Ochrona środowiska

Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne

4 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi regulacjami ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2018 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami:
 • z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne;
 • z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
a także:
 • przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustawy,
 • procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne.

Uczestnicy otrzymają wiedzę nt. ostatnich zmian organizacyjnych, poznają kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej przy gospodarowaniu wodami, zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych i praktykę stosowania nowych przepisów.
Wykładowca omówi regulacje prawne obowiązujące w dniu realizacji szkolenia a także planowane zmiany.

ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządcy/ właściciele urządzeń wodnych,
 • spółki wodne,
 • wszystkie osoby / instytucje zainteresowane tematyką prawa wodnego i aktualizacją przepisów z tego zakresu.


 • I. Zasady ogólne nowej ustawy:

  • jakie zagadnienia reguluje ustawa;
  • wyłączenia z zakresu działania przepisów ustawy;
  • podział na dorzecza, regiony wodne, zlewnie oraz nadzory wodne;
  • organy właściwe w gospodarowaniu wodami;
  • podział wód;

  II. Korzystanie z wód;

  • korzystania powszechne, zwykłe i szczególne, w tym na potrzeby działalności gospodarczej;
  • usługi wodne, w tym trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych;
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne;

  III. Ochrona wód: - cele i podstawowe zasady ochrony wód;

  • które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona;
  • czym jest analiza ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania;

  IV. Ochrona przed powodzią:

  • decyzje wymagane na realizację robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
  • rozporządzenie MGMiŻŚ oraz MIiR z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowo zakresu wymagań iwarunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarachszczególnego zagrożenia powodzią;
  • jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych;

  V. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

  • urządzenia i budowle będące urządzeniami wodnymi;
  • inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych;
  • rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego;
  • kto jest obowiązany utrzymywać urządzenia wodne, a kto urządzenia melioracji wodnych;
  • decyzja legalizacyjna urządzeń wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, a decyzja o ich likwidacji lub o wykonania urządzeń zapobiegających szkodom;
  • w jakich sytuacjach następuje zmiana stanu wody na gruncie, po ilu latach następuje przedawnienie zmian;

  VI. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:

  • które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa;
  • czym jest linia brzegu;
  • jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego;
  • czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami płynącymi;

  VII. Zgoda wodnoprawna:

  • rodzaje zgód wodnoprawnych;
  • ocena wodnoprawna, przypadki w jakich ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można uzyskać przyrzeczenie wodnoprawne,
  • jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;

  VIII. Pozwolenia wodnoprawne:

  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych;
  • jakie obowiązki muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym;
  • kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego;
  • kiedy pozwolenie wodnoprawne podlega zmianie w trybie art. 163 kpa;
  • kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania;
  • kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia;
  • następstwo prawne;
  • kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład;

  VIII. Zgłoszenie wodnoprawne;

  • w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego;
  • kiedy organ może wnieść sprzeciw;

  IX. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

  09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
  10:00 - 11:30 Szkolenie
  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
  11:45 - 13:30 Szkolenie
  13:30 - 14:00 Lunch
  14:00 - 16:00 Szkolenie
  16:00 Zakończenie szkolenia

  Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  590 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


  Ochrona środowiska

  Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne

  4 października 2019 r.

  Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

  CEL SZKOLENIA

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi regulacjami ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2018 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami:
  • z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;
  • z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne;
  • z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
  • z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw;
  • z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
  a także:
  • przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustawy,
  • procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne.

  Uczestnicy otrzymają wiedzę nt. ostatnich zmian organizacyjnych, poznają kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej przy gospodarowaniu wodami, zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych i praktykę stosowania nowych przepisów.
  Wykładowca omówi regulacje prawne obowiązujące w dniu realizacji szkolenia a także planowane zmiany.

  ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządcy/ właściciele urządzeń wodnych,
 • spółki wodne,
 • wszystkie osoby / instytucje zainteresowane tematyką prawa wodnego i aktualizacją przepisów z tego zakresu. • PROGRAM

  I. Zasady ogólne nowej ustawy:

  • jakie zagadnienia reguluje ustawa;
  • wyłączenia z zakresu działania przepisów ustawy;
  • podział na dorzecza, regiony wodne, zlewnie oraz nadzory wodne;
  • organy właściwe w gospodarowaniu wodami;
  • podział wód;

  II. Korzystanie z wód;

  • korzystania powszechne, zwykłe i szczególne, w tym na potrzeby działalności gospodarczej;
  • usługi wodne, w tym trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych;
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne;

  III. Ochrona wód: - cele i podstawowe zasady ochrony wód;

  • które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona;
  • czym jest analiza ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania;

  IV. Ochrona przed powodzią:

  • decyzje wymagane na realizację robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
  • rozporządzenie MGMiŻŚ oraz MIiR z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowo zakresu wymagań iwarunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarachszczególnego zagrożenia powodzią;
  • jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych;

  V. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

  • urządzenia i budowle będące urządzeniami wodnymi;
  • inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych;
  • rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego;
  • kto jest obowiązany utrzymywać urządzenia wodne, a kto urządzenia melioracji wodnych;
  • decyzja legalizacyjna urządzeń wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, a decyzja o ich likwidacji lub o wykonania urządzeń zapobiegających szkodom;
  • w jakich sytuacjach następuje zmiana stanu wody na gruncie, po ilu latach następuje przedawnienie zmian;

  VI. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:

  • które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa;
  • czym jest linia brzegu;
  • jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego;
  • czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami płynącymi;

  VII. Zgoda wodnoprawna:

  • rodzaje zgód wodnoprawnych;
  • ocena wodnoprawna, przypadki w jakich ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można uzyskać przyrzeczenie wodnoprawne,
  • jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;

  VIII. Pozwolenia wodnoprawne:

  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych;
  • jakie obowiązki muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym;
  • kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego;
  • kiedy pozwolenie wodnoprawne podlega zmianie w trybie art. 163 kpa;
  • kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania;
  • kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia;
  • następstwo prawne;
  • kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład;

  VIII. Zgłoszenie wodnoprawne;

  • w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego;
  • kiedy organ może wnieść sprzeciw;

  IX. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.


  HARMONOGRAM

  09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
  10:00 - 11:30 Szkolenie
  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
  11:45 - 13:30 Szkolenie
  13:30 - 14:00 Lunch
  14:00 - 16:00 Szkolenie
  16:00 Zakończenie szkolenia

  PRELEGENCI

  Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.


  CENA SZKOLENIA

  590 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?