Podatki

VAT 2019

21 grudnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CZĘŚĆ 1 - KIERUNKI ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2019

1. Zmiany w VAT 2019 - wg projektu z 13 lutego 2018 r.

 • Pierwsze zasiedlenie w sprzedaży budynków a stawka zwolniona VAT - jak stosować zwolnienie po po wyroku ETS
 • Powiazania kapitałowe w ustawie VAT
 • Rozliczenie importu towarów - zmiany w transakcjach transgranicznych
 • Bezpodstawne wzbogacenie - WAŻNA ZMIANA!
 • Kolejne zmiany zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE
 • Kaucja gwarancyjna - nowe zasady dla podatników biorących udział w obrocie towarami wrażliwymi z załącznika nr 13 ustawy o VAT
 • Zmiana wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej
 • Faktury wystawiane na podstawie paragonów - NOWE ZASADY I SANKCJE!
 • NOWA SANKCJA w wysokości 100% za wystawienie faktury do paragonu nie zawierającego nr NIP nabywcy oraz za odliczenie podatku VAT przez nabywcę z faktury nie zawierającej nr NIP
 • Likwidacja zwolnienia podmiotowego dotyczącego rejestracji nowej działalności gospodarczej - wyłączenie dla niektórych branż w obrocie gospodarczym
 • Zakupy od rolnika ryczałtowego - Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
 • Zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej
 • Zmiany w ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w której proponuje się zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT

2. Zmiany w VAT 2019 - Zmiany w VAT projektowane od 1 stycznia 2019 r. wdrażające przepisy unijne

a) Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str. 9)

 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
 • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • sprzedaż bonów przez pośredników - nowe zasady rozliczania;

b) Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia
 • zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE

3. Zmiany w VAT 2019 - plany i wdrożenia MF bieżący stan prawny wg wiedzy w dniu szkolenia .

 • Rewolucja w stawkach VAT
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Elektroniczne paragony fiskalne
 • Zmiany w uldze na złe długi
 • Mały podatnik VAT - nowe limity zasady 2019

4. Kasy rejestrujące on-line - rewolucyjne zmiany dla podatników

 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu
 • Kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu
 • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line
 • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK

CZĘŚĆ 2 - PODSUMOWANIE ROKU 2018 W ROZLICZENIACH VAT - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników

 • Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS - WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
 • Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?
 • Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?
 • KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT - ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT
 • NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT
 • Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? - analiza problemu w ustawie VAT
 • Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty
 • Nowe obowiązki biur rachunkowych - NOWE PROCEDURY - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. SPLIT PAYMENT - co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić ?

 • Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
 • Rachunek VAT - zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni - zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
 • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - jak uwolnić środki?
 • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
 • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?
 • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę - kiedy nie będą miały zastosowania?
 • SPLIT PAYMENT - Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta
 • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF
 • JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?
 • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności

3. JPK w praktyce u podatnika VAT - MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu

 • Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?
 • Obowiązkowe elementy ewidencji VAT
 • Błędy - dotychczasowe doświadczenia
 • Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT
 • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT
 • Jakie błędy korygujemy JPK ? - MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korektę JPK

4. Problemy w rozliczaniu VAT 2018 - aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT)

 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna - WAŻNE
 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26
 • Samochody w VAT - Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych
 • VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018
 • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF
 • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE
 • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów
 • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe

Program w zakresie części 1 może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 30 11 2018

349 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 13 12 2018

425 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych po 13 12 2018

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

VAT 2019

21 grudnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CZĘŚĆ 1 - KIERUNKI ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2019

1. Zmiany w VAT 2019 - wg projektu z 13 lutego 2018 r.

 • Pierwsze zasiedlenie w sprzedaży budynków a stawka zwolniona VAT - jak stosować zwolnienie po po wyroku ETS
 • Powiazania kapitałowe w ustawie VAT
 • Rozliczenie importu towarów - zmiany w transakcjach transgranicznych
 • Bezpodstawne wzbogacenie - WAŻNA ZMIANA!
 • Kolejne zmiany zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE
 • Kaucja gwarancyjna - nowe zasady dla podatników biorących udział w obrocie towarami wrażliwymi z załącznika nr 13 ustawy o VAT
 • Zmiana wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej
 • Faktury wystawiane na podstawie paragonów - NOWE ZASADY I SANKCJE!
 • NOWA SANKCJA w wysokości 100% za wystawienie faktury do paragonu nie zawierającego nr NIP nabywcy oraz za odliczenie podatku VAT przez nabywcę z faktury nie zawierającej nr NIP
 • Likwidacja zwolnienia podmiotowego dotyczącego rejestracji nowej działalności gospodarczej - wyłączenie dla niektórych branż w obrocie gospodarczym
 • Zakupy od rolnika ryczałtowego - Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
 • Zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej
 • Zmiany w ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w której proponuje się zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT

2. Zmiany w VAT 2019 - Zmiany w VAT projektowane od 1 stycznia 2019 r. wdrażające przepisy unijne

a) Implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (Dz. Urz. UE L 177 z 1.07.2016, str. 9)

 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
 • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • sprzedaż bonów przez pośredników - nowe zasady rozliczania;

b) Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia
 • zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) świadczonych konsumentom z innych niż Polska państw członkowskich UE

3. Zmiany w VAT 2019 - plany i wdrożenia MF bieżący stan prawny wg wiedzy w dniu szkolenia .

 • Rewolucja w stawkach VAT
 • Likwidacja nomenklatury PKWIU 2008 - co ja zastąpi w towarach i usługach
 • Likwidacja deklaracji VAT-7 a nowa matryca VAT
 • Elektroniczne paragony fiskalne
 • Zmiany w uldze na złe długi
 • Mały podatnik VAT - nowe limity zasady 2019

4. Kasy rejestrujące on-line - rewolucyjne zmiany dla podatników

 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu
 • Kasy on-line - zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu
 • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line
 • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK

CZĘŚĆ 2 - PODSUMOWANIE ROKU 2018 W ROZLICZENIACH VAT - WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Zmiany prawa wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników

 • Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS - WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
 • Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?
 • Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?
 • KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT - ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT
 • NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT
 • Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? - analiza problemu w ustawie VAT
 • Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty
 • Nowe obowiązki biur rachunkowych - NOWE PROCEDURY - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. SPLIT PAYMENT - co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić ?

 • Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
 • Rachunek VAT - zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni - zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
 • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - jak uwolnić środki?
 • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
 • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?
 • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę - kiedy nie będą miały zastosowania?
 • SPLIT PAYMENT - Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta
 • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF
 • JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?
 • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności

3. JPK w praktyce u podatnika VAT - MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu

 • Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?
 • Obowiązkowe elementy ewidencji VAT
 • Błędy - dotychczasowe doświadczenia
 • Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT
 • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT
 • Jakie błędy korygujemy JPK ? - MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korektę JPK

4. Problemy w rozliczaniu VAT 2018 - aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT)

 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna - WAŻNE
 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26
 • Samochody w VAT - Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych
 • VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018
 • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF
 • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE
 • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów
 • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe

Program w zakresie części 1 może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 30 11 2018

349 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 13 12 2018

425 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych po 13 12 2018


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?