Podatki

NOWELIZACJA VAT 2019- kierunki zmian i bieżące problemy podatkowe.

21 lutego 2019 r.

Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CZĘŚĆ 1 - KIERUNKI ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2019

1. Zmiany w VAT 2019 - Zmiany od 2019 r. wdrażające przepisy unijne

 • Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str. 9)
  • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
  • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
  • podstawa opodatkowania a bony,
  • bony a zasady fakturowania,
  • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
  • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
  • sprzedaż bonów przez pośredników - nowe zasady rozliczania;
 • Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia
 • zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE

2. Zmiany w VAT 2019 - wdrożenia MF bieżący stan prawny wg wiedzy w dniu szkolenia .

 • Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020
 • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • Rozszerzenie systemu ryczałtowego dla rolników
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Stawka VAT na książki i czasopisma
 • Zmiany w katalogu towarów objętych odwróconym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną
 • Elektroniczne paragony fiskalne
 • Zwrot VAT - bez wniosku
 • Zmiany w uldze na złe długi
 • Mały podatnik VAT - nowe limity zasady 2019
 • Jak w 2019 r. będą fakturowane czynności wykonane w ramach przetargów lub umów o koncesję
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019

3. Kasy rejestrujące on-line 2019 - rewolucyjne zmiany dla podatników

 • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2019 r.
 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu
 • Kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu
 • Wymiana kas rejestrujących - terminy
 • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line
 • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK

CZĘŚĆ 2 - BIEŻĄCE PROBLEMY W ROZLICZANIU VAT 2019

1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników

 • Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS - WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
 • Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?
 • Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?
 • KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT - ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT
 • NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT
 • Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? - analiza problemu w ustawie VAT
 • Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty
 • Nowe obowiązki biur rachunkowych - NOWE PROCEDURY - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. SPLIT PAYMENT - co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić ?

 • Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
 • Rachunek VAT - zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni - zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
 • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - jak uwolnić środki?
 • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
 • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?
 • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę - kiedy nie będą miały zastosowania?
 • SPLIT PAYMENT - Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta
 • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF
 • JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?
 • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności

3. Problemy w rozliczaniu VAT 2019 - aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT)

 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna - WAŻNE
 • Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26
 • Samochody w VAT - Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych
 • VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018
 • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF
 • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE
 • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów
 • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 31 01

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 14 02

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

NOWELIZACJA VAT 2019- kierunki zmian i bieżące problemy podatkowe.

21 lutego 2019 r.

Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CZĘŚĆ 1 - KIERUNKI ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2019

1. Zmiany w VAT 2019 - Zmiany od 2019 r. wdrażające przepisy unijne

 • Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str. 9)
  • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
  • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
  • podstawa opodatkowania a bony,
  • bony a zasady fakturowania,
  • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
  • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
  • sprzedaż bonów przez pośredników - nowe zasady rozliczania;
 • Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia
 • zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE

2. Zmiany w VAT 2019 - wdrożenia MF bieżący stan prawny wg wiedzy w dniu szkolenia .

 • Rewolucja w stawkach VAT 2019/2020
 • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • Rozszerzenie systemu ryczałtowego dla rolników
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Stawka VAT na książki i czasopisma
 • Zmiany w katalogu towarów objętych odwróconym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną
 • Elektroniczne paragony fiskalne
 • Zwrot VAT - bez wniosku
 • Zmiany w uldze na złe długi
 • Mały podatnik VAT - nowe limity zasady 2019
 • Jak w 2019 r. będą fakturowane czynności wykonane w ramach przetargów lub umów o koncesję
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019

3. Kasy rejestrujące on-line 2019 - rewolucyjne zmiany dla podatników

 • Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2019 r.
 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu
 • Kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu
 • Wymiana kas rejestrujących - terminy
 • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line
 • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK

CZĘŚĆ 2 - BIEŻĄCE PROBLEMY W ROZLICZANIU VAT 2019

1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników

 • Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS - WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
 • Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?
 • Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?
 • KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT - ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT
 • NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT
 • Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? - analiza problemu w ustawie VAT
 • Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty
 • Nowe obowiązki biur rachunkowych - NOWE PROCEDURY - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. SPLIT PAYMENT - co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić ?

 • Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
 • Rachunek VAT - zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni - zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
 • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - jak uwolnić środki?
 • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
 • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?
 • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę - kiedy nie będą miały zastosowania?
 • SPLIT PAYMENT - Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta
 • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF
 • JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?
 • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności

3. Problemy w rozliczaniu VAT 2019 - aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT)

 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna - WAŻNE
 • Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26
 • Samochody w VAT - Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych
 • VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018
 • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF
 • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE
 • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów
 • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 31 01

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby po 14 02


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?