Windykacja

Upadłość konsumencka - otwarte możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej poprzez wykorzystanie przepisów prawa upadłościowego.

20 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29.08.2014 roku przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie "oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej" (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306), z uwzględnieniem kolejnych zmian w puin, wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r. przepisami Prawo restrukturyzacyjne. Zasygnalizowane również będą nowe rozwiązania jakie wynikają z opracowanych w 2018 roku projektów zmian ustawy w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją najczęściej występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

Cel i założenia programowe

Ustawą z dnia 5.12.2008 roku ustawodawca nowelizując przepisy prawa upadłościowego i naprawczego wprowadził do polskiego porządku prawnego "upadłość konsumencką", która obowiązuje od dnia 31.03.2009 roku. Ponad pięcioletni okres stosowania tych przepisów wskazał na wiele trudności w wykorzystaniu procedury upadłościowej dla tego typu osób, co mijało się z oczekiwaniami dłużników. Stąd też ustawą z 29.08.2014 roku, (która obowiązuje od 31.12.2014 roku), ustawodawca zdecydował się na modyfikację i znaczną liberalizację przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -"tzw. upadłości konsumenckiej". Rozwiązania te zostały rozwinięte w nowych przepisach Prawa upadłościowego obowiązujących od 1.01.2016 roku.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty dotyczące roli dłużnika i jego wierzycieli w czynnościach procesowych podejmowanych w trakcie postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zostaną przedstawione niezbędne informacje odnoszące się do nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania upadłości konsumenckiej dla umorzenia zobowiązań niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazane będą podstawy formalne i materialnoprawne ogłoszenia upadłości, jego przebieg, jak i skutki prawne związane z tokiem każdego etapu postępowania. Porównawczo przedstawiony zostanie również schemat możliwości umorzenia części zobowiązań przez prywatnych przedsiębiorców.

Zasygnalizowane zostaną również planowane kierunki zmian tych przepisów w oparciu o opracowane w kwietniu 2018 roku projekt ustawy o zmianie przepisów prawa upadłościowego w tym zakresie.1. Kwestie ogólne.

 • Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców. Analiza porównawcza.

2. Znowelizowane podstawy prawne umorzenia zobowiązań konsumenta.

 • Nowe kryteria dostępu i różnice w stosunku do dotychczasowych rozwiązań - zmiana optyki.
 • Schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec “konsumentów” z uwzględnieniem podstawowych etapów postępowania i skutków prawnych. Formy zakończenia postępowania.
 • Ubóstwo masy - brak bariery majątkowej i tryb tymczasowego pokrywania kosztów przez Skarb Państwa.
 • Otwarcie możliwości oddłużenia poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Modelowy przebieg postępowania z możliwością zawarcia układu - zasady i przewidywane warianty restrukturyzacji.

3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta

 • Nowa definicja niewypłacalności,
 • Zdolność upadłościowa dłużnika
 • Warunki formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Badanie moralności płatniczej dłużnika i pozostałe przesłanki ogłoszenia upadłości (pozytywne i negatywne)

4. Przebieg postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku masy upadłości, ustalenie listy wierzycieli i wykonania planu podziału funduszy masy.

 • Rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego i jego majątku. Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji.
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy. Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

5. Ustalenie planu spłaty zobowiązań i umorzenie zobowiązań upadłego - zasady i skutki prawne.

 • Tryb ustalenia planu spłaty zobowiązań i jego realizacja
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Warunki umorzenie zobowiązań upadłego (oddłużenie)

6. Środki ochrony praw uczestników postępowania upadłościowego

 • Przesłanki umorzenia postępowania bez oddłużenia upadłego;
 • Przewidywane formy ingerencji wierzycieli w toku postępowania;
 • Możliwości kontroli działań syndyka oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

7. Planowane kierunki zmian przepisów o “upadłości konsumenckiej” w oparciu o opracowane w kwietniu 2018 roku projekt ustawy o zmianie przepisów prawa upadłościowego w tym zakresie.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

 Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego;
Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów mającego na celu opracowanie rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.
Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Upadłość konsumencka - otwarte możliwości oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej poprzez wykorzystanie przepisów prawa upadłościowego.

