Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - decyzje środowiskowe, pozwolenia, zezwolenia, sankcje

26 - 27 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy o właściwej kolejności uzyskiwania decyzji i zgód w procesie inwestycyjno-budowlanym a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie w zakresie weryfikacji złożonej dokumentacji, sprawdzenie wymogów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zdobycie wiedzy w obszarze skutków wydania decyzji mających braki formalne (brak oceny oddziaływania na środowisko, zaniechanie przełożenia postanowień decyzji środowiskowej na treść pozwolenia na budowę ? konsekwencje dla inwestora i dla organu administracji), uzdrowienie samowoli budowlanej w kontekście postępowania środowiskowego, omówienie wymagań w zakresie ochrony środowiska dla oddawanego do użytku i eksploatowanego budynku, w tym sposobu dokumentowania spełnienia wymogów prawa.

Adresaci szkolenia:

Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy wszystkie osoby, które uczestniczą w realizacji procesu inwestycyjnego i wypełniają obowiązki związane z ochroną środowiska. Zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej (instytucje nadzorujące, opiniujące, instytucje wydające decyzje środowiskowe, pracowników starostw powiatowych, którzy wydają pozwolenia na budowę/przyjmują zgłoszenia, inne) jak również przedstawicieli inwestorów i wykonawców. Szkolenie polecamy organom udzielającym dofinansowania ze środków unijnych dla inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. Zagadnienia ogólne:

 • źródła prawa ochrony środowiska w kontekście procesu inwestycyjnego - akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, w tym - powiązania norm prawnych wynikających z różnych przepisów prawa administracyjnego (prawa planowania i zagospodarowania i planowania przestrzennego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie zabytków i specustaw) - omówienie regulacji unijnej i krajowej, obejmującej:
  • dyrektywy w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
  • przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • system ocen oddziaływania na środowisko,
  • zgody wodnoprawne,
  • proces inwestycyjny w oparciu o prawo budowlane,
  • rola specustaw w procesie inwestycyjnym,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne akty prawa miejscowego w związku z realizacją inwestycji:
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i określenie sposobu lokalizacji inwestycji z mpzp,
  • program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program ochrony powietrza, uchwała antysmogowa, park kulturowy i ochrona zabytków, inne uchwały ws. powołania form ochrony przyrody (w tym krajobrazu) i inne akty ograniczające możliwość realizacji inwestycji
  • obszary Natura 2000 i zarządzenia ws. planów zadań ochronnych,
 • akty administracyjne wymagane w procesie inwestycyjnym:
  • koncepcja ciągu działań w procesie inwestycyjnym,
  • decyzje, zezwolenia i pozwolenia oraz zgody - charakter prawny, kolejność uzyskiwania,
 • podstawowe pojęcia w prawie ochrony środowiska:
  • emisja i zanieczyszczenie,
  • instalacja, zakład, urządzenie,
  • tytuł prawny,
  • podmiot korzystający ze środowiska, przedsiębiorca, prowadzący instalację, władający instalacją, użytkownik urządzenia,
  • pozwolenie na korzystanie ze środowiska (pozwolenie emisyjne),
  • zgoda wodnoprawna.

2. Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ):

 • ustalenia wstępne:
  • pojęcie przedsięwzięcia,
  • rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (I i II grupa)
 • kiedy decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana?:
  • kwalifikowanie przedsięwzięć - zmiana użytkowania, budowa/rozbudowa/montaż, przedsięwzięcia powiązane technologicznie i funkcjonalnie
 • postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • oddziaływanie na obszar Natura 2000,
  • oddziaływanie na cele środowiskowe dla wód - nowe wymagania Prawa wodnego,
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
  • właściwość organów i współdziałanie - (w tym nowe organy współdziałające - organ właściwy ds. pozwoleń zintegrowanych oraz do wydania zgody wodnoprawnej),
  • strony postępowania,
  • udział społeczny w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób jego dokumentowania,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z I i II grupy,
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • jak weryfikować prawidłowość procedury ooś w kontekście dofinansowania ze środków unijnych?

