Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w 2019 r. na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

31 maja 2019 r.

Hotel Scandic Gdansk, ul. Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Szkolenie obejmuje przegląd prawa Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącego klasyfikacji odpadów, właściwości odpadów, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów oraz prawa krajowego w zakresie ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz ze zmianami obowiązującymi od września 2018 r., a także w świetle najnowszych orzeczeń organów odwoławczych, WSA oraz NSA, a także zmiany prawne obowiązujące od 2020 r. Uwaga! Nowa ewidencja odpadów od dnia 1 maja 2019 r."

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych stykają się z problematyką dotyczącą gospodarowania odpadami, m.in. sporządzających dokumentacje techniczne, wykonujących zadania organów administracji publicznej, stosujących prawo w praktyce.

1.Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.

2.Założenia nowelizacji ustaw o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. 2018, poz. 1564 i 1592).

3.Decyzje administracyjne wymagane w gospodarowaniu odpadami: zezwolenia odpadowe a pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

4.Posiadacz a wytwórca, zbierający jako posiadacz pierwotny lub wtórny, przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

5.Zwolnienia z obowiązków zmiany posiadanych decyzji administracyjnych.

6.Rejestr - kogo dotyczy, kiedy się rejestrować, ważne terminy dotyczące rejestru, dokonywanie aktualizacji w rejestrze, opłaty, stosowanie numeru rejestrowego.

7.Magazynowanie oraz składowanie odpadów - zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, skrócenie czasu magazynowania odpadów, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia, kontrole Państwowej Straży Pożarnej, zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

8.Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie przepisów prawa UE.

9.Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

10.Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

11.Właściwość organów wydających zezwolenia i pozwolenia, w tym uprawnienia kontrolne

12.Uprawnienia - pozwolenia/zezwolenia obejmujące zbieranie i przetwarzanie odpadów

13.Decyzje na wytwarzanie produktów ubocznych

14.Transport odpadów dokumenty potwierdzające transport odpadów, znakowanie pojazdów, nowe kary za niezgodny z prawem transport odpadów.

15.Ewidencja i sprawozdawczość -praktyczne stosowanie numerów rejestrowych

16.Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.

17.Nowe zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

18.Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców posiadających decyzje na zbieranie odpadów.

19.Zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji mające obowiązywać od 2020 r.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie w branży konsultingowej. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 22.05

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 22.05

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w 2019 r. na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

31 maja 2019 r.

Hotel Scandic Gdansk, ul. Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Szkolenie obejmuje przegląd prawa Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącego klasyfikacji odpadów, właściwości odpadów, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów oraz prawa krajowego w zakresie ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz ze zmianami obowiązującymi od września 2018 r., a także w świetle najnowszych orzeczeń organów odwoławczych, WSA oraz NSA, a także zmiany prawne obowiązujące od 2020 r. Uwaga! Nowa ewidencja odpadów od dnia 1 maja 2019 r."

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach wykonywanych obowiązków służbowych stykają się z problematyką dotyczącą gospodarowania odpadami, m.in. sporządzających dokumentacje techniczne, wykonujących zadania organów administracji publicznej, stosujących prawo w praktyce.


PROGRAM

1.Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.

2.Założenia nowelizacji ustaw o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. 2018, poz. 1564 i 1592).

3.Decyzje administracyjne wymagane w gospodarowaniu odpadami: zezwolenia odpadowe a pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

4.Posiadacz a wytwórca, zbierający jako posiadacz pierwotny lub wtórny, przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

5.Zwolnienia z obowiązków zmiany posiadanych decyzji administracyjnych.

6.Rejestr - kogo dotyczy, kiedy się rejestrować, ważne terminy dotyczące rejestru, dokonywanie aktualizacji w rejestrze, opłaty, stosowanie numeru rejestrowego.

7.Magazynowanie oraz składowanie odpadów - zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, skrócenie czasu magazynowania odpadów, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia, kontrole Państwowej Straży Pożarnej, zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

8.Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie przepisów prawa UE.

9.Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

10.Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

11.Właściwość organów wydających zezwolenia i pozwolenia, w tym uprawnienia kontrolne

12.Uprawnienia - pozwolenia/zezwolenia obejmujące zbieranie i przetwarzanie odpadów

13.Decyzje na wytwarzanie produktów ubocznych

14.Transport odpadów dokumenty potwierdzające transport odpadów, znakowanie pojazdów, nowe kary za niezgodny z prawem transport odpadów.

15.Ewidencja i sprawozdawczość -praktyczne stosowanie numerów rejestrowych

16.Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.

17.Nowe zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

18.Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców posiadających decyzje na zbieranie odpadów.

19.Zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji mające obowiązywać od 2020 r.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie w branży konsultingowej. Autor publikacji, trener na szkoleniach.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 22.05

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 22.05


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?