Podatki

Zamknięcie roku 2018 aspekty bilansowe.

11 stycznia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.

Elektronizacja sprawozdań finansowych - zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 roku

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.

Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe

Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu bilansu.

Rachunek zysków i strat - zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego); najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu rachunku zysków i strat.

Rachunek przepływów pieniężnych - zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.

Zestawienie zmian w kapitale własnym - zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.

Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego, najczęstsze nieprawidłowości.

Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

 Kluczowy biegły rewident m.in. jednostek zainteresowania publicznego oraz spółek prawa handlowego wpis na listę KRBR w 2004 roku. Dyplomowany Księgowy. Stały Biegły Sądowy (rachunkowość, analiza ksiąg). Wieloletni doradca i wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Wiceprezes Zarządu jednego z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Zarządu Dyrektor Biura Badania Sprawozdań Finansowych Zespół Doradców Finansowo-Księgowych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 24 12 2018

349 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 7 01 2019

425 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych po 7 01 2019

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Zamknięcie roku 2018 aspekty bilansowe.

11 stycznia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Podstawy prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.

Elektronizacja sprawozdań finansowych - zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 roku

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.

Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe

Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu bilansu.

Rachunek zysków i strat - zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego); najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu rachunku zysków i strat.

Rachunek przepływów pieniężnych - zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.

Zestawienie zmian w kapitale własnym - zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.

Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego, najczęstsze nieprawidłowości.

Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.


HARMONOGRAM

 

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

 Kluczowy biegły rewident m.in. jednostek zainteresowania publicznego oraz spółek prawa handlowego wpis na listę KRBR w 2004 roku. Dyplomowany Księgowy. Stały Biegły Sądowy (rachunkowość, analiza ksiąg). Wieloletni doradca i wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Wiceprezes Zarządu jednego z oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Zarządu Dyrektor Biura Badania Sprawozdań Finansowych Zespół Doradców Finansowo-Księgowych.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 24 12 2018

349 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 7 01 2019

425 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych po 7 01 2019


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?