Administracja publiczna

Udostępnianie i odmowa udostępniania informacji publicznej po wejściu w życie RODO i ustaw nowelizujących przepisy krajowe

6 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji publicznej. Uczestnicy poznają przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych włączeniami z udostępniania, przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych oraz nowe obowiązki związane ze sposobem zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Forma szkolenia:
Wykład + warsztaty obejmujące rozwiazywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji publicznej (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), dyskusja.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom administracji rządowej i samorządowej (ogólnej i wyspecjalizowanej), którzy są dysponentami informacji publicznej (w tym osobom publikującym informacje w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane proponowaną tematyką szkolenia.

1.Podstawy prawne i pojęcie informacji publicznej:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia wykonawcze,
 • Dostęp do akt postępowania administracyjnego a dostęp do informacji publicznej w projekcie nowelizacji kpa,
 • Informacja publiczna a inne informacje (o środowisku, geologiczna, przestrzenna itp.),
 • “Informacja” a “dokument”.
 • Pojęcie: “dokument urzędowy”, “dokument wewnętrzny”:

2.Zakres informacji publicznych podlegających udostępnieniu,

 • Informacja publiczna, w tym informacja “prosta”,
 • Informacja publiczna “przetworzona”,
 • Informacja sektora publicznego.

3.Sposoby udostępniania informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) i Centralne Repozytorium Informacji Publicznych (CRIP):

 • Prowadzenie BIP i sankcje za bezczynność lub jego nieprawidłowe prowadzenie,
 • BIP a www urzędu.

Interfejs BIP (SSIP), metadane, standard WCAG 2.0:

 • BIP a ewidencjonowanie decyzji, postanowień i kontroli,
 • Obowiązki organów administracji w zakresie przekazywania danych do CRIP,

4.Sposoby udostępniania informacji publicznej - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

 • Wnioskodawca (ko jest “każdym”? na jakich zasadach udzielane są informacje dziennikarzom, posłom i senatorom?),
 • forma wniosku (wniosek ustny, mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza),
 • treść wniosku,
 • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?),
 • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, “nękanie” organu) - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych.

5.Forma i tryb udostępnienia informacji publicznej:

 • wydruk, skan, kserokopia, link itp.,
 • Termin na udostępnienie informacji publicznej (termin instrukcyjny czy zawity?, Czy można zawiesić postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej? jak umorzyć postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej?),

6.Opłata za udostępnienie informacji publicznej - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych,

 • Sposób wyliczenia wysokości należnej opłaty (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • “Zaliczkowanie” udostępnienia informacji publicznej a dyscyplina finansów publicznych,
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego,
 • Opłata skarbowa, opłata “za zgodność z oryginałem”.

6.Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej:

 • Pojęcie bezczynności - kiedy organ nie jest bezczynny?,
 • Środki prawne wzruszenia bezczynności,

7.Odmowa udostępnienia informacji publicznej:

 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Ochrona praw autorskich,
 • Koncepcja “dokumentu wewnętrznego”,
 • Informacja publiczna w kontekście ochrony danych osobowych (ochrona danych osobowych w ramach RODO z uwzględnieniem zasad publikacji danych osobowych na stronach internetowych urzędu/w BIP,
 • Skutki odmowy udostępnienia informacji publicznej - skarga do sądu administracyjnego.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

dr hab. Anna Haładyj  Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

Udostępnianie i odmowa udostępniania informacji publicznej po wejściu w życie RODO i ustaw nowelizujących przepisy krajowe

6 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji publicznej. Uczestnicy poznają przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych włączeniami z udostępniania, przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych oraz nowe obowiązki związane ze sposobem zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Forma szkolenia:
Wykład + warsztaty obejmujące rozwiazywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji publicznej (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), dyskusja.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom administracji rządowej i samorządowej (ogólnej i wyspecjalizowanej), którzy są dysponentami informacji publicznej (w tym osobom publikującym informacje w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane proponowaną tematyką szkolenia.

PROGRAM

1.Podstawy prawne i pojęcie informacji publicznej:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia wykonawcze,
 • Dostęp do akt postępowania administracyjnego a dostęp do informacji publicznej w projekcie nowelizacji kpa,
 • Informacja publiczna a inne informacje (o środowisku, geologiczna, przestrzenna itp.),
 • “Informacja” a “dokument”.
 • Pojęcie: “dokument urzędowy”, “dokument wewnętrzny”:

2.Zakres informacji publicznych podlegających udostępnieniu,

 • Informacja publiczna, w tym informacja “prosta”,
 • Informacja publiczna “przetworzona”,
 • Informacja sektora publicznego.

3.Sposoby udostępniania informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) i Centralne Repozytorium Informacji Publicznych (CRIP):

 • Prowadzenie BIP i sankcje za bezczynność lub jego nieprawidłowe prowadzenie,
 • BIP a www urzędu.

Interfejs BIP (SSIP), metadane, standard WCAG 2.0:

 • BIP a ewidencjonowanie decyzji, postanowień i kontroli,
 • Obowiązki organów administracji w zakresie przekazywania danych do CRIP,

4.Sposoby udostępniania informacji publicznej - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

 • Wnioskodawca (ko jest “każdym”? na jakich zasadach udzielane są informacje dziennikarzom, posłom i senatorom?),
 • forma wniosku (wniosek ustny, mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza),
 • treść wniosku,
 • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?),
 • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, “nękanie” organu) - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych.

5.Forma i tryb udostępnienia informacji publicznej:

 • wydruk, skan, kserokopia, link itp.,
 • Termin na udostępnienie informacji publicznej (termin instrukcyjny czy zawity?, Czy można zawiesić postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej? jak umorzyć postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej?),

6.Opłata za udostępnienie informacji publicznej - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych,

 • Sposób wyliczenia wysokości należnej opłaty (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • “Zaliczkowanie” udostępnienia informacji publicznej a dyscyplina finansów publicznych,
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego,
 • Opłata skarbowa, opłata “za zgodność z oryginałem”.

6.Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej:

 • Pojęcie bezczynności - kiedy organ nie jest bezczynny?,
 • Środki prawne wzruszenia bezczynności,

7.Odmowa udostępnienia informacji publicznej:

 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Ochrona praw autorskich,
 • Koncepcja “dokumentu wewnętrznego”,
 • Informacja publiczna w kontekście ochrony danych osobowych (ochrona danych osobowych w ramach RODO z uwzględnieniem zasad publikacji danych osobowych na stronach internetowych urzędu/w BIP,
 • Skutki odmowy udostępnienia informacji publicznej - skarga do sądu administracyjnego.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

dr hab. Anna Haładyj  Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?