Podatki

KURS ONLINE- Podatek VAT od podstaw- specjalista podatkowy poziom I.

3- 13- 25 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień I

1. Regulacje prawne dotyczące podatku VAT (przepisy unijne i przepisy krajowe i ich wzajemne relacje)

 • Regulacje prawne obowiązujące w Polsce
 • Ustawa o podatku VAT - omówienie struktury ustawy i sposobu interpretacji przepisów ustawy na przykładach.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (czy można powoływać się bezpośrednio na dyrektywę?)

2. Czym jest podatek VAT? - konstrukcja i rola podatku

3. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT:

 • cenotwórczy charakter podatku VAT
 • VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku VAT
 • Zasada powszechności opodatkowania VAT
 • podatek VAT jako podatek pośredni
 • podatek VAT jako podatek od wydatków konsumpcyjnych

4. Kto może być podatnikiem podatku VAT?

 • Podatnik VAT - kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
 • Ustawowa definicja podatnika
 • Zwolnienia podmiotowe w VAT
 • Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT
 • Przykłady podatników podatku VAT

5. Definicja działalności gospodarczej w podatku VAT

 • zamiar prowadzenia działalności
 • obiektywne kryteria i cechy działalności gospodarczej
 • działalność gospodarcza w VAT a inne definicje działalności gospodarczej
 • Czynności stanowiące i niestanowiące działalności gospodarczej na przykładach

6. Wyłączenia spod opodatkowania podatkiem VAT

 • zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • czynności nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

7. Przedmiot opodatkowania

 • Pojęcie czynności opodatkowanych (art. 5 ustawy o VAT)
 • Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie dostawy towarów lub świadczenia usług
 • Odpłatna dostawa towarów
  • Definicja towarów
  • Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT
  • Dostawa towaru a przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel
  • Moment dokonania dostawy towarów
 • Odpłatne świadczenie usług
  • Definicja świadczenia usług
  • Refakturowanie usług
  • Moment wykonania usługi
  • Usługi kompleksowe
  • Usługi o charakterze ciągłym
  • Usługi wykonywane etapowo
 • Świadczenia nieodpłatne. Czy od darowizny trzeba płacić VAT?

8. Zdarzenia niestanowiące czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT:

 • Kaucje, kary
 • Jak rozliczyć wadium?
 • Użyczenia - omówienie różnic, pomiędzy użyczeniem a najmem i dzierżawą
 • ZFŚS
 • odszkodowania
 • Próbki

9. VAT w obrocie unijnym- zagadnienia podstawowe

 • Dostawa wewnątrzwspólnotowa
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • Miejsce opodatkowania świadczenia usług
 • VAT UE

10. VAT w obrocie zagranicznym (poza unijnym)- zagadnienia podstawowe

 • Eksport towarów
 • Import towarów
 • Import usług
 • Kraj trzeci

Dzień II

1. Podstawa opodatkowania w VAT:

 • Kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
 • Co wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • Jakich kwot nie można wliczać do podstawy opodatkowania?
 • Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach
 • upusty, rabaty, reklamacje a podstawa opodatkowania

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

 • Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 • Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego- na przykładach
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego- przykłady zastosowania
 • Zaliczki a obowiązek podatkowy,- kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu zaliczek- przykłady
 • Eksport i import- - obowiązek podatkowy- omówienie na przykładach
 • Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych - przykłady.

3. Stawki podatku VAT

 • Wykaz aktualnych stawek podatku VAT
  • kiedy stawka 23%?
  • kiedy stawki preferencyjne?
 • Przykłady zastosowania stawek podatku VAT
 • Różnica między stawką 0%, zw. i NP a wpływ na odliczenie podatku VAT

4. Zwolnienia przedmiotowe w VAT

 • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
 • zakaz interpretowania zwolnień w sposób rozszerzający
 • zwolnienia podmiotowo- przedmiotowe
 • zasady fakturowania czynności zwolnionych
 • czynności zwolnione a wyłączenia w podatku VAT- omówienie różnic na przykładach

