Podatki

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP W 2019 BŁĘDY W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, KONTROLE PRZEDSIĘBIORCÓW

16 kwietnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Obecnie polski rynek pracy nie może już funkcjonować bez pracowników z zagranicy. Nie tylko cudzoziemcy z Ukrainy są zatrudniani przez przedsiębiorców, ale coraz częściej korzystamy z pracy cudzoziemców z coraz bardziej odległych terenów, w tym Azjatów. Szkolenie ma na celu praktyczne wyjaśnienie zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem obecnie wymaganych dokumentów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę. Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.Czy wiesz:

 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie !
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
 • jakie wymagania mają organy kontrolne !
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia !
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing !
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców !
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł !
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 • Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 • Wizy nieuprawniające do pracy.
 • Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 • Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 • Stampile a pobyt w Polsce.
 • Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. “procedurze”.
 • Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 • Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 • Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 • Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 • Nauka a legalna praca w Polsce.
 • Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 • Błędy formalne w procedurze wpisu “oświadczenia”.
 • Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 • Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 • Nieprawidłowości w zakresie okresów “oświadczenia”.
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach “oświadczenia”.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach “oświadczenia”.
 • Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 • Poprawne przeprowadzenie procedury z “oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 • Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania “oświadczenia”.
 • Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania “oświadczenia”.
 • Brak możliwości zarejestrowania “oświadczenia”.
 • Rodzaj pracy a brak wymogu “testu rynku”.
 • Nieprawidłowości w “testach rynku”.
 • Kalifikacje/wymagania w “testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 • Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
 • Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 • Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 • Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 • Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 • Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 • Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 • Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 • Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • Różnice pomiędzy zezwoleniem na pobyt i pracę zezwoleniem na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pracę sezonową.
 • Test rynku, zameldowanie, opłaty w procesie uzyskania zezwolenia na pracę sezonową.
 • Wydanie, odmowa wydania, zmiana, uchylenie zezwolenia na pracę sezonową.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 • Wydanie, odmowa wydania, zmiana, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 • Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 • Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 • Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 • Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 • Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 • Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 • Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 • Praca tymczasowa cudzoziemców.
 • Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 • Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 • Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 • Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 • Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 • Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 • Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 • Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 • Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 • Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 • Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 • Nielegalna praca a “wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 • Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie zapewnia:

 • indywidualne konsultacje,
 • warsztaty,
 • aktualne stanowiska, interpretacje.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Cezary Pytlarz   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Przez 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją legalności zatrudnienia. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla: przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń audytów, zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku prowadzi także usługi z zakresu tzw. outsourcingu. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP W 2019 BŁĘDY W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, KONTROLE PRZEDSIĘBIORCÓW

16 kwietnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Obecnie polski rynek pracy nie może już funkcjonować bez pracowników z zagranicy. Nie tylko cudzoziemcy z Ukrainy są zatrudniani przez przedsiębiorców, ale coraz częściej korzystamy z pracy cudzoziemców z coraz bardziej odległych terenów, w tym Azjatów. Szkolenie ma na celu praktyczne wyjaśnienie zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem obecnie wymaganych dokumentów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę. Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.
PROGRAM

Czy wiesz:

 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie !
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
 • jakie wymagania mają organy kontrolne !
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia !
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing !
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców !
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł !
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 • Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 • Wizy nieuprawniające do pracy.
 • Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 • Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 • Stampile a pobyt w Polsce.
 • Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. “procedurze”.
 • Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 • Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 • Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 • Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 • Nauka a legalna praca w Polsce.
 • Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 • Błędy formalne w procedurze wpisu “oświadczenia”.
 • Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 • Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 • Nieprawidłowości w zakresie okresów “oświadczenia”.
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach “oświadczenia”.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach “oświadczenia”.
 • Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 • Poprawne przeprowadzenie procedury z “oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 • Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania “oświadczenia”.
 • Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania “oświadczenia”.
 • Brak możliwości zarejestrowania “oświadczenia”.
 • Rodzaj pracy a brak wymogu “testu rynku”.
 • Nieprawidłowości w “testach rynku”.
 • Kalifikacje/wymagania w “testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 • Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
 • Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 • Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 • Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 • Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 • Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 • Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 • Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 • Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • Różnice pomiędzy zezwoleniem na pobyt i pracę zezwoleniem na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pracę sezonową.
 • Test rynku, zameldowanie, opłaty w procesie uzyskania zezwolenia na pracę sezonową.
 • Wydanie, odmowa wydania, zmiana, uchylenie zezwolenia na pracę sezonową.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 • Wydanie, odmowa wydania, zmiana, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 • Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 • Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 • Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 • Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 • Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 • Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 • Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 • Praca tymczasowa cudzoziemców.
 • Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 • Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 • Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 • Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 • Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 • Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 • Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 • Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 • Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 • Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 • Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 • Nielegalna praca a “wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 • Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie zapewnia:

 • indywidualne konsultacje,
 • warsztaty,
 • aktualne stanowiska, interpretacje.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Cezary Pytlarz   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Przez 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją legalności zatrudnienia. Przeprowadził kilkaset szkoleń dla: przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń audytów, zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku prowadzi także usługi z zakresu tzw. outsourcingu. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?