20 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29.08.2014 roku przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie "oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej" (Dz. U. z 30.09.2014 roku, poz. 1306), z uwzględnieniem kolejnych zmian w puin, wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r. przepisami Prawo restrukturyzacyjne. Zasygnalizowane również będą nowe rozwiązania jakie wynikają z opracowanych w 2018 roku projektów zmian ustawy w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane jest do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją najczęściej występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

Cel i założenia programowe

Ustawą z dnia 5.12.2008 roku ustawodawca nowelizując przepisy prawa upadłościowego i naprawczego wprowadził do polskiego porządku prawnego "upadłość konsumencką", która obowiązuje od dnia 31.03.2009 roku. Ponad pięcioletni okres stosowania tych przepisów wskazał na wiele trudności w wykorzystaniu procedury upadłościowej dla tego typu osób, co mijało się z oczekiwaniami dłużników. Stąd też ustawą z 29.08.2014 roku, (która obowiązuje od 31.12.2014 roku), ustawodawca zdecydował się na modyfikację i znaczną liberalizację przepisów dotyczących upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -"tzw. upadłości konsumenckiej". Rozwiązania te zostały rozwinięte w nowych przepisach Prawa upadłościowego obowiązujących od 1.01.2016 roku.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty dotyczące roli dłużnika i jego wierzycieli w czynnościach procesowych podejmowanych w trakcie postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zostaną przedstawione niezbędne informacje odnoszące się do nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania upadłości konsumenckiej dla umorzenia zobowiązań niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazane będą podstawy formalne i materialnoprawne ogłoszenia upadłości, jego przebieg, jak i skutki prawne związane z tokiem każdego etapu postępowania. Porównawczo przedstawiony zostanie również schemat możliwości umorzenia części zobowiązań przez prywatnych przedsiębiorców.

Zasygnalizowane zostaną również planowane kierunki zmian tych przepisów w oparciu o opracowane w kwietniu 2018 roku projekt ustawy o zmianie przepisów prawa upadłościowego w tym zakresie.
PROGRAM

1. Kwestie ogólne.

 • Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców. Analiza porównawcza.

2. Znowelizowane podstawy prawne umorzenia zobowiązań konsumenta.

 • Nowe kryteria dostępu i różnice w stosunku do dotychczasowych rozwiązań - zmiana optyki.
 • Schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec “konsumentów” z uwzględnieniem podstawowych etapów postępowania i skutków prawnych. Formy zakończenia postępowania.
 • Ubóstwo masy - brak bariery majątkowej i tryb tymczasowego pokrywania kosztów przez Skarb Państwa.
 • Otwarcie możliwości oddłużenia poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Modelowy przebieg postępowania z możliwością zawarcia układu - zasady i przewidywane warianty restrukturyzacji.

3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta

 • Nowa definicja niewypłacalności,
 • Zdolność upadłościowa dłużnika
 • Warunki formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Badanie moralności płatniczej dłużnika i pozostałe przesłanki ogłoszenia upadłości (pozytywne i negatywne)

4. Przebieg postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku masy upadłości, ustalenie listy wierzycieli i wykonania planu podziału funduszy masy.

 • Rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego i jego majątku. Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji.
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy. Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

5. Ustalenie planu spłaty zobowiązań i umorzenie zobowiązań upadłego - zasady i skutki prawne.

 • Tryb ustalenia planu spłaty zobowiązań i jego realizacja
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Warunki umorzenie zobowiązań upadłego (oddłużenie)

6. Środki ochrony praw uczestników postępowania upadłościowego

 • Przesłanki umorzenia postępowania bez oddłużenia upadłego;
 • Przewidywane formy ingerencji wierzycieli w toku postępowania;
 • Możliwości kontroli działań syndyka oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

7. Planowane kierunki zmian przepisów o “upadłości konsumenckiej” w oparciu o opracowane w kwietniu 2018 roku projekt ustawy o zmianie przepisów prawa upadłościowego w tym zakresie.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego;
Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów mającego na celu opracowanie rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.
Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?