Podatki

FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH W VAT 2019

13 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2019 roku - kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 - stan bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

 • a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych
  • dokument oznaczony FAKTURA VAT
  • faktury RR - uwaga zmiany od 2019
  • faktury VAT marża - różne branże
  • faktury VAT-MP - metoda kasowa
  • faktury i dokumenty wewnętrzne
  • faktury korygujące
  • noty korygujące
  • duplikaty faktur

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
 • Faktura przy różnych stawkach VAT
 • Wyrazy “metoda kasowa” na fakturze
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Faktury uproszczone
 • Kurs waluty obcej przy

4. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania

 • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
 • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
 • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • umowa w sprawie EDI
 • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
 • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
 • pojęcie “wystawienia” i “otrzymania” e-faktury

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania

 • a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

 • Korekta podatku należnego - zasady rozliczania
 • Podstawa prawna w dyrektywach i ostawie o VAT - zmiana elementów ceny
 • Skonto, Opusty i obniżki cen
 • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
 • Kursy walut na fakturach korygujących
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
 • Termin rozliczenia faktury korygującej
 • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
 • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
 • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
 • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
 • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

8. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż krajową dokonaną przez Internet

 • Kiedy należy ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej
 • Czy korzystanie z systemu płatności wpływa na prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej
 • Czy korzystanie z kart płatniczych wpływa na prawo do korzystania ze zwolnienia
 • Jak korygować sprzedaż zrealizowaną przez Internet
 • Jak wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży internetowej
 • Kiedy zaewidencjonować sprzedaż za zaliczeniem pocztowym i wydać paragon klientowi
 • W jaki sposób rozliczać i dokumentować koszty transportu towarów
 • Jak rozliczyć koszty przesyłki, gdy dostawa towarów następuje za pośrednictwem poczty

9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK
 • SPLIT PAYMENT - wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT
 • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnik

 • a) Faktura - kiedy daje prawo do odliczenia VAT
  • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku - analiza przypadków z art.88
  • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2018
  • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
  • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
  • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
  • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
  • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
  • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
  • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy
  • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2018 r. - kto i jak odpowiada?
 • BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 14 02

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 28 02

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH W VAT 2019

13 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2019 roku - kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 - stan bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

 • a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych
  • dokument oznaczony FAKTURA VAT
  • faktury RR - uwaga zmiany od 2019
  • faktury VAT marża - różne branże
  • faktury VAT-MP - metoda kasowa
  • faktury i dokumenty wewnętrzne
  • faktury korygujące
  • noty korygujące
  • duplikaty faktur

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
 • Faktura przy różnych stawkach VAT
 • Wyrazy “metoda kasowa” na fakturze
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Symbol PKWiU na fakturach - najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Faktury uproszczone
 • Kurs waluty obcej przy

4. Faktury elektroniczne - zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania

 • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
 • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
 • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury - UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • umowa w sprawie EDI
 • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
 • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
 • pojęcie “wystawienia” i “otrzymania” e-faktury

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi

 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS!
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Faktury zbiorcze - zasady wystawiania
 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
 • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
 • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania

 • a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

 • Korekta podatku należnego - zasady rozliczania
 • Podstawa prawna w dyrektywach i ostawie o VAT - zmiana elementów ceny
 • Skonto, Opusty i obniżki cen
 • Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
 • Kursy walut na fakturach korygujących
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
 • Termin rozliczenia faktury korygującej
 • Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
 • Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
 • Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
 • Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
 • Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

8. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż krajową dokonaną przez Internet

 • Kiedy należy ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej
 • Czy korzystanie z systemu płatności wpływa na prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej
 • Czy korzystanie z kart płatniczych wpływa na prawo do korzystania ze zwolnienia
 • Jak korygować sprzedaż zrealizowaną przez Internet
 • Jak wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży internetowej
 • Kiedy zaewidencjonować sprzedaż za zaliczeniem pocztowym i wydać paragon klientowi
 • W jaki sposób rozliczać i dokumentować koszty transportu towarów
 • Jak rozliczyć koszty przesyłki, gdy dostawa towarów następuje za pośrednictwem poczty

9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK
 • SPLIT PAYMENT - wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT
 • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów - obowiązek przy sprzedaży i zakupie
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje - nowe zagrożenia dla podatnik

 • a) Faktura - kiedy daje prawo do odliczenia VAT
  • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku - analiza przypadków z art.88
  • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego - KONTROWERSJE 2018
  • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
  • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
  • Faktury fikcyjne i puste - nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
  • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
  • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
  • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
  • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury - skutki u nabywcy
  • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2018 r. - kto i jak odpowiada?
 • BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji

HARMONOGRAM


PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 14 02

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 28 02


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?