3. Ochrona środowiska a tzw. lex deweloper:

 • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
 • ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych a decyzja środowiskowa,
 • uchwała rady gminy a studium i park kulturowy,
 • udział społeczny w postępowaniu.

4. Prawo budowlane a ochrona środowiska:

 • podstawowe pojęcia - proces inwestycyjno-budowlany, obiekt budowlany, inwestor itp.,
 • ochrona środowiska w przepisach prawa budowlanego,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - weryfikacja zgodności wniosku z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, “mała zmiana budowlana”, administracyjne kary pieniężne,
 • pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana, koncepcja milczącej zgody organu,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego a zmiana lub wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę,
 • “uzdrowienie” samowoli budowlanej a brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Pozostałe akty administracyjne w procesie inwestycyjnym:

 • relacja zezwoleń inwestycyjnych (decyzji wykonawczych) do pozwoleń emisyjnych - założenia, relacja, kolejność uzyskiwania,
 • zgoda na wycinkę drzew i krzewów,
 • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wraz z najnowszymi zmianami - operat pożarniczy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a zgłoszenie instalacji,
 • zgody wodnoprawne.

6. Pozostałe wymogi w procesie inwestycyjnym:

 • Pomiary emisji, ich ewidencjonowanie i raportowanie,
 • zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
 • obowiązki informacyjne: Analiza porealizacyjna, oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji i zakończenia rozruchu instalacji, raport początowy, audyt energetyczny,
 • utrzymanie budynków.

8. Sankcje za nieprzestrzeganie wymogów prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym:

 • Rodzaje sankcji: grzywny, administracyjne kary pieniężne, kary pozbawienia wolności itp.
 • Odpowiedzialność administracyjna (kary Pieniężne, wstrzymanie pracy instalacji, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia emisyjnego),
 • Odpowiedzialność karna (kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko środowisku),
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody (majątkowe) i uszczerbki (szkody na osobie), roszczenia negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń).
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współautor raportów ewaluacyjnych i prognoz OOŚ oraz opinii prawnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - decyzje środowiskowe, pozwolenia, zezwolenia, sankcje

26 - 27 września 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy o właściwej kolejności uzyskiwania decyzji i zgód w procesie inwestycyjno-budowlanym a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie w zakresie weryfikacji złożonej dokumentacji, sprawdzenie wymogów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zdobycie wiedzy w obszarze skutków wydania decyzji mających braki formalne (brak oceny oddziaływania na środowisko, zaniechanie przełożenia postanowień decyzji środowiskowej na treść pozwolenia na budowę ? konsekwencje dla inwestora i dla organu administracji), uzdrowienie samowoli budowlanej w kontekście postępowania środowiskowego, omówienie wymagań w zakresie ochrony środowiska dla oddawanego do użytku i eksploatowanego budynku, w tym sposobu dokumentowania spełnienia wymogów prawa.

Adresaci szkolenia:

Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy wszystkie osoby, które uczestniczą w realizacji procesu inwestycyjnego i wypełniają obowiązki związane z ochroną środowiska. Zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej (instytucje nadzorujące, opiniujące, instytucje wydające decyzje środowiskowe, pracowników starostw powiatowych, którzy wydają pozwolenia na budowę/przyjmują zgłoszenia, inne) jak również przedstawicieli inwestorów i wykonawców. Szkolenie polecamy organom udzielającym dofinansowania ze środków unijnych dla inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PROGRAM

