Podatki

Podatki VAT, CIT, PIT w 2018/ 2019

17 grudnia 2018 r.

Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podatek VAT

Metoda podzielonej płatności (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego - cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową, split payment jako metoda płatności
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona rzeczywiście dobrowolna?
 • planowane wprowadzenie obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji od 2019 r.
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, “rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

Zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych

 • wprowadzenie kas fiskalnych online w 2018 r., obowiązek przekazywania danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas
 • czy każda kasa będzie musiała być połączona z CRK?, problemy z połączeniem a możliwość dalszego rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online
 • możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników
 • zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wskazania NIP na paragonie, sankcje)

Wybrane inne zmiany w VAT planowane od 1.01.2019 r.

 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
 • zmiana zasad korekty i zwrotu nadpłaconego VAT, w przypadku zawyżenia stawki
 • zmiana wysokości sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty
 • faktura VAT RR w formie elektronicznej - nowe przepisy
 • brak możliwości korzystania ze zwolnienia VAT do 200.000 PLN przez niektóre podmioty
 • zmiany w rozliczeniu VAT od usług elektronicznych w ramach VAT MOSS

Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.

 • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT

Podatki dochodowe (CIT, PIT)

Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika - obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł

 • definicja zysków kapitałowych
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
 • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu - co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła

Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym

 • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
 • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów

Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
 • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
 • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
 • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
 • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)

Podatek od przychodów z budynków

 • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
 • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu

Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu

Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców - w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki VAT, CIT, PIT w 2018/ 2019

17 grudnia 2018 r.

Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Podatek VAT

Metoda podzielonej płatności (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego - cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową, split payment jako metoda płatności
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona rzeczywiście dobrowolna?
 • planowane wprowadzenie obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji od 2019 r.
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, “rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

Zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych

 • wprowadzenie kas fiskalnych online w 2018 r., obowiązek przekazywania danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas
 • czy każda kasa będzie musiała być połączona z CRK?, problemy z połączeniem a możliwość dalszego rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online
 • możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników
 • zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wskazania NIP na paragonie, sankcje)

Wybrane inne zmiany w VAT planowane od 1.01.2019 r.

 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
 • zmiana zasad korekty i zwrotu nadpłaconego VAT, w przypadku zawyżenia stawki
 • zmiana wysokości sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty
 • faktura VAT RR w formie elektronicznej - nowe przepisy
 • brak możliwości korzystania ze zwolnienia VAT do 200.000 PLN przez niektóre podmioty
 • zmiany w rozliczeniu VAT od usług elektronicznych w ramach VAT MOSS

Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.

 • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT

Podatki dochodowe (CIT, PIT)

Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika - obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł

 • definicja zysków kapitałowych
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
 • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu - co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła

Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym

 • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
 • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów

Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
 • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
 • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
 • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
 • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)

Podatek od przychodów z budynków

 • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
 • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu

Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu

Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców - w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?