Windykacja

Wpływ postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postepowania sądowe i egzekucyjne

24 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podstawa prawna

Oprócz przepisów KPC, poruszone zostaną zagadnienia wynikające z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, które w istotny sposób zreformowały obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

 • ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 rok - Dz.U. z 2016 roku. poz. 1574
 • ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015, poz. 233
 • ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171
Cele i założenia programowe:

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadziły do naszego systemu prawnego zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych. Skutki prawne jakie ustawodawca wiąże z rozpoczęciem poszczególnych postępowań są niezmiernie ważne dla właściwego stosowania prawa w szerokorozumianej praktyce orzeczniczej. Wpływ wszczynanych postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe; oddziaływanie tych procesów na postępowania egzekucyjne oraz cały katalog skutków dotyczących formowania nowego kształtu tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi wiążą się z koniecznością poznania podstawowych zasad związanych z przebiegiem tego postępowań i rolą poszczególnych organów powoływanych dla realizacji wyznaczonych zadań. Rozwiązanie te są wciąż mało znane i sprawiają wiele praktycznych problemów. Stąd też istnieje potrzeba wyjaśnienia wątpliwości jakie pojawiają się w praktyce sądowej i wskazanie rozwiązań, które powinny mieć zastosowanie w procesach sądowych i egzekucyjnych, w związku z ogłoszoną upadłością lub wszczętym postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec strony takiego postępowania.

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania. Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • Nowy obraz postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców i “konsumentów”- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego.
 • Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, podstawowe skutki ich otwarcia, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia. Majątek dłużnika, a masa układowa i sanacyjna.
 • Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy, sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);
  • tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
  • zgłoszenie wierzytelności i tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowych.
 • Status procesowy syndyka i upadłego, a w procesach restrukturyzacyjnych status procesowy dłużnika oraz tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego i zarządcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy i tymczasowego zarządcy, nadzorcy wykonania układu.
 • Postępowanie sądowe wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości oraz przed dniem otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych - skutki procesowe uruchomienia poszczególnych postępowań.
 • Podstawy i warianty wszczęcia postępowań sądowych po ogłoszeniu upadłości oraz po otwarciu poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych.
 • Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Wpływ postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postepowania sądowe i egzekucyjne

24 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Podstawa prawna

Oprócz przepisów KPC, poruszone zostaną zagadnienia wynikające z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, które w istotny sposób zreformowały obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

 • ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 rok - Dz.U. z 2016 roku. poz. 1574
 • ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015, poz. 233
 • ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171
Cele i założenia programowe:

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadziły do naszego systemu prawnego zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych. Skutki prawne jakie ustawodawca wiąże z rozpoczęciem poszczególnych postępowań są niezmiernie ważne dla właściwego stosowania prawa w szerokorozumianej praktyce orzeczniczej. Wpływ wszczynanych postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe; oddziaływanie tych procesów na postępowania egzekucyjne oraz cały katalog skutków dotyczących formowania nowego kształtu tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi wiążą się z koniecznością poznania podstawowych zasad związanych z przebiegiem tego postępowań i rolą poszczególnych organów powoływanych dla realizacji wyznaczonych zadań. Rozwiązanie te są wciąż mało znane i sprawiają wiele praktycznych problemów. Stąd też istnieje potrzeba wyjaśnienia wątpliwości jakie pojawiają się w praktyce sądowej i wskazanie rozwiązań, które powinny mieć zastosowanie w procesach sądowych i egzekucyjnych, w związku z ogłoszoną upadłością lub wszczętym postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec strony takiego postępowania.


PROGRAM

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania. Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • Nowy obraz postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców i “konsumentów”- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego.
 • Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, podstawowe skutki ich otwarcia, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia. Majątek dłużnika, a masa układowa i sanacyjna.
 • Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy, sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);
  • tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
  • zgłoszenie wierzytelności i tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowych.
 • Status procesowy syndyka i upadłego, a w procesach restrukturyzacyjnych status procesowy dłużnika oraz tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego i zarządcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy i tymczasowego zarządcy, nadzorcy wykonania układu.
 • Postępowanie sądowe wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości oraz przed dniem otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych - skutki procesowe uruchomienia poszczególnych postępowań.
 • Podstawy i warianty wszczęcia postępowań sądowych po ogłoszeniu upadłości oraz po otwarciu poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych.
 • Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?