1. Zagadnienia ogólne:

 • źródła prawa ochrony środowiska w kontekście procesu inwestycyjnego - akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, w tym - powiązania norm prawnych wynikających z różnych przepisów prawa administracyjnego (prawa planowania i zagospodarowania i planowania przestrzennego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie zabytków i specustaw) - omówienie regulacji unijnej i krajowej, obejmującej:
  • dyrektywy w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
  • przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • system ocen oddziaływania na środowisko,
  • zgody wodnoprawne,
  • proces inwestycyjny w oparciu o prawo budowlane,
  • rola specustaw w procesie inwestycyjnym,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne akty prawa miejscowego w związku z realizacją inwestycji:
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i określenie sposobu lokalizacji inwestycji z mpzp,
  • program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program ochrony powietrza, uchwała antysmogowa, park kulturowy i ochrona zabytków, inne uchwały ws. powołania form ochrony przyrody (w tym krajobrazu) i inne akty ograniczające możliwość realizacji inwestycji
  • obszary Natura 2000 i zarządzenia ws. planów zadań ochronnych,
 • akty administracyjne wymagane w procesie inwestycyjnym:
  • koncepcja ciągu działań w procesie inwestycyjnym,
  • decyzje, zezwolenia i pozwolenia oraz zgody - charakter prawny, kolejność uzyskiwania,
 • podstawowe pojęcia w prawie ochrony środowiska:
  • emisja i zanieczyszczenie,
  • instalacja, zakład, urządzenie,
  • tytuł prawny,
  • podmiot korzystający ze środowiska, przedsiębiorca, prowadzący instalację, władający instalacją, użytkownik urządzenia,
  • pozwolenie na korzystanie ze środowiska (pozwolenie emisyjne),
  • zgoda wodnoprawna.

2. Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ):

 • ustalenia wstępne:
  • pojęcie przedsięwzięcia,
  • rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (I i II grupa)
 • kiedy decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana?:
  • kwalifikowanie przedsięwzięć - zmiana użytkowania, budowa/rozbudowa/montaż, przedsięwzięcia powiązane technologicznie i funkcjonalnie
 • postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • oddziaływanie na obszar Natura 2000,
  • oddziaływanie na cele środowiskowe dla wód - nowe wymagania Prawa wodnego,
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
  • właściwość organów i współdziałanie - (w tym nowe organy współdziałające - organ właściwy ds. pozwoleń zintegrowanych oraz do wydania zgody wodnoprawnej),
  • strony postępowania,
  • udział społeczny w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób jego dokumentowania,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z I i II grupy,
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • jak weryfikować prawidłowość procedury ooś w kontekście dofinansowania ze środków unijnych?

3. Ochrona środowiska a tzw. lex deweloper:

 • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
 • ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych a decyzja środowiskowa,
 • uchwała rady gminy a studium i park kulturowy,
 • udział społeczny w postępowaniu.

4. Prawo budowlane a ochrona środowiska:

 • podstawowe pojęcia - proces inwestycyjno-budowlany, obiekt budowlany, inwestor itp.,
 • ochrona środowiska w przepisach prawa budowlanego,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - weryfikacja zgodności wniosku z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, “mała zmiana budowlana”, administracyjne kary pieniężne,
 • pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana, koncepcja milczącej zgody organu,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego a zmiana lub wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę,
 • “uzdrowienie” samowoli budowlanej a brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Pozostałe akty administracyjne w procesie inwestycyjnym:

 • relacja zezwoleń inwestycyjnych (decyzji wykonawczych) do pozwoleń emisyjnych - założenia, relacja, kolejność uzyskiwania,
 • zgoda na wycinkę drzew i krzewów,
 • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wraz z najnowszymi zmianami - operat pożarniczy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji,
 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a zgłoszenie instalacji,
 • zgody wodnoprawne.

6. Pozostałe wymogi w procesie inwestycyjnym:

 • Pomiary emisji, ich ewidencjonowanie i raportowanie,
 • zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
 • obowiązki informacyjne: Analiza porealizacyjna, oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji i zakończenia rozruchu instalacji, raport początowy, audyt energetyczny,
 • utrzymanie budynków.

8. Sankcje za nieprzestrzeganie wymogów prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym:

 • Rodzaje sankcji: grzywny, administracyjne kary pieniężne, kary pozbawienia wolności itp.
 • Odpowiedzialność administracyjna (kary Pieniężne, wstrzymanie pracy instalacji, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia emisyjnego),
 • Odpowiedzialność karna (kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko środowisku),
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody (majątkowe) i uszczerbki (szkody na osobie), roszczenia negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń).

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współautor raportów ewaluacyjnych i prognoz OOŚ oraz opinii prawnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?