5. Prawo do zwrotu lub odliczenia podatku VAT

 • Co to jest podatek naliczony?
 • Kiedy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 • Wyłączenia z prawa do odliczenia.
 • Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Związek wydatku z działalnością gospodarczą
 • Nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.
 • Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
 • Kiedy istnieje prawo do odliczenia częściowego naliczonego podatku VAT?
 • W jakim okresie można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego?
 • Kwestionowanie przez organy skarbowe prawa do doliczenia podatku VAT- jak się bronić?
 • Prawo do odliczenia a nierzetelne faktury VAT
 • Kiedy możliwy jest zwrot podatku VAT?
 • Terminy zwrotu podatku VAT
 • Procedura zwrotu podatku VAT

6. Obowiązki rejestracyjne w VAT

 • Rejestracja podatników na potrzeby krajowe i UE
 • Rejestr podatników VAT czynnych
 • Czy podatnik VAT zwolniony musi się rejestrować?
 • Katalog przypadków wykreślenia podatnika z rejestru VAT
 • Czy można być podatnikiem VAT bez rejestracji?

7. Deklaracje w podatku VAT

 • miesięczne rozliczenia
 • kwartalne rozliczenia
 • odpowiedzialność za deklaracje niezgodne z prawdą
 • korekty deklaracji VAT
 • terminy składania deklaracji
 • odpowiedzialność za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji

Dzień III

1. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług

 • Rodzaje faktur VAT:
  • Faktura VAT obowiązkowa.
  • Faktura VAT na żądanie
  • Faktura zaliczkowa
  • Faktura VAT ze stawką zw.
  • Faktura “mechanizm podzielonej płatności”
  • Dokument pro forma
  • Faktura elektroniczna
 • Duplikat faktury
 • Przechowywanie faktur
 • Faktury korygujące i noty korygujące
  • Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
  • Termin wystawienia faktur korygujących
  • Zasady korygowania (korekta in minus, korekta in plus)
  • Kiedy należy wystawić noty korygujące?
  • Kto jest uprawniony do wystawienia noty korygującej?
 • Zasady wystawiania faktur VAT:
  • Elementy faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Błędy formalne na fakturach
  • Błędy merytoryczne dotyczące fakturowania
  • Odpowiedzialność za niewystawienie faktury lub wystawienie faktury po terminie.

2. Rejestry w VAT

 • rejestr sprzedaży
 • rejestr nabycia
 • zasady prowadzenia rejestrów

3 Dobrowolna podzielona płatność (split payment)

 • Na czym polega dobrowolna podzielona płatność?
 • Kto musi stosować split payment?
 • Kto jest właścicielem rachunku VAT?
 • Zasady prowadzenia rachunku VAT
 • Sposób dokonywania płatności za fakturę przy dobrowolnej metodzie split payment
 • Co można opłacić z rachunku VAT?
 • Uwolnienie środków z rachunku VAT- zasady i terminy.
 • Blokada rachunku VAT

4. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.

 • Nowy załącznik nr 15 do ustawy- - wykaz towarów i usług objętych split payment.
 • Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
 • Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur, w tym dodatkowe zobowiązanie w VAT wynoszące 30% VAT z faktury
 • Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT- istotna zmiana zasad.
 • Zbiorcze przelewy split payment.
 • Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
 • Przepisy przejściowe
 • nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,
 • odpowiedzialność karna- skarbowa przy braku stosowania obowiązkowego split payment

5. Kasy rejestrujące

 • Jaka sprzedaż podlega rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej?
 • Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
 • Kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo?
 • Zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących- nowe rozporządzenie na 2019 r.
 • Odpowiedzialność za brak kasy fiskalnej

6. Jednolity Plik Kontrolny VAT

 • JPK - co to jest i jakie ma znaczenie?
 • JPK a kontrola podatkowa
 • struktury i elementy JPK

7. “Biała lista podatników VAT” od 1 września 2019r.

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
  • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
 • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
 • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 • odpowiedzialność solidarna
 • czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

8. Ulga na złe długi:

 • Pojęcie nieściągalnej wierzytelności
 • Warunki skorzystania z ulgi
 • Zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 7 X 2020

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 7 X 2020

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

KURS ONLINE- Podatek VAT od podstaw- specjalista podatkowy poziom I.

