Podatki

Sporządzanie sprawozdań online do KRS oraz zagadnienia związane z zamknięciem roku.

21 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Cel szkolenia: - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego i bilansowego a wynikającymi z uregulowań prawa. - Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych. Korzyści dla uczestników: - Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z dokonywaniem sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. - Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu. - Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym do KRS. Profil uczestnika: - Główni Księgowi i księgowi; - pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań; - Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.I. Bilansowe zamknięcie roku - obowiązujące dokumenty za 2018 r.

1.Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej jako zasada

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat;
 • Cash flow
 • Informacja dodatkowa
 • Wprowadzenie
 • Przejściówka jako NOWY obowiązkowy element.

2. Dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym:

 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 • Uchwała o podziale zysku/ sposobie pokrycia straty;
 • Opinia i raport biegłego - zarys zmian;
 • Potwierdzenie sald;

3. Problemy praktyczne związane z zamknięciem roku:

 • Termin 31 m1rca 2019 r. co oznacza dla podmiotów - jaka forma jest właściwa?
 • PDF a XSD - jaka różnica?
 • Schematy e-sprawozdań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla podmiotów specjalnych;
 • Schemat dla podmiotów niezarejestrowanych do KRS;
 • Schematy dla podmiotów rozliczających się na zasadzie MSR-ów a struktury czy są?
 • Podłączanie pod e-sprawozdania opinii biegłego - techniczne aspekty;
 • Sposoby podpisywania sprawozdania finansowego;
 • Podpisywanie e-sprawozdań przez nierezydentów;
 • Wersja papierowa sprawozdania finansowego czy jest ważna?

4. Wysyłka e- sprawozdania finansowego i innych dokumentów:

 • Termin wysłania - czy trzeba wysłać razem z CIT -8?
 • Portal e-Puap a portal s24;
 • Problemy techniczne związane z wysyłką e-sprawozdań;
 • Potwierdzenie wysyłki;
 • Czy można wysłać dokumenty 2 razy?
 • Potwierdzenie dotyczące wysłki.

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:

 • Przejściówka w formie elektronicznej;
 • Wariant porównawczy przejściówki (2017 r. i 2018 r.) schemat;
 • Termin na wysłanie przejściówki;
 • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
 • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:

 • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
 • Odsetki naliczone a otrzymane;
 • Rozliczanie faktur korygujących
 • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;

3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
 • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
 • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
 • Cienka kapitalizacja w 2018 r. i latach poprzednich - zasady rozliczeń.

III Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2019 r.:

1. Nowe dane w CIT - 8 za 2018 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2018 r.;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

2. Załączniki do zeznania rocznego:

 • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT - ST zasady wypełniania i stosowania;
 • CIT - D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
 • CIT - O - w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
 • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT - O;
 • Nowy załącznik CIT - TP i PIT - TP obowiązujący dla transakcji z podmiotami owiązanymi powstałymi w 2018 r.
 • Nowe sprawozdanie dotyczące podmiotów powiązanych i wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych - składane do końca września 2019 r.

3. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Druki wynikające z ordynacji podatkowej: ORD - U, ORD - W;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W;

4. Dyskusja z uczestnikami

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Sporządzanie sprawozdań online do KRS oraz zagadnienia związane z zamknięciem roku.

21 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Cel szkolenia: - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego i bilansowego a wynikającymi z uregulowań prawa. - Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych. Korzyści dla uczestników: - Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z dokonywaniem sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. - Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu. - Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym do KRS. Profil uczestnika: - Główni Księgowi i księgowi; - pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań; - Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.
PROGRAM

I. Bilansowe zamknięcie roku - obowiązujące dokumenty za 2018 r.

1.Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej jako zasada

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat;
 • Cash flow
 • Informacja dodatkowa
 • Wprowadzenie
 • Przejściówka jako NOWY obowiązkowy element.

2. Dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym:

 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 • Uchwała o podziale zysku/ sposobie pokrycia straty;
 • Opinia i raport biegłego - zarys zmian;
 • Potwierdzenie sald;

3. Problemy praktyczne związane z zamknięciem roku:

 • Termin 31 m1rca 2019 r. co oznacza dla podmiotów - jaka forma jest właściwa?
 • PDF a XSD - jaka różnica?
 • Schematy e-sprawozdań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla podmiotów specjalnych;
 • Schemat dla podmiotów niezarejestrowanych do KRS;
 • Schematy dla podmiotów rozliczających się na zasadzie MSR-ów a struktury czy są?
 • Podłączanie pod e-sprawozdania opinii biegłego - techniczne aspekty;
 • Sposoby podpisywania sprawozdania finansowego;
 • Podpisywanie e-sprawozdań przez nierezydentów;
 • Wersja papierowa sprawozdania finansowego czy jest ważna?

4. Wysyłka e- sprawozdania finansowego i innych dokumentów:

 • Termin wysłania - czy trzeba wysłać razem z CIT -8?
 • Portal e-Puap a portal s24;
 • Problemy techniczne związane z wysyłką e-sprawozdań;
 • Potwierdzenie wysyłki;
 • Czy można wysłać dokumenty 2 razy?
 • Potwierdzenie dotyczące wysłki.

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:

 • Przejściówka w formie elektronicznej;
 • Wariant porównawczy przejściówki (2017 r. i 2018 r.) schemat;
 • Termin na wysłanie przejściówki;
 • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
 • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:

 • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
 • Odsetki naliczone a otrzymane;
 • Rozliczanie faktur korygujących
 • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;

3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
 • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
 • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
 • Cienka kapitalizacja w 2018 r. i latach poprzednich - zasady rozliczeń.

III Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2019 r.:

1. Nowe dane w CIT - 8 za 2018 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2018 r.;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

2. Załączniki do zeznania rocznego:

 • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT - ST zasady wypełniania i stosowania;
 • CIT - D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
 • CIT - O - w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
 • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT - O;
 • Nowy załącznik CIT - TP i PIT - TP obowiązujący dla transakcji z podmiotami owiązanymi powstałymi w 2018 r.
 • Nowe sprawozdanie dotyczące podmiotów powiązanych i wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych - składane do końca września 2019 r.

3. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Druki wynikające z ordynacji podatkowej: ORD - U, ORD - W;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W;

4. Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?