Podatki

Zmiany w podatku VAT od września 2019r., listopada 2019r. i stycznia 2020 r. oraz przegląd najnowszych orzeczeń TSUE, NSA i WS.

29 sierpnia 2019 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. “Biała lista podatników VAT” od września 2019r.

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów,
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
  • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
  • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych,
  • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry,
  • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą,
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością.

2. Zmiany w raportowaniu JPK. Nowa struktura JPK FA od 1 lipca 2019 r.

 • Cel wprowadzenia JPK FA (2),
 • Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK FA,
 • Zakres danych generowanych przez JPK FA,
 • Terminy do przekazywania danych dla fiskusa,
 • Sankcje za nieprzekazanie danych.

3. Obowiązkowy split payment od listopada 2019r.

 • Nowy załącznik nr 15 do ustawy -- wykaz towarów i usług objętych split payment,
 • Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy,
 • Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur,
 • Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT -- istotna zmiana zasad, - Zbiorcze przelewy split payment,
 • Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT. Co jeszcze będzie można płacić z rachunku VAT,
 • Zwrot VAT na rachunek VAT,
 • Przelew z rachunku VAT na konto główne.

4. Projekt nowej matrycy stawek VAT od listopada 2019r.

 • rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej,
 • charakterystyka nomenklatury scalonej,
 • nowe zasady ustalania stawek VAT,
 • towary co do których podatek VAT zostanie obniżony,
 • towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony,

5. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od listopada 2019r.

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
 • elementy WIS,
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS?,
 • postępowanie w sprawie wydania WIS,
 • zaskarżalność decyzji o WIS.

6. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów w podatku VAT.

 • bon jednego przeznaczenia,
 • bon różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów.

7. Planowana likwidacja deklaracji VAT

 • projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 -- dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT,
 • korzyści dla podatników dotyczące likwidacji VAT.

8. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r. wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 2018r. nr 2018/1912:

 • Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%,
 • Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%,
 • Dokumenty dodatkowe, Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off Stock.

9. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe dot. rozliczania VAT.

 • Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. w sprawia zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wcześniejsze orzecznictwo krajowe dotyczące tej problematyki,
 • Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący zasad rozliczania kart paliwowych,
 • Ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących,
 • Orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur,
 • Orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz “rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy,
 • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie problematyki ciągłości transakcji w przypadku międzynarodowego obrotu towarowego.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 21 08

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 21 08

349 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby po 21 08

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Zmiany w podatku VAT od września 2019r., listopada 2019r. i stycznia 2020 r. oraz przegląd najnowszych orzeczeń TSUE, NSA i WS.

29 sierpnia 2019 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. “Biała lista podatników VAT” od września 2019r.

 • system kompleksowej weryfikacji kontrahentów,
 • likwidacja dotychczasowych rejestrów:
  • wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT,
  • wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona,
  • wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych,
  • nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry,
  • struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą,
 • sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością.

2. Zmiany w raportowaniu JPK. Nowa struktura JPK FA od 1 lipca 2019 r.

 • Cel wprowadzenia JPK FA (2),
 • Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK FA,
 • Zakres danych generowanych przez JPK FA,
 • Terminy do przekazywania danych dla fiskusa,
 • Sankcje za nieprzekazanie danych.

3. Obowiązkowy split payment od listopada 2019r.

 • Nowy załącznik nr 15 do ustawy -- wykaz towarów i usług objętych split payment,
 • Likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia (uchylenie załączników 11, 13 i 14 do ustawy,
 • Sankcje za pominięcie metody split payment przy przelewie bądź przy wystawianiu faktur,
 • Solidarna odpowiedzialność za zaległość dostawcy w VAT -- istotna zmiana zasad, - Zbiorcze przelewy split payment,
 • Poszerzenie katalogu obciążeń z rachunku VAT. Co jeszcze będzie można płacić z rachunku VAT,
 • Zwrot VAT na rachunek VAT,
 • Przelew z rachunku VAT na konto główne.

4. Projekt nowej matrycy stawek VAT od listopada 2019r.

 • rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej,
 • charakterystyka nomenklatury scalonej,
 • nowe zasady ustalania stawek VAT,
 • towary co do których podatek VAT zostanie obniżony,
 • towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony,

5. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od listopada 2019r.

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,
 • elementy WIS,
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS?,
 • postępowanie w sprawie wydania WIS,
 • zaskarżalność decyzji o WIS.

6. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów w podatku VAT.

 • bon jednego przeznaczenia,
 • bon różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów.

7. Planowana likwidacja deklaracji VAT

 • projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 -- dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT,
 • korzyści dla podatników dotyczące likwidacji VAT.

8. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r. wskutek wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE z dnia 4 grudnia 2018r. nr 2018/1912:

 • Nowe zasady dokumentowania WDT i nowe dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0%,
 • Pisemne oświadczenie nabywcy towarów o dotarciu towarów do jego magazynu na terytorium UE dostarczone do 10 -go następnego miesiąca po dostawie pod groźbą utraty prawa do stosowania stawki 0%,
 • Dokumenty dodatkowe, Nowa ewidencja, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off Stock.

9. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe dot. rozliczania VAT.

 • Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. w sprawia zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wcześniejsze orzecznictwo krajowe dotyczące tej problematyki,
 • Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący zasad rozliczania kart paliwowych,
 • Ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących,
 • Orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur,
 • Orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz “rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy,
 • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie problematyki ciągłości transakcji w przypadku międzynarodowego obrotu towarowego.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 21 08

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 21 08

349 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby po 21 08


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?