Podatki

KURS CIT- 3 DNI ONLINE.

6 - 7 - 22 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA:

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT. Część teoretyczna poparta zostanie przykładami praktycznymi. Omówimy także zmiany w podatku wraz z wyjaśnieniem konsekwencji dla podatników wynikających z tych zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I- 6 kwietnia:

I Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

 • Definicja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Obowiązek podatkowy (ograniczony, nieograniczony, rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody osiągane na terytorium RP).
 • Wyłączenie stosowania ustawy do poszczególnych rodzajów przychodów.
 • Zwolnienia podmiotowe z podatku CIT.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem CIT (rodzaje dochodów, przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT).
 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy (pojęcie, zmiana, skutki podatkowe).
 • Ewidencja rachunkowa. Polityka rachunkowości.

II. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą

 • pojęcie rezydencji podatkowej
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji od 1 stycznia 2019r. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
 • dochody osiągane na terytorium Polski
 • dochody uzyskiwane za granicą przez polskich rezydentów podatkowych
 • zmiana rezydencji

III Przedmiot opodatkowania. Źródła przychodów.

 • Przychód jako przedmiot opodatkowania. Źródła opodatkowania.
 • Pojęcie dochodu. Ustalenie dochodu.
 • Strata podatkowa. Rozliczenie straty podatkowej.
 • Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:
  • pojęcie przychodu należnego
  • otrzymanie zapłaty jako dzień powstania przychodu
  • data powstania przychodu
  • rozliczenie przychodów w walutach obcych
 • Korekta przychodu.
 • Zatory płatnicze.
 • Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT.
 • Umorzenie i przedawnienie zobowiązań.
 • Wartość zwróconych wierzytelności.
 • Pożyczki, kredyty.

IV Ceny transferowe

 • Definicja podmiotów powiązanych na gruncie ustawy o CIT.
 • Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Identyfikacja transakcji podlegających dokumentowaniu.
 • Skutki podatkowe braku dokumentacji podatkowej.
 • Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych.

Dzień II- 7 kwietnia:

V Koszty uzyskania przychodów

 • Koszty uzyskania przychodów - definicja, warunki.
 • Koszty pośrednie i bezpośrednie.
 • Koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok.
 • Koszty dotyczące przychodów nieuwzględnianych przy ustalaniu podstawy opodatkowania.
 • Korekta kosztów.
 • Dzień poniesienia kosztu.
 • Właściwe dokumentowanie poniesionych kosztów.
 • Podatek VAT jako koszt.
 • Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów przez ustawę.
 • Koszty finansowania dłużnego.
 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów w transakcjach bez pośrednictwa rachunku bankowego bądź na rachunek inny niż wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.
 • Ograniczenia kosztów związanych z usługami i wartościami o charakterze niematerialnym i prawnym na rzecz podmiotów powiązanych oraz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
 • Różnice kursowe

VI Przeciwdziałanie zatorom płatniczym - ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych
 • Brak zapłaty po 90 dniach od upływu terminu zapłaty - skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku
 • Wyłączanie w trakcie roku - zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;

VII. Biała lista

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
  • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
  • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
 • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 • odpowiedzialność solidarna
 • czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

VIII. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w kosztach.

 • Definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Odpisy amortyzacyjne.
 • Jak ustalić wartość początkową.
 • Oddanie do używania.
 • Odsetki, prowizje, różnice kursowe, koszty poniesione przed oddaniem do używania.
 • Metody amortyzacyjne.
 • Stawki amortyzacyjne.
 • Używane, ulepszone środki trwałe.
 • Ulepszenie a remont.
 • Likwidacja.

Dzień III- 22 kwietnia:

IX Podatek u źródła

 • Istota podatku u źródła.
 • Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne- oraz art. 29 ustawy o PIT
 • Prawidłowe stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania.
 • Specyfika certyfikatu rezydencji.
 • Opodatkowanie dywidend i odsetek.
 • Opodatkowanie praw autorskich i należności licencyjnych.
 • Nabycie znaków towarowych, know how.
 • Urządzenie przemysłowe, najem samochodu osobowego, podróże służbowe pracowników.
 • Usługi prawne, księgowe, usług badania rynku, usług reklamowych i inne.
 • Należyta staranność, obowiązki przy wypłatach powyżej 2 mln zł.
 • Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT i ORD-W i ORD-W)

X Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

 • Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania - cel darowizny, podmiot obdarowany, wysokość odliczeń.
 • Wydatki na nabycie nowych technologii. Koszty kwalifikowane. Mechanizm odliczeń, Wysokość.
 • Stawki podatkowe przewidziane zapisami ustawy o CIT - 19 %, 9 %.
 • Opodatkowanie przychodów z budynków.
 • Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej - 5 %.
 • Exit tax.

XI Pobór podatku

 • Zaliczki na podatek - sposoby opłacania, odsetki.
 • Zaliczki miesięczne.
 • Zaliczki kwartalne.
 • Zaliczki uproszczone.
 • CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT-ST (terminy sporządzenia, zasady ich wypełniania).
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 1 kwietnia

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 1 kwietnia

Podatki

KURS CIT- 3 DNI ONLINE.

