Windykacja

Wpływ postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe i egzekucyjne oraz odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

17 - 18 grudnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1290 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Opis i podstawa prawna

Oprócz przepisów KPC, poruszone zostaną zagadnienia wynikające z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, które w istotny sposób zreformowały obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu spółek handlowych.
 • ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2017 roku. poz. 1508
 • ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015, poz. 233
 • ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344
 • Kodeks Spółek Handlowych ustawa z 15.09.2000 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

 • Cele i założenia programowe

  Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadziły do naszego systemu prawnego zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych. Skutki prawne jakie ustawodawca wiąże z rozpoczęciem poszczególnych postępowań są niezmiernie ważne dla właściwego stosowania prawa w szerokorozumianej praktyce orzeczniczej. Wpływ wszczynanych postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe; oddziaływanie tych procesów na postępowania egzekucyjne oraz cały katalog skutków dotyczących formowania nowego kształtu tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi wiążą się z koniecznością poznania podstawowych zasad związanych z przebiegiem tego postępowań i rolą poszczególnych organów powoływanych dla realizacji wyznaczonych zadań. Rozwiązanie te są wciąż mało znane i sprawiają wiele praktycznych problemów. Stąd też istnieje potrzeba wyjaśnienia wątpliwości jakie pojawiają się w praktyce sądowej i wskazanie rozwiązań, które powinny mieć zastosowanie w procesach sądowych i egzekucyjnych, w związku z ogłoszoną upadłością lub wszczętym postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec strony takiego postępowania.

  Celem szkolenia jest również pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe związanej z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Druga część zajęć pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie, a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce.



  Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania.

  I. W ramach pierwszej części przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

  1. Nowy obraz postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców i "konsumentów"- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego.

  2. Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, podstawowe skutki ich otwarcia, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia. Majątek dłużnika, a masa układowa i sanacyjna.

  3. Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy, sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);

  • tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
  • zgłoszenie wierzytelności i tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowych.

  4. Status procesowy syndyka i upadłego, a w procesach restrukturyzacyjnych status procesowy dłużnika oraz tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego i zarządcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy i tymczasowego zarządcy, nadzorcy wykonania układu.

  5. Postępowanie sądowe wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości oraz przed dniem otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych - skutki procesowe uruchomienia poszczególnych postępowań.

  6. Podstawy i warianty wszczęcia postępowań sądowych po ogłoszeniu upadłości oraz po otwarciu poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych.

  7. Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

  II. W drugiej części zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Właściwa ocena stanu wypłacalności dłużnika, na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego - analiza porównawcze przesłanek ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Niewypłacalność w aspekcie płynnościowym i zadłużeniowym.

  2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość w kontekście zbiegu spraw o ogłoszenie upadłości i o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

  3. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

  4. Odpowiedzialność cywilna, karna i publicznoprawna reprezentantów dłużnika za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - uwagi ogólne.

  5. Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) reprezentantów dłużnika z art. 21 ust 3-5 prawa upadłościowego, art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej-

  • przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
  • przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
  • pojęcie bezskutecznej egzekucji

  6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych

  • Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony
  • Podstawy orzeczenia zakazu - przesłanki pozytywne i negatywne
  • Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

  7. Odpowiedzialność karna z art. 586 ksh

  09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
  10:00 - 11:30 Szkolenie
  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
  11:45 - 13:30 Szkolenie
  13:30 - 14:00 Lunch
  14:00 - 16:00 Szkolenie
  16:00 Zakończenie szkolenia

   Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  1290 + VAT
  koszt udziału jednej osoby


  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


  Windykacja

  Wpływ postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe i egzekucyjne oraz odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  17 - 18 grudnia 2018 r.

  Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

  CEL SZKOLENIA

  Opis i podstawa prawna

  Oprócz przepisów KPC, poruszone zostaną zagadnienia wynikające z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, które w istotny sposób zreformowały obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu spółek handlowych.
 • ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2017 roku. poz. 1508
 • ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015, poz. 233
 • ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego - tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344
 • Kodeks Spółek Handlowych ustawa z 15.09.2000 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

 • Cele i założenia programowe

  Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy prawa restrukturyzacyjnego wprowadziły do naszego systemu prawnego zmiany związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych. Skutki prawne jakie ustawodawca wiąże z rozpoczęciem poszczególnych postępowań są niezmiernie ważne dla właściwego stosowania prawa w szerokorozumianej praktyce orzeczniczej. Wpływ wszczynanych postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe; oddziaływanie tych procesów na postępowania egzekucyjne oraz cały katalog skutków dotyczących formowania nowego kształtu tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi wiążą się z koniecznością poznania podstawowych zasad związanych z przebiegiem tego postępowań i rolą poszczególnych organów powoływanych dla realizacji wyznaczonych zadań. Rozwiązanie te są wciąż mało znane i sprawiają wiele praktycznych problemów. Stąd też istnieje potrzeba wyjaśnienia wątpliwości jakie pojawiają się w praktyce sądowej i wskazanie rozwiązań, które powinny mieć zastosowanie w procesach sądowych i egzekucyjnych, w związku z ogłoszoną upadłością lub wszczętym postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec strony takiego postępowania.

  Celem szkolenia jest również pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe związanej z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Druga część zajęć pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie, a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce.




  PROGRAM

  Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania.

  I. W ramach pierwszej części przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

  1. Nowy obraz postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców i "konsumentów"- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego.

  2. Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych, podstawowe skutki ich otwarcia, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia. Majątek dłużnika, a masa układowa i sanacyjna.

  3. Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy, sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);

  • tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
  • zgłoszenie wierzytelności i tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowych.

  4. Status procesowy syndyka i upadłego, a w procesach restrukturyzacyjnych status procesowy dłużnika oraz tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego i zarządcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy i tymczasowego zarządcy, nadzorcy wykonania układu.

  5. Postępowanie sądowe wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości oraz przed dniem otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych - skutki procesowe uruchomienia poszczególnych postępowań.

  6. Podstawy i warianty wszczęcia postępowań sądowych po ogłoszeniu upadłości oraz po otwarciu poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych.

  7. Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

  II. W drugiej części zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Właściwa ocena stanu wypłacalności dłużnika, na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego - analiza porównawcze przesłanek ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Niewypłacalność w aspekcie płynnościowym i zadłużeniowym.

  2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość w kontekście zbiegu spraw o ogłoszenie upadłości i o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

  3. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

  4. Odpowiedzialność cywilna, karna i publicznoprawna reprezentantów dłużnika za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - uwagi ogólne.

  5. Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) reprezentantów dłużnika z art. 21 ust 3-5 prawa upadłościowego, art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej-

  • przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
  • przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
  • pojęcie bezskutecznej egzekucji

  6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych

  • Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony
  • Podstawy orzeczenia zakazu - przesłanki pozytywne i negatywne
  • Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

  7. Odpowiedzialność karna z art. 586 ksh


  HARMONOGRAM

  09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
  10:00 - 11:30 Szkolenie
  11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
  11:45 - 13:30 Szkolenie
  13:30 - 14:00 Lunch
  14:00 - 16:00 Szkolenie
  16:00 Zakończenie szkolenia

  PRELEGENCI

   Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.


  CENA SZKOLENIA

  1290 + VAT
  koszt udziału jednej osoby


  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


  Masz pytanie związane z tym szkoleniem?