranicznych:

 • korekty transakcji WDT, eksportu towarów, eksportu usług,
 • korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą?
 • korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku,
 • korekta importu towarów,
 • kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych.

8) dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty:

 • kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty,
 • faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego.

II. Inne korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

1) korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

 • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
 • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.

2) korekty samochodowe:

 • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
 • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.

3) zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

 • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
 • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?

4) współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej:

 • roczne korekty wieloletnie,
 • sposób liczenia współczynnika odliczenia,
 • kwalifikowanie wydatków w przypadku struktury odliczenia,
 • współczynnik odliczenia a podatnicy działający w Grupie VAT od lipca 2022 roku,
 • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od 2022 roku, a wpływ na współczynnik odliczenia.

III. Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

1) okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:

 • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
 • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
 • korekta JPK_V7 a ?czynny żal? ? zmiana przepisów od 2022 r.

2) dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7

 • korekty wykazywane dokumentem WEW,
 • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.

HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Marcin Otręba Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych. Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: