Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska - najważniejsze regulacje prawne w 2019 r

24 - 25 czerwca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1090 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza oraz omawia kwestie sprawozdawczości środowiskowej w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.

CEL SZKOLENIA

 • nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności realizacji obowiązków przedsiębiorców wynikających z aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska.
 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • ograniczenie ryzyka (operacyjnego, finansowego, technicznego) związanego z niespełnieniem wymagań prawa ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji zabezpieczenie firmy i uniknięcie dotkliwych sankcji karnych,
 • dostraczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych.
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.

Dzień I

1.Prawodawstwo ochrony środowiska (wraz z ostatnimi zmianami) - mające wpływ na działalność przedsiębiorstw.

2.Ostatnie zmiany w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska i ogólnie w gospodarce odpadami.

3.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska.

4.Pozwolenia, zgłoszenie i inne decyzje środowiskowe.

5.Emisja do powietrza - źródła powodujące obowiązki środowiskowe.

6.Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • Wdrożenie dyrektywy MCP,
 • Nowe konkluzje BAT,
 • Objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
 • Standardy emisyjne.

7.Zmiany w ustawie o odpadach:

 • zakres BDO i rejestru,
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
 • nowe zasady związane z transportem odpadów,
 • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • wytwórca odpadów - obowiązek sporządzenia operatu p.poż,
 • obowiązek dostosowania posiadany decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zbierających lub/i przetwarzających odpady - identyfikacja barier.

8.Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wyposażenie zakładu przetwarzania,
 • zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
 • ewidencja i sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania,
 • obowiązek poddawania się audytom zewnętrznym.
 • Warsztaty - prowadzenie ewidencji, sprawozdawczość, wnioski do BDO, najważniejsze szczegóły wniosków z zakresu gospodarki odpadami

9.Gospodarka substancjami chemicznymi - założenia REACH i CLP:

 • klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin - obowiązki ewidencyjne,
 • karta charakterystyki - do czego jest potrzebna,
 • obowiązki w zakresie magazynowania.

Dzień II

1.Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

 • Kwalifikacja ryzyka - omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • Zgłoszenie prowadzenia zakładu - co powinno zawierać zgłoszenie, do kogo i w jakim terminie należy złożyć zgłoszenie,
 • Zatwierdzanie raportu przez PSP i WIOŚ,
 • Obowiązek analizy raportu o bezpieczeństwie co 5 lat,
 • Rozpoczęcie działalności zakładu o dużym ryzyku lub o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe.

2.Gospodarka wodno-ściekowa:

 • zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego,
 • system naliczania i poboru opłat,
 • system pozwoleń i zgód wodnoprawnych,
 • zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska wodnego,
 • Pomiary i sprawozdawczość.

3.KOBiZE - podstawowe informacje:

 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • planowane zmiany dot. raportowania.

4.Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • nowe zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
 • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań,
 • omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu dostosowania f-gazów.

5.Ocena oddziaływania na środowisko od 2018 r.:

 • miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym - zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian,
 • zasady kwalifikacji do przedsięwzięć do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzania OOŚ,
 • przedsięwzięcia dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),
 • zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU - nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ,
 • nowe organy w ocenach oddziaływania na środowisko (organ właściwy do spraw ocen wodnoprawnych) wprowadzone m.in. nowym Prawem Wodnym od 1 stycznia 2018 r. - organy prowadzące OOŚ i współdziałające - ich kompetencje i rola w OOŚ,
 • zakres i podział kompetencji jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi”,
 • kompetencje w OOŚ.

6.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.

7.Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków i za “przestępstwa” przeciw środowisku.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 13.06.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Prawo ochrony środowiska - najważniejsze regulacje prawne w 2019 r

24 - 25 czerwca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska a także poddaje analizie obszary związane z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami, emisjami zanieczyszczeń do powietrza oraz omawia kwestie sprawozdawczości środowiskowej w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną realizację obowiązków oraz zwrócenie uwagi na zmiany w przepisach, zarówno obowiązujące jak i te, których wejście w życie zasygnalizowano w projektach nowych aktów prawnych.

