Windykacja

Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - analiza porównawcza poszczególnych postępowań w kontekście wyboru najwłaściwszej drogi do restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników.

15 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawa restrukturyzacyjna, która w istotny sposób reformuje obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. (ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.) (ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233) (ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego)

Założenia programowe:

Z początkiem 2016 roku nastąpiła istotna reforma obowiązujących od 1.10.2003 r. przepisów tego prawa upadłościowego i naprawczego. Wprowadzone ustawą z 15.05.2015 roku - Prawo Restrukturyzacyjne zmiany, związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Okazuje się, że zagadnienia te są dosyć skomplikowane i wymagają szczegółowego wprowadzenia w schemat i podstawowe zasady dotyczące nowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz wpływu tych regulacji na prawa i obowiązki dłużników oraz ich wierzycieli.

Cele programowe:

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty właściwego wykorzystania procesu upadłościowego i postepowań restrukturyzacyjnych przez niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorców, z uwzględnieniem roli wierzycieli. Rozwiązania prawne przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym i w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego kształtują różne formy restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorców i wymagają tak od osób obsługujących i nadzorujących te podmioty, jak i od ich wierzycieli, właściwej oceny sytuacji ekonomiczno-prawnej dłużnika, szczególnie z punktu widzenia wyboru optymalnej drogi wyjścia z kryzysu. Wskazane więc będą podstawy materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich przebieg, skutki prawne oraz warunki wyboru najbardziej optymalnej ścieżki dla realizacji interesów majątkowych dłużnika jak i jego kluczowych wierzycieli. Scharakteryzowane zostaną również kompetencje i wzajemne powiązania wszelkich organów odpowiedzialnych za przebieg każdego z postępowań restrukturyzacyjnych i postępowań upadłościowych. Z punktu widzenia wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie uprawnień i zadań jakie ustawodawca przewidział dla tego typu uczestników postępowań restrukturyzacyjnych. Stąd też ze szczególna uwagą poruszone zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem wierzycielom właściwej ochrony ich interesów poprzez przewidziane możliwości wpływu na tok postępowań.

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania. Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • Kluczowe zapisy reformy w zakresie upadłości, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in. uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja (pre-pack), układ upadłościowy, koszty postępowania i kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.).
 • Nowy katalog postępowań restrukturyzacyjnych; cele i ich charakterystyka; materialnoprawne podstawy otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych; schemat ich przebiegu oraz podstawowe skutki w stosunku do dłużnika i jego majątku. Pojęcie masy układowej i sanacyjnej. Możliwości i skutki zbycia majątku dłużnika.
 • Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Podstawy prawne wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego - nowa definicja niewypłacalności. Zbieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Odpowiedzialność reprezentantów przedsiębiorców w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.
 • Zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego - wierzyciel jako uczestnik postępowania upadłościowego - podział wierzytelności na kategorie, procedura zgłoszenia wierzytelności i ustalenia listy wierzytelności, nowe zasady zaspakajanie wierzycieli i pokrywania kosztów postępowania upadłościowego oraz podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i prawa obciążonych rzeczowo.
 • Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika - (skutki otwarcia postępowań w stosunku do wierzycieli, tryb ustalania spisu wierzytelności, wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu, formy kontroli przebiegu postępowań, )
 • Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - analiza porównawcza poszczególnych postępowań w kontekście wyboru najwłaściwszej drogi do restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników.

15 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawa restrukturyzacyjna, która w istotny sposób reformuje obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. (ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.) (ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233) (ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego)

Założenia programowe:

Z początkiem 2016 roku nastąpiła istotna reforma obowiązujących od 1.10.2003 r. przepisów tego prawa upadłościowego i naprawczego. Wprowadzone ustawą z 15.05.2015 roku - Prawo Restrukturyzacyjne zmiany, związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Okazuje się, że zagadnienia te są dosyć skomplikowane i wymagają szczegółowego wprowadzenia w schemat i podstawowe zasady dotyczące nowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz wpływu tych regulacji na prawa i obowiązki dłużników oraz ich wierzycieli.

Cele programowe:

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty właściwego wykorzystania procesu upadłościowego i postepowań restrukturyzacyjnych przez niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorców, z uwzględnieniem roli wierzycieli. Rozwiązania prawne przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym i w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego kształtują różne formy restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorców i wymagają tak od osób obsługujących i nadzorujących te podmioty, jak i od ich wierzycieli, właściwej oceny sytuacji ekonomiczno-prawnej dłużnika, szczególnie z punktu widzenia wyboru optymalnej drogi wyjścia z kryzysu. Wskazane więc będą podstawy materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich przebieg, skutki prawne oraz warunki wyboru najbardziej optymalnej ścieżki dla realizacji interesów majątkowych dłużnika jak i jego kluczowych wierzycieli. Scharakteryzowane zostaną również kompetencje i wzajemne powiązania wszelkich organów odpowiedzialnych za przebieg każdego z postępowań restrukturyzacyjnych i postępowań upadłościowych. Z punktu widzenia wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie uprawnień i zadań jakie ustawodawca przewidział dla tego typu uczestników postępowań restrukturyzacyjnych. Stąd też ze szczególna uwagą poruszone zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem wierzycielom właściwej ochrony ich interesów poprzez przewidziane możliwości wpływu na tok postępowań.


PROGRAM

Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania. Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

 • Kluczowe zapisy reformy w zakresie upadłości, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in. uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja (pre-pack), układ upadłościowy, koszty postępowania i kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.).
 • Nowy katalog postępowań restrukturyzacyjnych; cele i ich charakterystyka; materialnoprawne podstawy otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych; schemat ich przebiegu oraz podstawowe skutki w stosunku do dłużnika i jego majątku. Pojęcie masy układowej i sanacyjnej. Możliwości i skutki zbycia majątku dłużnika.
 • Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Podstawy prawne wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego - nowa definicja niewypłacalności. Zbieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Odpowiedzialność reprezentantów przedsiębiorców w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.
 • Zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego - wierzyciel jako uczestnik postępowania upadłościowego - podział wierzytelności na kategorie, procedura zgłoszenia wierzytelności i ustalenia listy wierzytelności, nowe zasady zaspakajanie wierzycieli i pokrywania kosztów postępowania upadłościowego oraz podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i prawa obciążonych rzeczowo.
 • Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika - (skutki otwarcia postępowań w stosunku do wierzycieli, tryb ustalania spisu wierzytelności, wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu, formy kontroli przebiegu postępowań, )
 • Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?