3- 13- 25 listopada 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień I

1. Regulacje prawne dotyczące podatku VAT (przepisy unijne i przepisy krajowe i ich wzajemne relacje)

 • Regulacje prawne obowiązujące w Polsce
 • Ustawa o podatku VAT - omówienie struktury ustawy i sposobu interpretacji przepisów ustawy na przykładach.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (czy można powoływać się bezpośrednio na dyrektywę?)

2. Czym jest podatek VAT? - konstrukcja i rola podatku

3. Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT:

 • cenotwórczy charakter podatku VAT
 • VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku VAT
 • Zasada powszechności opodatkowania VAT
 • podatek VAT jako podatek pośredni
 • podatek VAT jako podatek od wydatków konsumpcyjnych

4. Kto może być podatnikiem podatku VAT?

 • Podatnik VAT - kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
 • Ustawowa definicja podatnika
 • Zwolnienia podmiotowe w VAT
 • Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT
 • Przykłady podatników podatku VAT

5. Definicja działalności gospodarczej w podatku VAT

 • zamiar prowadzenia działalności
 • obiektywne kryteria i cechy działalności gospodarczej
 • działalność gospodarcza w VAT a inne definicje działalności gospodarczej
 • Czynności stanowiące i niestanowiące działalności gospodarczej na przykładach

6. Wyłączenia spod opodatkowania podatkiem VAT

 • zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • czynności nie mogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

7. Przedmiot opodatkowania

 • Pojęcie czynności opodatkowanych (art. 5 ustawy o VAT)
 • Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie dostawy towarów lub świadczenia usług
 • Odpłatna dostawa towarów
  • Definicja towarów
  • Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT
  • Dostawa towaru a przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel
  • Moment dokonania dostawy towarów
 • Odpłatne świadczenie usług
  • Definicja świadczenia usług
  • Refakturowanie usług
  • Moment wykonania usługi
  • Usługi kompleksowe
  • Usługi o charakterze ciągłym
  • Usługi wykonywane etapowo
 • Świadczenia nieodpłatne. Czy od darowizny trzeba płacić VAT?

8. Zdarzenia niestanowiące czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT:

 • Kaucje, kary
 • Jak rozliczyć wadium?
 • Użyczenia - omówienie różnic, pomiędzy użyczeniem a najmem i dzierżawą
 • ZFŚS
 • odszkodowania
 • Próbki

9. VAT w obrocie unijnym- zagadnienia podstawowe

 • Dostawa wewnątrzwspólnotowa
 • Nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • Miejsce opodatkowania świadczenia usług
 • VAT UE

10. VAT w obrocie zagranicznym (poza unijnym)- zagadnienia podstawowe

 • Eksport towarów
 • Import towarów
 • Import usług
 • Kraj trzeci

Dzień II

1. Podstawa opodatkowania w VAT:

 • Kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT
 • Co wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • Jakich kwot nie można wliczać do podstawy opodatkowania?
 • Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach
 • upusty, rabaty, reklamacje a podstawa opodatkowania

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

 • Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 • Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego- na przykładach
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego- przykłady zastosowania
 • Zaliczki a obowiązek podatkowy,- kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu zaliczek- przykłady
 • Eksport i import- - obowiązek podatkowy- omówienie na przykładach
 • Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych - przykłady.

3. Stawki podatku VAT

 • Wykaz aktualnych stawek podatku VAT
  • kiedy stawka 23%?
  • kiedy stawki preferencyjne?
 • Przykłady zastosowania stawek podatku VAT
 • Różnica między stawką 0%, zw. i NP a wpływ na odliczenie podatku VAT

4. Zwolnienia przedmiotowe w VAT

 • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
 • zakaz interpretowania zwolnień w sposób rozszerzający
 • zwolnienia podmiotowo- przedmiotowe
 • zasady fakturowania czynności zwolnionych
 • czynności zwolnione a wyłączenia w podatku VAT- omówienie różnic na przykładach

