Ochrona środowiska

Prawo wodne po nowelizacji - najważniejsze regulacje prawne, planowane zmiany

8 kwietnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi regulacjami ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2018 r.oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

Uczestnicy otrzymają wiedzę nt. ostatnich zmian organizacyjnych, poznają kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej przy gospodarowaniu wodami, zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych i praktykę stosowania nowych przepisów. Wykładowca omówi także zmiany przepisów planowane na 2019 r.

ADRESACI SZKOLENIA
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządcy/ właściciele urządzeń wodnych,
 • spółki wodne,
 • wszystkie osoby / instytucje zainteresowane tematyką prawa wodnego i aktualizacją przepisów z tego zakresu.


1. Zasady ogólne nowej ustawy:

 • zakres stosowania,
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
 • podział wód oraz jednolite części wód.

2. Korzystanie z wód;

 • rodzaje korzystania z wód, w tym jaki rodzaj korzystania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • usługi wodne,
 • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne.

3. Ochrona wód:

 • cele i podstawowe zasady ochrony wód,
 • które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona,
 • czym jest analizy ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania.

4. Ochrona przed powodzią:

 • jakie decyzje są wymagane w przypadku realizacji robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

 • jakie urządzenia i budowle są urządzeniami wodnymi i do jakich robót i urządzeń przepisy o urządzeniach wodnych stosuje się odpowiednio,
 • które urządzenia wodne, w tym rowy, są urządzeniami melioracji wodnych,
 • kto jest obowiązany do utrzymywania urządzeń wodnych, a kto do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
 • które urządzenia wodne wymagają legalizacji i kiedy mogą uzyskać decyzję legalizacyjną, a które wymagają likwidacji, lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

6. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:

 • które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa,
 • czym jest linia brzegu i zasady jej ustalania,
 • jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego,
 • które urządzenia i nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i kto wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do tych nieruchomości,
 • czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami,
 • które urządzenia wodne wymagają legalizacji i mogą być zalegalizowane, a które wymagają likwidacji, lub mogą pozostać po wykonaniu urządzeń zapobiegających szkodom.

7. Zgoda wodnoprawna:

 • rodzaje zgód wodnoprawnych;
 • jakie działania wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, w jakich przypadkach ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;
 • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można wystąpić o uzyskanie przyrzeczenia wodnoprawnego, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;

8. Pozwolenia wodnoprawne:

 • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
 • jakie dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
 • jakie obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
 • kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
 • kiedy można zmienić pozwolenie wodnoprawne w trybie art. 163 kpa,
 • kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania,
 • kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia,
 • kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład.

9. Zgłoszenie wodnoprawne;

 • w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • jakie dokumenty są wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
 • w jakich warunkach jest możliwe wniesienie sprzeciwu.

10. Odszkodowania:

 • w jakich przypadkach można dochodzić odszkodowań na podstawie przepisów ustawy;
 • jakie organy są właściwe do wydawania decyzji w sprawie odszkodowań.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Lucyna Osuch-Chacińska  Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 15.03

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 15.03
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Prawo wodne po nowelizacji - najważniejsze regulacje prawne, planowane zmiany

8 kwietnia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi regulacjami ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2018 r.oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

Uczestnicy otrzymają wiedzę nt. ostatnich zmian organizacyjnych, poznają kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej przy gospodarowaniu wodami, zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych i praktykę stosowania nowych przepisów. Wykładowca omówi także zmiany przepisów planowane na 2019 r.

ADRESACI SZKOLENIA
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządcy/ właściciele urządzeń wodnych,
 • spółki wodne,
 • wszystkie osoby / instytucje zainteresowane tematyką prawa wodnego i aktualizacją przepisów z tego zakresu.PROGRAM

1. Zasady ogólne nowej ustawy:

 • zakres stosowania,
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
 • podział wód oraz jednolite części wód.

2. Korzystanie z wód;

 • rodzaje korzystania z wód, w tym jaki rodzaj korzystania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • usługi wodne,
 • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne.

3. Ochrona wód:

 • cele i podstawowe zasady ochrony wód,
 • które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona,
 • czym jest analizy ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania.

4. Ochrona przed powodzią:

 • jakie decyzje są wymagane w przypadku realizacji robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

 • jakie urządzenia i budowle są urządzeniami wodnymi i do jakich robót i urządzeń przepisy o urządzeniach wodnych stosuje się odpowiednio,
 • które urządzenia wodne, w tym rowy, są urządzeniami melioracji wodnych,
 • kto jest obowiązany do utrzymywania urządzeń wodnych, a kto do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
 • które urządzenia wodne wymagają legalizacji i kiedy mogą uzyskać decyzję legalizacyjną, a które wymagają likwidacji, lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

6. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:

 • które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa,
 • czym jest linia brzegu i zasady jej ustalania,
 • jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego,
 • które urządzenia i nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i kto wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do tych nieruchomości,
 • czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami,
 • które urządzenia wodne wymagają legalizacji i mogą być zalegalizowane, a które wymagają likwidacji, lub mogą pozostać po wykonaniu urządzeń zapobiegających szkodom.

7. Zgoda wodnoprawna:

 • rodzaje zgód wodnoprawnych;
 • jakie działania wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, w jakich przypadkach ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;
 • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można wystąpić o uzyskanie przyrzeczenia wodnoprawnego, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;

8. Pozwolenia wodnoprawne:

 • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
 • jakie dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
 • jakie obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
 • kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
 • kiedy można zmienić pozwolenie wodnoprawne w trybie art. 163 kpa,
 • kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania,
 • kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia,
 • kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład.

9. Zgłoszenie wodnoprawne;

 • w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • jakie dokumenty są wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
 • w jakich warunkach jest możliwe wniesienie sprzeciwu.

10. Odszkodowania:

 • w jakich przypadkach można dochodzić odszkodowań na podstawie przepisów ustawy;
 • jakie organy są właściwe do wydawania decyzji w sprawie odszkodowań.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Lucyna Osuch-Chacińska  Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 15.03

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 15.03
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?