CEL SZKOLENIA

 • nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności realizacji obowiązków przedsiębiorców wynikających z aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska.
 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • ograniczenie ryzyka (operacyjnego, finansowego, technicznego) związanego z niespełnieniem wymagań prawa ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji zabezpieczenie firmy i uniknięcie dotkliwych sankcji karnych,
 • dostraczenie uczestnikom odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie?, lecz także"jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie polecamy przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach administracji publicznej, zakładach produkcyjnych, firmach usługowych.
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują zdobyć kompleksową wiedzę na temat przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych.


PROGRAM

Dzień I

1.Prawodawstwo ochrony środowiska (wraz z ostatnimi zmianami) - mające wpływ na działalność przedsiębiorstw.

2.Ostatnie zmiany w kontrolach Inspekcji Ochrony Środowiska i ogólnie w gospodarce odpadami.

3.Kalendarz obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska.

4.Pozwolenia, zgłoszenie i inne decyzje środowiskowe.

5.Emisja do powietrza - źródła powodujące obowiązki środowiskowe.

6.Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • Wdrożenie dyrektywy MCP,
 • Nowe konkluzje BAT,
 • Objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
 • Standardy emisyjne.

7.Zmiany w ustawie o odpadach:

 • zakres BDO i rejestru,
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
 • nowe zasady związane z transportem odpadów,
 • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • wytwórca odpadów - obowiązek sporządzenia operatu p.poż,
 • obowiązek dostosowania posiadany decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zbierających lub/i przetwarzających odpady - identyfikacja barier.

8.Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • nowy podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wyposażenie zakładu przetwarzania,
 • zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
 • ewidencja i sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania,
 • obowiązek poddawania się audytom zewnętrznym.
 • Warsztaty - prowadzenie ewidencji, sprawozdawczość, wnioski do BDO, najważniejsze szczegóły wniosków z zakresu gospodarki odpadami

9.Gospodarka substancjami chemicznymi - założenia REACH i CLP:

 • klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin - obowiązki ewidencyjne,
 • karta charakterystyki - do czego jest potrzebna,
 • obowiązki w zakresie magazynowania.

Dzień II

1.Zasady działania zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

 • Kwalifikacja ryzyka - omówienie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • Zgłoszenie prowadzenia zakładu - co powinno zawierać zgłoszenie, do kogo i w jakim terminie należy złożyć zgłoszenie,
 • Zatwierdzanie raportu przez PSP i WIOŚ,
 • Obowiązek analizy raportu o bezpieczeństwie co 5 lat,
 • Rozpoczęcie działalności zakładu o dużym ryzyku lub o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowe.

2.Gospodarka wodno-ściekowa:

 • zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego,
 • system naliczania i poboru opłat,
 • system pozwoleń i zgód wodnoprawnych,
 • zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska wodnego,
 • Pomiary i sprawozdawczość.

3.KOBiZE - podstawowe informacje:

 • czym jest KOBIZE i kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • na co zwracać szczególną uwagę?
 • planowane zmiany dot. raportowania.

4.Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • nowe zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
 • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
 • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań,
 • omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu dostosowania f-gazów.

5.Ocena oddziaływania na środowisko od 2018 r.:

 • miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym - zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian,
 • zasady kwalifikacji do przedsięwzięć do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzania OOŚ,
 • przedsięwzięcia dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),
 • zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU - nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ,
 • nowe organy w ocenach oddziaływania na środowisko (organ właściwy do spraw ocen wodnoprawnych) wprowadzone m.in. nowym Prawem Wodnym od 1 stycznia 2018 r. - organy prowadzące OOŚ i współdziałające - ich kompetencje i rola w OOŚ,
 • zakres i podział kompetencji jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi”,
 • kompetencje w OOŚ.

6.Kontrole w zakresie ochrony środowiska - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.

7.Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków i za “przestępstwa” przeciw środowisku.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 13.06.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?