5. Prawo do zwrotu lub odliczenia podatku VAT

 • Co to jest podatek naliczony?
 • Kiedy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 • Wyłączenia z prawa do odliczenia.
 • Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Związek wydatku z działalnością gospodarczą
 • Nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.
 • Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
 • Kiedy istnieje prawo do odliczenia częściowego naliczonego podatku VAT?
 • W jakim okresie można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego?
 • Kwestionowanie przez organy skarbowe prawa do doliczenia podatku VAT- jak się bronić?
 • Prawo do odliczenia a nierzetelne faktury VAT
 • Kiedy możliwy jest zwrot podatku VAT?
 • Terminy zwrotu podatku VAT
 • Procedura zwrotu podatku VAT

6. Obowiązki rejestracyjne w VAT

 • Rejestracja podatników na potrzeby krajowe i UE
 • Rejestr podatników VAT czynnych
 • Czy podatnik VAT zwolniony musi się rejestrować?
 • Katalog przypadków wykreślenia podatnika z rejestru VAT
 • Czy można być podatnikiem VAT bez rejestracji?

7. Deklaracje w podatku VAT

 • miesięczne rozliczenia
 • kwartalne rozliczenia
 • odpowiedzialność za deklaracje niezgodne z prawdą
 • korekty deklaracji VAT
 • terminy składania deklaracji
 • odpowiedzialność za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji

Dzień III

1. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług

 • Rodzaje faktur VAT:
  • Faktura VAT obowiązkowa.
  • Faktura VAT na żądanie
  • Faktura zaliczkowa
  • Faktura VAT ze stawką zw.
  • Faktura “mechanizm podzielonej płatności”
  • Dokument pro forma
  • Faktura elektroniczna
 • Duplikat faktury
 • Przechowywanie faktur
 • Faktury korygujące i noty korygujące
  • Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
  • Termin wystawienia faktur korygujących
  • Zasady korygowania (korekta in minus, korekta in plus)
  • Kiedy należy wystawić noty korygujące?
  • Kto jest uprawniony do wystawienia noty korygującej?
 • Zasady wystawiania faktur VAT:
  • Elementy faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Błędy formalne na fakturach
  • Błędy merytoryczne dotyczące fakturowania
  • Odpowiedzialność za niewystawienie faktury lub wystawienie faktury po terminie.

2. Rejestry w VAT

 • rejestr sprzedaży
 • rejestr nabycia
 • zasady prowadzenia rejestrów

3 Dobrowolna podzielona płatność (split payment)

 • Na czym polega dobrowolna podzielona płatność?
 • Kto musi stosować split payment?
 • Kto jest właścicielem rachunku VAT?
 • Zasady prowadzenia rachunku VAT
 • Sposób dokonywania płatności za fakturę przy dobrowolnej metodzie split payment
 • Co można opłacić z rachunku VAT?
 • Uwolnienie środków z rachunku VAT- zasady i terminy.
 • Blokada rachunku VAT

4. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.

 • Nowy załącznik nr 15 do ustawy- - wykaz towarów i usług objętych split payment.
 • Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy.
 • Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur, w tym dodatkowe zobowiązanie w VAT wynoszące 30% VAT z faktury
 • Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT- istotna zmiana zasad.
 • Zbiorcze przelewy split payment.
 • Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT (możliwość zapłaty m in składek ZUS i podatków dochodowych z rachunku VAT)
 • Przepisy przejściowe
 • nowe zasady wystawiania faktur VAT przy obowiązkowym split payment,
 • odpowiedzialność karna- skarbowa przy braku stosowania obowiązkowego split payment

5. Kasy rejestrujące

 • Jaka sprzedaż podlega rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej?
 • Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
 • Kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo?
 • Zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących- nowe rozporządzenie na 2019 r.
 • Odpowiedzialność za brak kasy fiskalnej

6. Jednolity Plik Kontrolny VAT

 • JPK - co to jest i jakie ma znaczenie?
 • JPK a kontrola podatkowa
 • struktury i elementy JPK

7. “Biała lista podatników VAT” od 1 września 2019r.

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
  • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
 • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.
 • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 • odpowiedzialność solidarna
 • czy zapłata karta płatniczą będzie zapłatą na rachunek wskazany na białej liście?
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek wirtualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • rachunki bankowe podmiotów zagranicznych a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

8. Ulga na złe długi:

 • Pojęcie nieściągalnej wierzytelności
 • Warunki skorzystania z ulgi
 • Zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do 7 X 2020

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 7 X 2020


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?