6 - 7 - 22 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CEL SZKOLENIA:

Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem PIT i CIT dla osób, które są na początkowym etapie rozliczeń tych podatków lub będąc praktykami chcą uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. W praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu opodatkowania, zwolnień podatkowych, obowiązku podatkowego, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów czy ryzyka podatkowego. Zagadnienia zostały tak opracowane, aby w zrozumiały i czytelny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku PIT I CIT. Część teoretyczna poparta zostanie przykładami praktycznymi. Omówimy także zmiany w podatku wraz z wyjaśnieniem konsekwencji dla podatników wynikających z tych zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I- 6 kwietnia:

I Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

 • Definicja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Obowiązek podatkowy (ograniczony, nieograniczony, rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody osiągane na terytorium RP).
 • Wyłączenie stosowania ustawy do poszczególnych rodzajów przychodów.
 • Zwolnienia podmiotowe z podatku CIT.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem CIT (rodzaje dochodów, przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT).
 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy (pojęcie, zmiana, skutki podatkowe).
 • Ewidencja rachunkowa. Polityka rachunkowości.

II. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą

 • pojęcie rezydencji podatkowej
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji od 1 stycznia 2019r. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
 • dochody osiągane na terytorium Polski
 • dochody uzyskiwane za granicą przez polskich rezydentów podatkowych
 • zmiana rezydencji

III Przedmiot opodatkowania. Źródła przychodów.

 • Przychód jako przedmiot opodatkowania. Źródła opodatkowania.
 • Pojęcie dochodu. Ustalenie dochodu.
 • Strata podatkowa. Rozliczenie straty podatkowej.
 • Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:
  • pojęcie przychodu należnego
  • otrzymanie zapłaty jako dzień powstania przychodu
  • data powstania przychodu
  • rozliczenie przychodów w walutach obcych
 • Korekta przychodu.
 • Zatory płatnicze.
 • Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT.
 • Umorzenie i przedawnienie zobowiązań.
 • Wartość zwróconych wierzytelności.
 • Pożyczki, kredyty.

IV Ceny transferowe

 • Definicja podmiotów powiązanych na gruncie ustawy o CIT.
 • Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Identyfikacja transakcji podlegających dokumentowaniu.
 • Skutki podatkowe braku dokumentacji podatkowej.
 • Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych.

Dzień II- 7 kwietnia:

V Koszty uzyskania przychodów

 • Koszty uzyskania przychodów - definicja, warunki.
 • Koszty pośrednie i bezpośrednie.
 • Koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok.
 • Koszty dotyczące przychodów nieuwzględnianych przy ustalaniu podstawy opodatkowania.
 • Korekta kosztów.
 • Dzień poniesienia kosztu.
 • Właściwe dokumentowanie poniesionych kosztów.
 • Podatek VAT jako koszt.
 • Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów przez ustawę.
 • Koszty finansowania dłużnego.
 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodów w transakcjach bez pośrednictwa rachunku bankowego bądź na rachunek inny niż wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.
 • Ograniczenia kosztów związanych z usługami i wartościami o charakterze niematerialnym i prawnym na rzecz podmiotów powiązanych oraz krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
 • Różnice kursowe

VI Przeciwdziałanie zatorom płatniczym - ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych
 • Brak zapłaty po 90 dniach od upływu terminu zapłaty - skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku
 • Wyłączanie w trakcie roku - zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;

VII. Biała lista

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
  • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
  • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
 • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 • odpowiedzialność solidarna
 • czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

VIII. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w kosztach.

 • Definicje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Odpisy amortyzacyjne.
 • Jak ustalić wartość początkową.
 • Oddanie do używania.
 • Odsetki, prowizje, różnice kursowe, koszty poniesione przed oddaniem do używania.
 • Metody amortyzacyjne.
 • Stawki amortyzacyjne.
 • Używane, ulepszone środki trwałe.
 • Ulepszenie a remont.
 • Likwidacja.

Dzień III- 22 kwietnia:

IX Podatek u źródła

 • Istota podatku u źródła.
 • Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne- oraz art. 29 ustawy o PIT
 • Prawidłowe stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania.
 • Specyfika certyfikatu rezydencji.
 • Opodatkowanie dywidend i odsetek.
 • Opodatkowanie praw autorskich i należności licencyjnych.
 • Nabycie znaków towarowych, know how.
 • Urządzenie przemysłowe, najem samochodu osobowego, podróże służbowe pracowników.
 • Usługi prawne, księgowe, usług badania rynku, usług reklamowych i inne.
 • Należyta staranność, obowiązki przy wypłatach powyżej 2 mln zł.
 • Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT i ORD-W i ORD-W)

X Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

 • Odliczenie darowizn od podstawy opodatkowania - cel darowizny, podmiot obdarowany, wysokość odliczeń.
 • Wydatki na nabycie nowych technologii. Koszty kwalifikowane. Mechanizm odliczeń, Wysokość.
 • Stawki podatkowe przewidziane zapisami ustawy o CIT - 19 %, 9 %.
 • Opodatkowanie przychodów z budynków.
 • Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej - 5 %.
 • Exit tax.

XI Pobór podatku

 • Zaliczki na podatek - sposoby opłacania, odsetki.
 • Zaliczki miesięczne.
 • Zaliczki kwartalne.
 • Zaliczki uproszczone.
 • CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT-ST (terminy sporządzenia, zasady ich wypełniania).

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 1 kwietnia

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 1 kwietnia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: