Nieruchomości

Pomoc publiczna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zgodnie z najnowszą ustawą

16 listopada 2018 r.

Centrum Konferencyjne ZIELNA, ul. Zielna 37, Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie Uczestników z zasadami udzielania pomocy publicznej na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przepisy tej ustawy należy stosować z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z:

 • przesłankami występowania pomocy publicznej;
 • definicjami, które związane są z prawem pomocy publicznej;
 • przypadkami, w których może wystąpić pomoc publiczna w świetle przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • zasadami ustalania wartości udzielonej pomocy na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (np. w przypadku preferencyjnych płatności za przekształcenie, bonifikat od opłat za przekształcenie, ulg w spłacie opłat za przekształcenie ? rozkładnie opłat na raty i zmiana terminów ich płatności);
 • obowiązkami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej;
 • zasadami wypełniania i weryfikowania formularzy przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • zasadami wypełniania zaświadczeń o pomocy de minimis;


 • Szkolenie skierowane jest do organów stosujących przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jak również do przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać pomoc na podstawie przepisów tej ustawy.

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej w kontekście ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • definicja pomocy publicznej
 • prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
 • definicje dotyczące pomocy publicznej
 • skutki udzielenia nielegalnej pomocy publicznej oraz pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego

Pomoc publiczna w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • analiza zapisów ustawy z punktu widzenia definicji pomocy publicznej
 • sytuacje, w których powstanie obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej
  • preferencyjna wysokość opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa);
  • bonifikaty od opłat jednorazowych;
  • ulgi w spłacie (rozkładnie opłat z tytułu przekształcenia na raty);
  • zmiana terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
 • Konieczność stosowania przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis
 • Czynniki wpływające na wysokość dopłat do przekroczenie limitu pomocy de minimis

Pomoc de minimis na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • maksymalna kwota pomocy de minimis
 • zasady identyfikacji tzw. Jednego przedsiębiorstwa
 • zasady kumulacji pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

Obliczanie wartości pomocy udzielanej na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • Akty prawne określające zasady ustalania wartości pomocy:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2018 poz. 461)
  • Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008)
 • Zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej;
  • Stopa dyskontowa i czynnik dyskontowy;
  • Stopa referencyjna i zasady jej ustalania:
  • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • Zasady ustalenia wartości pomocy (ekwiwalentu dotacji brutto) w przypadku:
  • preferencyjnej wysokości opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa);
  • bonifikaty od opłat jednorazowych;
  • rozkładania na raty opłat z tytułu przekształcenia;
  • zmiany terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.

Procedura udzielania pomocy publicznej - obowiązki podmiotów ubiegających się o pomoc oraz podmiotów udzielających pomocy

 • Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc:
  • Zasady wypełniania i weryfikowania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
  • Sprawozdania finansowe
 • Dokumentowanie udzielonej pomocy:
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Sprawozdawanie udzielonej pomocy:
  • zasady dotyczące sprawozdawczości (sprawozdanie o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP i SRPP) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 09.11.2018

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 09.11.2018

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Nieruchomości

Pomoc publiczna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zgodnie z najnowszą ustawą

16 listopada 2018 r.

Centrum Konferencyjne ZIELNA, ul. Zielna 37, Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie Uczestników z zasadami udzielania pomocy publicznej na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przepisy tej ustawy należy stosować z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z:

 • przesłankami występowania pomocy publicznej;
 • definicjami, które związane są z prawem pomocy publicznej;
 • przypadkami, w których może wystąpić pomoc publiczna w świetle przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • zasadami ustalania wartości udzielonej pomocy na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (np. w przypadku preferencyjnych płatności za przekształcenie, bonifikat od opłat za przekształcenie, ulg w spłacie opłat za przekształcenie ? rozkładnie opłat na raty i zmiana terminów ich płatności);
 • obowiązkami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej;
 • zasadami wypełniania i weryfikowania formularzy przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • zasadami wypełniania zaświadczeń o pomocy de minimis;


 • Szkolenie skierowane jest do organów stosujących przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jak również do przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać pomoc na podstawie przepisów tej ustawy.


PROGRAM

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej w kontekście ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • definicja pomocy publicznej
 • prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
 • definicje dotyczące pomocy publicznej
 • skutki udzielenia nielegalnej pomocy publicznej oraz pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego

Pomoc publiczna w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • analiza zapisów ustawy z punktu widzenia definicji pomocy publicznej
 • sytuacje, w których powstanie obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej
  • preferencyjna wysokość opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa);
  • bonifikaty od opłat jednorazowych;
  • ulgi w spłacie (rozkładnie opłat z tytułu przekształcenia na raty);
  • zmiana terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
 • Konieczność stosowania przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis
 • Czynniki wpływające na wysokość dopłat do przekroczenie limitu pomocy de minimis

Pomoc de minimis na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • maksymalna kwota pomocy de minimis
 • zasady identyfikacji tzw. Jednego przedsiębiorstwa
 • zasady kumulacji pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

Obliczanie wartości pomocy udzielanej na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 • Akty prawne określające zasady ustalania wartości pomocy:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2018 poz. 461)
  • Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008)
 • Zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej;
  • Stopa dyskontowa i czynnik dyskontowy;
  • Stopa referencyjna i zasady jej ustalania:
  • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • Zasady ustalenia wartości pomocy (ekwiwalentu dotacji brutto) w przypadku:
  • preferencyjnej wysokości opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa);
  • bonifikaty od opłat jednorazowych;
  • rozkładania na raty opłat z tytułu przekształcenia;
  • zmiany terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.

Procedura udzielania pomocy publicznej - obowiązki podmiotów ubiegających się o pomoc oraz podmiotów udzielających pomocy

 • Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc:
  • Zasady wypełniania i weryfikowania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
  • Sprawozdania finansowe
 • Dokumentowanie udzielonej pomocy:
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Sprawozdawanie udzielonej pomocy:
  • zasady dotyczące sprawozdawczości (sprawozdanie o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP i SRPP) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 09.11.2018

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 09.11.2018

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?