Podatki

PODATKI 2019/20 - ZMIANY W VAT/CIT/PIT ORAZ AKTUALNE PROBLEMY

30 - 31 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
598 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Podatek VAT

Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

 • Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.
  • definicja bonu - czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
  • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
  • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
  • praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
  • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
 • Skrócenie okresu do stosowania tzw. ulgi na złe długi - od 1.01.2019 r.
 • Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.
  • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
  • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?
 • Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.
  • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
  • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
  • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.
  • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
  • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
  • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
  • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?
 • Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT
  • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • zniesienie obowiązku odrębnego składania VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27
  • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
  • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
 • Nowa matryca stawek VAT
  • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
  • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
  • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
 • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji
  • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS

Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
 • praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności
 • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy - pierwsze orzeczenia WSA
 • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego - czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?

II. Podatki dochodowe

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.

 • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
  • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
  • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
  • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
  • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
  • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
  • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
 • Podatek od przychodów z budynków
  • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
  • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
  • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
  • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.

 • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
  • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
  • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
  • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
  • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
  • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
  • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
  • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • Zmiany dotyczące cen transferowych
  • zmiana definicji podmiotów powiązanych
  • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
  • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
  • zakres dokumentacji cen transferowych
  • inne zmiany w zakresie CT
 • Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
  • jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł
  • możliwość zaliczenia do kosztów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
  • wyliczenie hipotetycznej wartości odsetek mogącej stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu dokapitalizowania spółki przez wspólników (tzw. NID)

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


 

DZIEŃ 2

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PODATKI 2019/20 - ZMIANY W VAT/CIT/PIT ORAZ AKTUALNE PROBLEMY

30 - 31 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Podatek VAT

Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

 • Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.
  • definicja bonu - czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
  • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
  • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
  • praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
  • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
 • Skrócenie okresu do stosowania tzw. ulgi na złe długi - od 1.01.2019 r.
 • Kasy fiskalne online - od 1.05.2019 r.
  • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas
  • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online - dla kogo i w jakich terminach?
 • Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.
  • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)
  • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
  • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US
 • Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.
  • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
  • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
  • wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
  • nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?
 • Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT
  • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
  • zniesienie obowiązku odrębnego składania VAT-7, VAT-7K oraz VAT-27
  • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
  • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania
  • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane
 • Nowa matryca stawek VAT
  • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług - klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
  • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
  • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
 • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji
  • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS

Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
 • praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności
 • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy - pierwsze orzeczenia WSA
 • wyrok TS UE w sprawie leasingu zwrotnego - czy sprzedaż składnika majątku i jego zwrotny leasing powinny być zwolnione z opodatkowania?

II. Podatki dochodowe

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.

 • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
  • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
  • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
  • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
  • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
  • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
  • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
 • Podatek od przychodów z budynków
  • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
  • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
  • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
  • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.

 • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
  • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
  • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
  • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
  • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
  • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
  • czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2019 r. oraz 31.12.2019 r.
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
  • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
  • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
  • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
  • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • Zmiany dotyczące cen transferowych
  • zmiana definicji podmiotów powiązanych
  • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
  • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
  • zakres dokumentacji cen transferowych
  • inne zmiany w zakresie CT
 • Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
  • jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł
  • możliwość zaliczenia do kosztów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
  • wyliczenie hipotetycznej wartości odsetek mogącej stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu dokapitalizowania spółki przez wspólników (tzw. NID)

HARMONOGRAM

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


 

DZIEŃ 2

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?