Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany i praktyka. Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

13 czerwca 2019 r.

hotel Mercure Wrocław Centrum

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Od 05.09.2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592). Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia najnowszymi zmianami z ustawie i przygotowanie do spełniania nowych wymogów prawnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami przepisów dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami wprowadzonymi przez 3 ustawy uchwalone 20 lipca 2018 r.:
 • zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592)
 • zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479)
 • zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1564).
W szczególności będą to kwestie związane z nowymi obowiązkami: monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów , transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, nowymi wymaganiami dla wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami i załączników do tych wniosków, zabezpieczeniem roszczeń, obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji. Zostaną omówione również inne zagadnienia związane z obowiązkami ciążącymi na podmiotach w zakresie gospodarki odpadami - wpisem do rejestru i prowadzeniem ewidencji odpadów oraz składaniem sprawozdań. Zaprezentowane zostaną również nowe przepisy wykonawcze z zakresu będącego przedmiotem szkolenia jak również sygnalizowane będą przygotowywane zmiany z zakresu gospodarki odpadami.

Adresaci szkolenia
Przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele firm zajmujący się odpadami, pracownicy działów ochrony środowiska, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie tematu szkolenia.

1.Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:

 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • dopuszczalny czas magazynowania,
 • kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

2.Wymagania dotyczące transportu odpadów:

 • oznakowanie środków transportu odpadów,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów,
 • sposób wykonywania transportu odpadów,
 • kto może kontrolować transportujących odpady,
 • odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów,
 • miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń,
 • transport odpadów niebezpiecznych,
 • zwolnienia z obowiązków dotyczących transportu.

3.Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów.

4.Fakultatywne i obligatoryjne przypadki wstrzymywania działalności posiadacza odpadów przez wioś.

5.Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:

 • rodzaje wymaganych decyzji,
 • organy właściwe do wydania decyzji,
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego,
 • zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia,
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i termin wykonania obowiązku,
 • sankcji dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

6.Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

 • kategorie podmiotów objęte obowiązkiem,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.

7.Przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu".

8.Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:

 • uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
 • aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.

9.Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

10.Procedura uznania za produkt uboczny.

11.Sygnalizacja zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Radca prawny specjalizujący się w obszrze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 04.06.

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 04.06

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany i praktyka. Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

13 czerwca 2019 r.

hotel Mercure Wrocław Centrum

CEL SZKOLENIA

Od 05.09.2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592). Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia najnowszymi zmianami z ustawie i przygotowanie do spełniania nowych wymogów prawnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami przepisów dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami wprowadzonymi przez 3 ustawy uchwalone 20 lipca 2018 r.:
 • zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1592)
 • zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479)
 • zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1564).
W szczególności będą to kwestie związane z nowymi obowiązkami: monitoringiem wizyjnym miejsc magazynowania i składowania odpadów , transportem odpadów, wykonaniem operatu przeciwpożarowego, nowymi wymaganiami dla wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami i załączników do tych wniosków, zabezpieczeniem roszczeń, obowiązkiem zmiany posiadanych decyzji. Zostaną omówione również inne zagadnienia związane z obowiązkami ciążącymi na podmiotach w zakresie gospodarki odpadami - wpisem do rejestru i prowadzeniem ewidencji odpadów oraz składaniem sprawozdań. Zaprezentowane zostaną również nowe przepisy wykonawcze z zakresu będącego przedmiotem szkolenia jak również sygnalizowane będą przygotowywane zmiany z zakresu gospodarki odpadami.

Adresaci szkolenia
Przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele firm zajmujący się odpadami, pracownicy działów ochrony środowiska, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie tematu szkolenia.

PROGRAM

1.Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:

 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • dopuszczalny czas magazynowania,
 • kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

2.Wymagania dotyczące transportu odpadów:

 • oznakowanie środków transportu odpadów,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów,
 • sposób wykonywania transportu odpadów,
 • kto może kontrolować transportujących odpady,
 • odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów,
 • miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń,
 • transport odpadów niebezpiecznych,
 • zwolnienia z obowiązków dotyczących transportu.

3.Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów.

4.Fakultatywne i obligatoryjne przypadki wstrzymywania działalności posiadacza odpadów przez wioś.

5.Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:

 • rodzaje wymaganych decyzji,
 • organy właściwe do wydania decyzji,
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego,
 • zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia,
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i termin wykonania obowiązku,
 • sankcji dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

6.Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

 • kategorie podmiotów objęte obowiązkiem,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.

7.Przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu".

8.Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:

 • uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
 • aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.

9.Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

10.Procedura uznania za produkt uboczny.

11.Sygnalizacja zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


HARMONOGRAM

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w obszrze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 04.06.

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 04.06


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?